PL EN


2015 | 2 | 48-71
Article title

Culture industries w kreowaniu konkurencyjności miast w Polsce w latach 2009 – 2011

Content
Title variants
EN
Culture industries in creating competitiveness of cities in Poland in 2009 – 2011
RU
Culture industries (культурные индустрии) в создании конкурентности городов в Польше в 2009 – 2011 годах
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule dokonano wyjaśnienia tytułowych culture industries w myśl autorskiej definicji przemysłów kultury. Zarysowano również współczesne postrzeganie zależności między ekonomią (gospodarką) a kulturą. Następnie przedstawiono metodykę oraz przebieg procesu badawczego konkurencyjności miast kreatywnych według autorskiego narzędzia badawczego – Indeksu Konkurencyjności Miast Kreatywnych. Artykuł kończy przedstawienie wyników – rankingu miast kreatywnych oraz charakterystyka wspomnianego Indeksu.
EN
The article explain of title culture industries as the authors' definition of cultural industries, as well as outlines the contemporary perception of the relationship between the economy and culture. Then presents the methodology and the course of the research process, creative cities' competitiveness by authors’ research tool - Creative Cities Competitiveness Index. The article concludes with the presentation of results - the ranking of creative cities and the characteristics of mentioned Index.
В статье было выяснено значение представленного в заглавии определения Culture industries в мысль авторского определения культурных индустрий. Было обозначено также современное восприятие зависимости между экономикой, а культурой. Затем была представлена методика, а также ход исследовательского процесса конкурентности креативных городов согласно авторскому исследовательскому инструменту – «Индекс конкурентности креативных городов». Статья заканчивается представлением результатов - рейтинга креативных городов, а также характеристикой упомянутого Индекса.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Florida, R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • GUS, 2014, Wstępne wyniki satelitarnego rachunku kultury za 2008, Urząd Statystyczny w Krakowie, notatka informacyjna, http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/wstepne-wyniki-satelitarnego-rachunku-kultury-za-2008-r-,1,1.html [dostęp: 05.01.2015].
 • Ilczuk, D., 2000, Rola przemysłów kultury w rozwoju miasta, w: Kultura w Warszawie, Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa.
 • Ilczuk, D., 2012, Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jewtuchowicz, A., 2005, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Klamut, M., 2008, Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej, w: Strzelecki, Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kosiedowski, W., 2008, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, w: Strzelecki, Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • Landry, Ch., 2013a, Charles Landry’s CREATIVE CITY INDEX ... help your city to discover how creative it is..., http://creativecitiesindex.org/ [11.04.2013].
 • Landry, Ch., 2013b, Creative City Index, http://charleslandry.com/themes/creative-cities-index/ [dostęp: 11.04.2013].
 • Lewandowski, P., Mućk, J., Skrok, Ł., 2010, Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu. Raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, Obserwatorium Kultury, Warszawa, http://ibs.org.pl/site/upload/publikacje/ObserwatoriumKultury/znaczenie%20gospodarcze%20sektora%20kultury%20-%20raport%20IBS.PDF [dostęp: 23.10.2013].
 • Ładysz, I., 2009, Konkurencyjność obszarów metropolitarnych w Polsce na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitarnego, CeDeWu Sp. z o.o., Ekonomiczna Księgarnia Internetowa, Warszawa.
 • Markowski, T., 2000, Stymulowanie i regulowanie konkurencyjności regionów w świetle procesów globalizacji gospodarki, Samorząd Terytorialny, nr 3, s. 30-38.
 • Pietrzyk, I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porter, M.P., 1994, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, tłum. A. Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Segers, K., Huijgh, E., 2006, Clarifying the complexity and ambivalence of the cultural industries, Centre for Media Sociology, Vrije Universiteit Brussel, Brussels http://www.vub.ac.be/SCOM/cemeso/download/cemeso-08-complexity%20ambivalence%20cultural%20industries.pdf [dostęp: 21.06.2013].
 • Smoleń, M., 2003, Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków.
 • Stankiewicz, M.J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, wyd. 2 zm., TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Strahl D., Sobczak, E., 1999, Konkurencyjność regionu Dolnego Śląska, w: Broszkiewicz, R. (red.), Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 281, Wrocław.
 • Szomburg, J., 2002, Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, w: Szomburg, J. (red.), Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, IBnGR, Gdańsk, s. 9-12.
 • Throsby, D., 2010, Ekonomia i kultura, tłum. O. Siara, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Zeliaś, A. (red.), 2002, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc12726d-461b-41e3-81c1-795e95929fa9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.