PL EN


2016 | 1(43) | 89-94
Article title

Zarządzanie projektem partnerskim w kontekście powiązań klastrowych

Title variants
EN
Partnership Project Management in Cluster Networks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powiązania klastrowe są środowiskiem stymulującym inicjowanie i realizację projektów partnerskich. Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w II kwartale 2015r wśród 13 aktywnych klastrów w woj. śląskim w zakresie zidentyfikowania najbardziej istotnych zagadnień związanych z gotowością klastrów do zarządzania projektami partnerskimi. Jako główne przeszkody wewnętrzne ograniczające realizację projektów partnerskich w klastrach najczęściej wskazywano na brak aktywności wszystkich członków klastra 85% i brak wystarczających środków finansowych 62%. Jako główne przeszkody zewnętrzne ograniczające realizację projektów partnerskich wskazano brak aktualnie dostępnych źródeł finansowania 100% oraz długi okres zatwierdzania programów unijnych w ramach perspektywy 2014–2020 69%. O doborze partnerów do realizacji projektów decydują w największym stopniu dobre relacje międzyludzkie, jednakże im wyższy stopień złożoności projektu tym częściej członkowie partnerstw dążą do sformalizowania zasad współpracy na piśmie i ustandaryzowania zasad zarządzania projektami. Polityki krajowe i dostępność funduszy strukturalnych na lata 2014–2020 sprzyja rozwojowi inicjatyw klastrowych i tworzenia partnerstw, a inicjatywy klastrowe po fazie inkubacji wykazują się coraz większą świadomością i dojrzałością projektową.
EN
Cluster networks are stimulating environment to initiate partnership projects. The article presents results of studies conducted in the second quarter of 2015, among the 13 active clusters in Śląskie Voivodship (Poland's NUTS 2 region) to identify the most important issues related to cluster’s preparedness for partnership projects management. As the main internal obstacles limiting partnership projects in clusters most often (85%) pointed the lack of activity of cluster members. and lack of sufficient financial resources (62%). As the main external obstacles limiting partnership projects pointed the lack of currently available sources of founding (100%), and long approval period for EU Programmes within the FP 2014–2020 (69%). About the Partner selection for projects realization decides good relationship however the higher the degree of complexity of the project partnership members aim to formalize the rules of the partnerships in writing and standardize project management principles. National policies and availability of the Structural Funds for 2014-2020 promotes the development of cluster initiatives and partnerships, cluster initiatives after incubation phase show ever greater awareness and maturity for the projects.
Contributors
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
References
 • Andrejczuk M. (2013): Otwarte innowacje — w drodze ku intelektualnemu przewrotowi. [w:] N. Ćwik (red.): Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji. [@:] http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/FOB%20rola%20innowacji%20176x250%202013-03-05%20calosc%20pojedycz.pl/public/files/FOB%20rola%20innowacji%20176x250%202013-03-05%20calosc%20pojedyczne%20strony.pdf
 • Dąbrowski P. (2003): Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami. Akademia Zarządzania Projektami, Warszawa, Management Training & Development Center.
 • Dzierżanowski M. (red.) (2012): Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej (projekt, wersja I ). Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Plawgo B. (2014): Benchmarking klastrów w Polsce — edycja 2014. Raport ogólny. Seria Innowacje, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Porter M.E. (1990): The Competitive Advantage of Nations. New York, Free Press.
 • Trocki M. (red.) (2012): Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Trocki M. (2014): Organizacja projektowa. Podstawy, modele, rozwiązania. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2009): Zarządzanie projektami. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Young T.L. (2006): Skuteczne zarządzanie projektami. M. Witkowska (tłum.), Onepress Quick, Gliwice, Wydawnictwo Helion.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc004b80-cd3d-44cf-bfeb-365bd796a47d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.