PL EN


2011 | 5 | 41-57
Article title

Религиозное возрождение русской эмиграции

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The religious rebirth of the Russian emigration
PL
Religijne odrodzenie emigracji rosyjskiej
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The following article is devoted to the considerations on life of Russian diasphora in religious context. The famous periodicals and the activtiy of the scientific circles of religious or proorthodox character were investigated. Their role in a moral rebirth and return to faith was assessed. Such processes as the establishment of religious organizations and development of spirtual life of Russian emigrants were shown on the basis of the activity of individual emigrants. The cultural life of Russian who live in exile was in total contradiction with a life in Bolshevist Russia. The rebirth of religion on enormous range – that was the answer of Russian emigrants to atheism of fighting revolutionaries. In fact the Russian intelligentsia returned to the Orthodox faith which that time was the only spiritual power rebirthing the spiritual life in Russia. Such factors as the depolticization of the Russian Orthodox Church, events in Soviet Russia and life in exile were responsible for this situation.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony rozważaniom nad życiem rosyjskiej diaspory w aspekcie religijnym. Przedmiotem badań stały się znane periodyki oraz działalność kół naukowych o charakterze religijnym bądź procerkiewnym. Oceniono rolę tych podmiotów w moralnym odrodzeniu rosyjskiego społeczeństwa i powrocie do wiary. Na przykładzie działań poszczególnych przedstawicieli emigracji pokazano proces powstawania organizacji religijnych i rozwój życia duchowego Rosjan na wygnaniu. Życie kulturowe emigracji było całkowitym zaprzeczeniem tego, co działo się w bolszewickiej Rosji. Odpowiedzią rosyjskiej diaspory na walczący ateizm rewolucjonistów było odrodzenie religijności na niespotykaną dotąd skalę. Oderwanie od ojczyzny z jednej strony oraz wydarzenia w Rosji radzieckiej i depolityzacja Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z drugiej sprawiły, że rosyjska inteligencja powróciła do prawosławia, będącego wówczas jedyną duchową siłą odradzającą jej duchowe życie.
Year
Issue
5
Pages
41-57
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Н. Струве, Эмиграция, [в:] Н. Струве, Православие и культура, Русский путь, Москва 2000.
 • В. Костиков, Не будем проклинать изгнанье, Москва 2004.
 • Г. Струве, Русская литература в изгнании, Нью-Йорк 1956.
 • А. Млечко, Литературная, культурная и общественная жизнь русского зарубежья (1920–1930-е годы): течения, объединения, периодика и издательские центры, Литература русского зарубежья (1920–1990), под общей ред. А. Смирновой, Москва 2006.
 • В. Агеносов, Литература Russkogo зарубежья, Москва 1998.
 • С. Булгаков, Два града. Исследования о природе общественных идеалов, Санкт-Петербург 1997.
 • И. Демидов, Думы о православии, в: Литература русского зарубежья. Антология в шести томах, 1 т. (1920–1925), 1 книга, Москва 1990.
 • А. Замалеев, История русской культуры, Санкт-Петербург 2005.
 • Б. Кодзис, Литературные центры русского зарубежья 1918–1939. Писатели. Творческие объединения. Периодика. Книгопечатание, Munchen 2002.
 • W. Supa, Biblia a współczesna proza rosyjska, Białystok 2006.
 • П. Милюков, Россия на переломе. Красный террор, [в:] Литература русского зарубежья. Антология в шести томах, 2 т. (1926–1930), Москва 1991
 • С. Пушкарев, Россия 1801–1917: Власть и общество, Москва 2001.
 • Н. Зернов, Русское религиозное возрождение XX века, пер. с англ., 2-е изд., Paris 1991.
 • М. Назаров, Миссия русской эмиграции, Москва 1994.
 • Н. Пак, Древнерусская культура в художественном мире Б.К. Зайцева, Калуга 2003.
 • A. Woźniak, Cerkiew na emigracji wobec Zachodu. Rosyjski Chrześcijański Ruch Studencki, [w:] „XIV Musica Antiqua Europae Orientalia. Acta Slavica”, red. A. Bezwiński, Bydgoszcz 2006.
 • М. Раев, Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1919–1939, пер. с англ., Прогресс-Академия, Москва 1994.
 • A. Woźniak, Od „skruszonego grzesznika” do „świętego rewolucjonisty”. Rosyjska myśl filozoficzna na emigracji, [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, t. 2, red. K. Dudek, Kraków 2008.
 • W. Laszczak, Żyć znaczy „kroczyć po wodzie”. Studia o Matce Marii, Część pierwsza, Uniwersytet Opolski, Opole 2007.
 • Г. Адамович, Одиночество и свобода, Санкт-Петербург 2006.
 • О. Михайлов, Пролог, [в:] Литература русского зарубежья 1920–1940, Москва 1995.
 • Н. Осипова, Илья Исидорович Фондаминский, http://zarubezhje.narod.ru/texts/stfond.htm.
 • А. Любомудров, Духовный реализм в литературе русского зарубежья. Б.К. Зайцев, И. С. Шмелев, Санкт-Петербург 2004.
 • M. Sidor, Rosja i jej duchowość. Proza pierwszej fali „emigracji rosyjskiej”, Lublin 2009.
 • B. Kodzis, Пути развития русской эмигрантской литературы межвоенного периода, [в:] Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich, red. A. Woźniak, Lublin 2002.
 • Е. Гусева, О психологическом наследии профессора-протоиерея Василия Зеньковского (по истории российской фундаментальной психологии), [в:] Emigracja rosyjska. Losy i idee, red. R. Backer i Z. Karpus, Łódź 2002.
 • Т. Георгиева, Христианство и русская культура, Москва 2001.
 • А. Квакин, Культурная миссия российской интеллигенции в эмиграции. К постановке проблемы, http:// zarubezhje.narod.ru/texts/_1103/htm, информация от 3.10.2008 г.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-4577
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc1d61d8-400d-4ff8-8224-53c3de032d8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.