PL EN


2018 | 3(1) | 61-78
Article title

NORMATIVE AND LEGAL FACTORS OF THE LABOR MARKET AND EMPLOYMENT IN UKRAINE

Content
Title variants
PL
NORMATYWNE I PRAWNE CZYNNIKI RYNKU PRACY I ZATRUDNIENIA NA UKRAINIE
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the article, the research presents the drivers for the labor market and employment shadow-ing, the normative and legal factors in Ukraine, which are characterized by the following: the imperfection, obsolete domestic labor legislation, insufficient coherence of the corresponding normative legal acts and their provisions with international norms in the employment; low level of effectiveness of anticorruption legislation and state programs in the part of shadowing the labor market and employment of the population as an integral part of the state anti-corruption policy; the lack of effective regulatory and legal mechanisms of state administration to fight the shadow employment, adherence to legal social and labor relations in the field of employment; cumbersome tax system and instability of the taxation laws; excessive regulation of entrepreneurial activity and legal insecurity of economic entities in terms of the abuse by state controlling bodies. Taking into account the above we have found that one of the factors of the shadow processes of the labor market and employment in Ukraine is the imperfection of the regulatory framework, which does not facilitate the legalization of the labor market and employment of the population, but as a paradox - encourages the processes of shadowing.
PL
Autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę zbadania determinujących czynników sprzyjających ukraińskiemu rynkowi pracy i procesom zatrudnienia oraz czynników normatywnych i prawnych, które charakteryzuje: niedoskonałość; przestarzałe ukraińskie prawo pracy; niewystarczająca spójność odpowiednich normatywnych aktów prawnych i ich przepisów z międzynarodowymi normami w zatrudnieniu; niski poziom skuteczności ustawodawstwa antykorupcyjnego i programów państwowych śledzących rynek pracy i zatrudnienia - jako integralnej części państwowej polityki antykorupcyjnej; brak skutecznych mechanizmów regulacyjnych i prawnych administracji państwowej, które mogłyby zapewnić zwalczanie szarej strefy na rynku pracy, przestrzegania prawnych stosunków społecznych i stosunków pracy w dziedzinie zatrudnienia; kłopotliwy system podatkowy i niestabilność prawa podatkowego; brak bezpieczeństwa prawnego podmiotów gospodarczych w obliczu nadużyć ze strony państwowych organów kontrolujących. Biorąc pod uwagę powyższe autorzy stwierdzili, że niedoskonałość ram prawnych, nie ułatwia legalizacji rynku pracy i zatrudnienia ludzi, ale jako paradoks - zachęca do procesów związanych z nieformalnym zatrudnianiem na ukraińskim rynku pracy.
Year
Issue
Pages
61-78
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
 • Institute for Training of the State Employment Service of Ukraine,
References
 • 1. ВАРНАЛІЙ З.С. Тінізація малого підприємництва (економічні та правові аспекти) / З.С. Варналій; Ін-т приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. – К.: б. в., 1998. – 55 c.
 • 2. ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ : у 8 т. / Т. 1 : Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : В.М. Князєв, І.В. Розпутенко (співголови) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – 748 с.
 • 3. КРАУС Н.М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання: моногр. / Н.М. Краус. – Полтава: Дивосвіт, 2014. – 148 с.
 • 4. МАРШАВІН Ю.М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу: моногр. / Ю.М. Маршавін. − К.: Альтерпрес, 2011. − 396 с.
 • 5. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ : Кодекс від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI (із змінами внесеними згідно із 112 Законами в 2010-2017 рр.) // Офіц. вісн. України. – 2010. – 10 груд. (№ 92). – Т. 1. – С. 9. – Ст. 3248.
 • 6. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ. Ринок праці в 2016 році: [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України: веб-сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm.
 • 7. ТИЩУК Т.А. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання: аналіт. доп. / Т.А. Тищук, Ю.М. Харазішвілі, О.В. Іванов; За заг. ред. Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 2011. – 96 с.
 • 8. ФОНД «ДЕМОКРАТИЧНІ ІНІЦІАТИВИ». 2016-й: політичні підсумки − загальнонаціональне опитування: [Електронний ресурс] // Фонд «Демократичні ініціативи»: веб-сайт. – 2016. − Режим доступу: http://dif.org.ua/article/2016-y-politichni-pidsumki-zagalnonatsionalne-opituvannya.
 • 9. BECKER G.S. Crime and Punishment : An Economic Approach / Gary Stanley Becker // Journal of Political Economy. – No. 76. – 1968. – Р. 169-217.
 • 10. JOHNSON G. Exploring Corporate Strategy / Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington – the 8th ed. −England: Essex; Pearson Education Ltd: FT Prentice Hall, 2008. – 664 р.
 • 11. STRATEGY SURVIVAL GUIDE. − the UK: London, Prime Minister’s Strategy Unit, 2004. − 206 p.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
EISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc1a5e5f-8f6d-486d-b4b8-55060da0870f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.