PL EN


2019 | 26 | 129-138
Article title

Wykonalność postanowienia sądu zmieniającego postanowienie komornika w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 11 marca 2019 roku (II Cz 461/19)

Title variants
EN
ENFORCEABILITY OF A COURT DECISION AMENDING A DECISION OF A COURT ENFORCEMENT OFFICER FOR REIMBURSEMENT OF THE ENFORCEMENT PROCEEDINGS COSTS – COMMENTARY ON THE DECISION OF REGIONAL COURT IN SZCZECIN DATED ON MARCH 11TH, 2019 (II CZ 461/19)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszej glosy jest przedstawienie krytycznej oceny rozstrzygnięcia zaprezentowanego w postanowieniu Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 11 marca 2019 roku (II Cz 461/19). Komentowane orzeczenie dotyczy istotnego dla praktyki sądowej problemu konieczności nadania przez sąd klauzuli wykonalności dla postanowienia sądu wydanego na skutek uwzględnienia skargi na postanowienie komornika o oddaleniu wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w sytuacji, gdy sąd zmienia postanowienie komornika i zasądza koszty. Zastosowana metoda badań obejmuje analizę dogmatyczno-prawną regulacji normatywnej zawartej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego oraz konfrontację wyciągniętych wniosków z poglądami przedstawionymi w doktrynie i orzecznictwie. Z treści art. 7701 kodeksu postępowania cywilnego wynika, że prawomocne postanowienie komornika przyznające zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego podlega wykonaniu bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. Pojawia się zatem pytanie, czy przepis ten powinien mieć zastosowanie do postanowienia sądu, zmieniającego postanowienie komornika o kosztach. Sąd okręgowy w komentowanym orzeczeniu udzielił na to pytanie negatywnej odpowiedzi, a przedstawiona przez sąd argumentacja nie wydaje się przekonująca. Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie tezy, że art. 7701 k.p.c. nie może znaleźć zastosowania do orzeczenia zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego przyznanych dłużnikowi na mocy postanowienia sądu i to nawet w sytuacji, gdy sąd zmienia w swym orzeczeniu wcześniejsze postanowienie komornika sądowego w tym względzie (w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego). W konsekwencji tytuł egzekucyjny składający się z (niewymagającego klauzuli wykonalności) postanowienia komornika sądowego oraz ze zmieniającego to postanowienie (i wymagającego klauzuli wykonalności) orzeczenia sądu, aby stać się tytułem wykonawczym, wymaga nadania mu przez sąd klauzuli wykonalności w całości.
EN
The aim of this commentary was to present the critical remarks of viewpoint presented in the decision of Regional Court in Szczecin dated on March 11th, 2019 (II Cz 461/19). The above-mentioned court decision concerns the problem which is significant for the conducting of court proceedings. That is the necessity to obtain an enforcement writ to the court decision passed as a result of an acknowledgement of an appeal lodged against a decision of a court enforcement officer, in which a motion to award the enforcement proceedings costs, has been dismissed – in case when the court changes the decision of a court enforcement officer and rewards the costs. The applied research method included the dogmatic and legal analysis of the provisions of the polish Code of Civil Procedure as well as the analysis of views presented in legal doctrine and judicial decisions. Pursuant to Article 7701 of the Code of Civil Procedure, the court enforcement officer’s final and non-revisable decision on costs shall be enforceable without a writ of enforcement being issued. Thus, it is necessary to put a question whether the above-mentioned regulation should be applied to a court decision amending a decision of a court enforcement officer for reimbursement of the enforcement proceedings costs. Regional Court in Szczecin, in the analysed decision, answered in the negative. Arguments presented by the court are unconvincing. Pursuant to the conducted research, justified is presenting a thesis that article 7701 of the Code of Civil Procedure cannot be used to the court decision of reimbursement of the enforcement proceedings costs even in the situation when the court amends the decision of the court enforcement officer of reimbursement of the costs. Consequently, an enforcement order which contains: a decision of a court enforcement officer (an enforcement writ is not needed) and a decision of a court which amends the decision of a court enforcement officer (an enforcement writ is needed) – need to be accompanied in whole by a writ of enforcement, to become an enforcement title.
Year
Issue
26
Pages
129-138
Physical description
Contributors
 • radca prawny
References
 • Cieślak S., w: Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730–1217, red. J. Jankowski, Legalis 2019.
 • Flaga-Gieruszyńska K., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Legalis 2017.
 • Gil I., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, Legalis 2019.
 • Jagieła J., Egzekucja kosztów egzekucji, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2017, nr 2.
 • Jagieła J., w: Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej, red. A. Marciniak, Currenda, Legalis 2016.
 • Kunicki I., w: Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz. Art. 730–1088, red. A. Marciniak, Legalis 2015.
 • Marcewicz O., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. Art. 730–1217, red. A. Jakubecki, LEX/el. 2018.
 • Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne, LEX 2013.
 • Pietrzkowski H., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Postępowanie egzekucyjne, red. T. Ereciński, LEX 2016.
 • Zawistowski D., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 730– 1088, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, LEX 2014.
 • Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 z późn. zm).
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z 27 września 2012 r., III CZP 47/12, LEX nr 1222122.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 1 czerwca 2007 r., III CZP 37/07, LEX nr 259717.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2000 r., III CZP 9/00, OSNC 2000, nr 9, poz. 153.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2006 r., III CZP 133/06, OSNC 2007, nr 10, poz. 153.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2004 r., III CZP 16/04, LEX nr 106571.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 30 marca 2012 r., III CZP 4/12, LEX nr 1128321.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2009 r., III CZP 30/09, OSNC 2010, nr 2, poz. 19.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 7 października 2008 r., III CZP 81/08, OSNC 2009, nr 10, poz. 119.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 8 marca 2013 r., III CZP 1/13, LEX nr 1400012.
 • Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 27 listopada 1986 r. – zasada prawna, III CZP 40/86, LEX nr 3242.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 4 lutego 2000 r., II CKN 738/98, OSNC 2000, nr 7–8, poz. 146.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbfd35c3-d627-4ae1-a147-078e283bbca3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.