PL EN


2016 | 2(84) | 5-25
Article title

ROZWÓJ GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2015

Title variants
EN
Development of groups of farming producers in Poland in 2000-2015 years
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
An assessment of the process is a basic aim of the work and of degree of organising oneself of farmers in groups of farming producers in 2000-2015 years, as well as suming up of the backing, coming from the foreign aid budget the EU, allocated for this purpose in the framework of the rural development plan for years 2004-2006 and rural development programme for years 2007-2013. He results from conducted analysis, that process organising oneself into groups of producers is spending farmera running quite slowly, in spite of the support allocated for this purpose from EU centres.
Contributors
author
 • Dr inż. Iwona Korczak, Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Poland.
References
 • 1. Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 10/2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2013.
 • 2. Boguta W., Martynowski M. (red) (2010): Organizowanie się rolników w grupy producentów głównym sposobem na podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych – ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej”, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
 • 3. Brzozowski B. (2014): Wsparcie finansowe grup producentów rolnych w ramach PROW 2004-2006 i 2007 – 2013, Czasopismo Wieś i Doradztwo, Małopolskie Stowarzyszenia Doradztwa Rolnego, Kraków.
 • 4. Brzozowski B. (2015): Grupy producentów rolnych szansą wzrostu konkurencyjności gospodarstw rolnych, [w:] Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce, red. Z. Brodziński, J. Bomba, L. Leśniak, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków.
 • 5. Chlebicka A. (2008): Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju grup producentów owoców i warzyw w Polsce, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
 • 6. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. (2006): Rolnictwo Unii europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • 7. Domagalska-Grędys M. (2014): Procesy tworzenia grup producentów rolnych a koniunktura gospodarcza w Polsce (2000-2013), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 360, Agrobiznes 2014. Problemy ekonomiczne i społeczne, Wrocław.
 • 8. Ewaluacja ex post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 – Raport końcowy, Konsorcjum: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, BSM Głowacki, Skopiński, Starzyński, Załuski Sp. J., Warszawa, maj 2008.
 • 9. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Polska wieś – raport o stanie rolnictwa, Warszawa 2002.
 • 10. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, (2012): Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020, red. A. Wasilewski, Warszawa.
 • 11. Krzyżanowska K. (2003): Stan i kierunki rozwoju rolniczych grup producenckich w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
 • 12. Krzyżanowska K., Trajer M. (2014): Finansowanie grup producentów rolnych w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
 • 13. Martynowski M. (red), (2014): Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi. Wydanie II Zaktualizowane, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
 • 14. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, Warszawa, lipiec 2004.
 • 15. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, lipiec 2007, maj 2015.
 • 16. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, grudzień 2014.
 • 17. Rolnictwo w 2014 r., Studia i Analizy Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
 • 18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. 2008 nr 72 poz. 424, z późn. zm.).
 • 19. Sprawozdanie okresowe półroczne z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Nr 15/II/2015, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2015.
 • 20. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2012.
 • 21. Tomaszewski M. (2015): Podnoszenie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez organizowanie się rolników w grupy producentów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej, [w:] Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce, red. Z. Brodziński, J. Bomba, L. Leśniak, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków.
 • 22. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. 2000 Nr 88 poz. 983).
 • 23. Ziętara W. (2010): Charakterystyka zmian struktur produkcyjno-ekonomicznych polskich gospodarstw rolnych w najbliższych latach, [w:] Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich – raport końcowy, red. J. Rowiński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc153225-16ed-49e5-8d81-a3688970964c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.