PL EN


2012 | 2/II | 31-40
Article title

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI JAKO EKOLOGICZNY INSTRUMENT ESTETYKI W GMINIE – UWAGI PRAWNE

Content
Title variants
EN
COMMUNAL WASTE MANAGEMENT AS AN ECOLOGICAL INSTRUMENT OF LOCAL AESTHETICS – LEGAL REMARKS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pierwszej część pracy definiuje i charakteryzuje odpady jako czynnik wpływający negatywnie na estetykę naszych gmin. Ponadto wskazuje na ogólną kompetencję samorządu gminnego do zajmowanie się porządkiem i czystością. Zaprezentowane dane o poziomie recyklingu przedstawiają różnice w zachowaniu Polaków i innych Europejczyków w tym zakresie. Druga część pracy to analiza obowiązków gminy w zakresie odbioru i wywozu odpadów na gruncie rozwiązań prawnych obowiązujących dotychczas oraz zmian jakie zajdą w tym zakresie najpóźniej 1 lipca 2013 roku. Zakończenie podsumowuje zarówno wady jak i zalety nowego rozwiązania prawnego podkreślając cel regulacji. Uwagą natury ogólnej jest fakt, że państwo zobligowane do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu przenosi realizację tegoż na samorządy. Jest to kolejny przykład specyficznej prywatyzacji ochrony środowiska.
EN
First part of the paper defines and characterise waste as an element with negative influence on aesthetics of our communities. It also points on general competence of local community to deal with order and tidiness. Presented date on recycling present differences in behaviour of Poles and other Europeans regarding this matter. Second part of the paper analyses duties of the community in terms of waste collection and disposal according to previous law as well as the one valid no later than on July 1st of 2013. Conclusions sum up advantages and disadvantages of new legal regulations in regards to its aim. The general remark deal with the country, which is obliged to achieve certain level of recycling and transmit implementation of this duty on local communities. This is another example of specific privatisation of environmental protection.
Year
Issue
Pages
31-40
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
References
 • Beckford J. L. W., Quality. A critical introduction, Routledge, New York 2010.
 • Bojar-Fijałkowski T., Prawne uwarunkowania efektywności systemu EMAS w Polsce, w: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, Wiśniewska M., Malinowska E., Szymańska- Brałkowska M. (red.), WZ UG, Sopot 2010.
 • Bojar-Fijałkowski T., Realizacja zadań własnych gminy przez spółkę kapitałową na przykładzie Abruko Sp. z o.o. we Władysławowie, w: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Kołomycew A., Kotarba B., UR, Rzeszów 2012.
 • Bojar-Fijałkowski T., Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia w służbie jakości i ekologii, w: Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolnospożywczym. Kierunki rozwoju, Wiśniewska M., Malinowska E. (red.), FRUG, Sopot 2008.
 • Bojar-Fijałkowski T., Cern G., Rola organów jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki w Polsce. Studium porównowczo-prawne, w: Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, Boruszczak M. (red.), WSTiH, Gdańsk 2011.
 • Bukowski Z., Wybrane problemy związane z realizacją zadań gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w: Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, Rakoczy B., Pchałek M. (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Ciechanowicz – McLean J., Prawo i polityka ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie odpadów oraz uchylającej nie-które dyrektywy, (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3–30).
 • Gołaszewska M., Zarys estetyki, PWN, Warszawa 1986.
 • Gospodarka odpadami w Polsce Wyzwania w świetle wymogów unijnych i zmian legislacyjnych, Opinie Społeczne i Perspektywy, Warszawa 2011.
 • Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Rybczyńska J. A., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Klenowska K., Zrównoważony rozwój a prawo do korzystania ze środowiska należytej jakości, w: Gospodarcze prawo środowiska, Ciechanowicz-McLean J., Bojar-Fijałkowski T. (red.), UG, Gdańsk 2009.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007.
 • Mankiw N. G., Taylor M. P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
 • Radecki W., Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Szajdler W., Bąkowski T., Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, TNOiK, Toruń 2004.
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, (Dz. U. Nr 24, poz. 151 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz. U. Nr 217, poz. 1281 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. Nr 391, poz. 951 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, (Dz. U. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.).
 • Ustawa z 29 listopada 2007 r. – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. Nr 230, poz. 1373 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, (Dz. U. poz. 21 z późn. zm.).
 • Wierzbowski M. (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc0adec7-05ae-4d3d-88ac-c03d10641762
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.