PL EN


2019 | 2/41/2019 | 77-86
Article title

Zadania Senatu RP w zakresie kreowania polityki regionalnej w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony roli instytucji Senatu RP w identyfi kacji i kształtowaniu polityki regionalnej w Polsce oraz kształtowaniu pojęcia regionalizmu w systemie władzy państwowej. Rozważania ujęte w jego ramach dotyczą m.in. specyfi cznego pojmowania prawa z punktu widzenia polityki regionalnej i kształtującej jej władzy państwowej.
Year
Issue
Pages
77-86
Physical description
Dates
published
2019-07-31
References
 • Alberski, R., Antoszewski, A. (red.) (2006). Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 832292707X.
 • Bentkowski, S. K. (2017). Wartościowanie ocen w nadzorze nad samorządem terytorialnym. Journal of Modern Science, 35(4), 235-248. ISSN 1734-2031. https://doi. org/10.13166/jms/81307.
 • Bułajewski, S., Ossowska-Salamonowicz, D. (2016). Jawność działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia. Journal of Modern Science, 31(4), 395-414. ISSN 1734-2031.
 • Chojnicki, Z., Czyż, T. (1992). Region – regionalizacja – regionalizm, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” zeszyt 2/1992. ISSN 0035-9629.
 • Chudziński, E., (2013). Regionalizm – idea – ludzie – instytucje, Warszawa: Muzeum Niepodległości. ISBN 9788361924159.
 • Dudzik, S., Sarnecki, P. (red.) (2007). Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788375265194.
 • Dziubka, K., Szlachta, B., Nijakowski, L. (red.) (2008) Idee i ideologie we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ISBN 9788301156565.
 • Grupa, R., Kozieł, M. Polityka regionalna Unii Europejskiej oraz jej wpływ na funkcjonowanie polskiej gospodarki, http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.36.02 [dostęp: 2.11.2018].
 • Handke, K., (1993). Pojęcie „regionu” a symbolika środka [w:] Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, Kwiryna Handke (red.), Warszawa Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. ISBN 8390011794.
 • Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
 • Krzemiński, M. (2007). Królestwo Belgii, [w]: Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, S. Dudzik, P. Sarnecki (red.), Warszawa: Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788375265194, s. 82.
 • Nowacka, E. (2015). Udział Senatu RP w tworzeniu prawa i kreowaniu polityki społeczno-gospodarczej państwa, „Studia z Polityki Publicznej”, nr 4(8) 2015. ISSN 2391-6389.
 • Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 830113240X.
 • Szymanek, J. (2004). Rola Senatu RP w wykonywaniu kontroli parlamentarnej (uwagi De Lege lata i De Lege Ferenda), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXVI – zeszyt 1. ISSN 0035-9629.
 • Sitek, M. (2016). Komitet Regionów. Udział samorządów terytorialnych poprzez agendy unijne w procesie integracji europejskiej. w: S. Sagan, M. Sitek (red) Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce. Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISBN 978-83-63753-64-2, s. 221–234.
 • Szymanek, J. (2005). Druga izba we współczesnym parlamencie: analiza porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, Warszawa: Kancelaria Senatu RP. ISBN 8386065567.
 • Wyrobisz, A. (1986). O pojmowaniu regionów historycznych w nauce polskiej, „Kwartalnik Historyczny” 1986, nr 1. ISSN 0023-5903.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc0240c2-4b04-48a3-a184-54d86d5863bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.