PL EN


2020 | 120 | Tom 1 | 485 - 500
Article title

Dopuszczalność zastosowania instytucji autokontroli w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wobec aktów prawa miejscowego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Admissibility of using self-inspection under Art. 54 par. 3 of the 2002 Legislative Act Law on Procedure before Administrative Tribunals in relation to local legal enactments territorially applicable to the defined areas of operation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uregulowana jest instytucja tak zwanej autokontroli. Pozwala ona organowi administracji publicznej zweryfikować własne działanie (bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania), które zostało zaskarżone do sądu administracyjnego. Weryfikacja ta polegać będzie na tym, że organ, działając w zakresie swojej właściwości, uwzględni skargę w całości. Na gruncie tego przepisu powstaje wątpliwość, czy uprawniona do skorzystania z trybu autokontroli własnej uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, polegającej na stwierdzeniu jej nieważności, jest także rada gminy, powiatu lub sejmik województwa. W piśmiennictwie i w orzecznictwie brak jest jednolitości poglądów odnośnie do tego zagadnienia. Źródłem sporu w tym zakresie jest to, czy przepis art. 54 § 3 ppsa może stanowić samoistną podstawę prawną (kompetencję) do stwierdzenia nieważności uchwały podjętej przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, czy też przepis ten odczytywać należy łącznie z przepisami regulującymi właściwość rzeczową wymienionych organów.
EN
Art. 54 par. 3 of the Legislative Act — Law on procedure before administrative tribunals (in short LAPAT) provides for the self-inspection. This provision allows any organ of public administration to review its own action (based on inactivity, or the lengthiness of administrative activity), which is the subject matter of a complaint before an administrative jurisdiction. This positive screening may result in admitting the contents of the complaint by the adjudicating administrative body. This rule, however, raises doubts whether deliberating bodies, like the Commune and District Councils or the Provincial Assemblies might use this self-contained procedure of quashing their own resolutions. The opinions in scholarly writing and case law are divergent. Its root cause is the question if Art. 54 par. 3 of the LAPAT can be sufficient legal grounds (based on competency) for ascertaining the invalidity of a resolution taken by the deliberating units of local government or that the norm should be read along with the regulations of the material jurisdiction pertaining to the above-mentioned law-making bodies.
Year
Volume
120
Issue
Pages
485 - 500
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc12d6e5-311a-41be-8453-93350141a7d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.