PL EN


2018 | 9(11) | 63-94
Article title

Curatescape – tworzenie historycznych reprezentacji cyfrowych opartych na lokalizacji – oprogramowanie dla humanistów i instytucji dziedzictwa

Content
Title variants
EN
Curatescape – creating historical digital representations based on location – software for humanists and heritage institutions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne przyczyniły się do powstania humanistyki cyfrowej, w tym historii cyfrowej i „historiografii cyfrowej” oraz multimedialnych i interaktywnych „historycznych reprezentacji cyfrowych”; z kolei rewolucja urządzeń i Internetu mobilnego wprowadziła nowe perspektywy w obszarze ustanawiania relacji oraz dzielenia się wiedzą i informacją. Jednocześnie coraz większego znaczenia nabiera potrzeba skutecznego zarządzania i sprawowania długoterminowej opieki nad treścią cyfrową oraz danymi w celach badawczych. Intencją artykułu jest wskazanie na potencjał, jaki oferuje otwartoźródłowe oprogramowanie Curatescape w kontekście tworzenia historycznych reprezentacji cyfrowych i „mobilnych projektów interpretacyjnych”. Tekst bazuje na projekcie Cleveland Historical, który stanowi znakomity przykład połączenia humanistyki cyfrowej z historią w przestrzeni publicznej. Zamierzeniem artykułu jest również zasygnalizowanie możliwości, jakie humanistyka cyfrowa oferuje instytucjom dziedzictwa kulturalnego, organizacjom regionalnym oraz instytucjom dydaktycznym. W realizacji celu zastosowano metodę przeglądu literatury oraz studium przypadku. W artykule zaprezentowano także wyniki analizy dotyczącej architektury informacji oraz przeglądu funkcjonalności pakietu Curatescape, który stanowi zestaw wtyczek oraz motyw graficzny dla otwartego systemu Omeka. Tekst ukazuje potrzebę współpracy badaczy i pracowników instytucji dziedzictwa, członków lokalnych społeczności, nauczycieli oraz pasjonatów w celu stworzenia wysokiej jakości treści historycznych opartych na geolokalizacji. Badania wykazały, że projekty oparte na Curatescape mogą przyczynić się do wsparcia edukacji historycznej, budowania pamięci społecznej, aktywizacji publiczności, rozwoju turystyki kulturowej oraz realizacji kuratorstwa cyfrowego.
EN
Modern information and communication technologies contributed to the emergence of digital humanities, including digital history and “digital historiography”, as well as multimedia and interactive “historical digital representations”. Moreover, the revolution of mobile Internet and devices introduced new perspectives in the area of establishing relationships and sharing knowledge and information. Simultaneously, the need of efficient management and long-term curation of digital content and data for research purposes becomes more and more significant. The intention of the article is to indicate the potential offered by the open-source software Curatescape in the context of creating historical digital representations and “mobile interpretation projects”. The text bases on the Cleveland Historical project, which is a great example of merging digital humanities and public history. The article also aims at signalling possibilities offered by digital humanities to cultural heritage institutions, regional organisations, and educational institutions. This objective was acquired by implementing methods of literature review and case study. The article also presents output of analysis of information architecture and overview of function of the Curatescape suite, that is a set of plug-ins and a graphic theme for the open system Omeka. This text shows the need of cooperation between researchers and employees of heritage institutions, members of local communities, teachers, and hobbyists, in order to create high quality historical content based on geolocation. The research shows, that projects based on the Curatescape may contribute to supporting historical education, creating social memory, activisation of the publicity, development of cultural tourism, and implementing digital curation.
Year
Issue
Pages
63-94
Physical description
Contributors
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
References
 • Bonecki, Mateusz. „Jerzy Kmita – interpretacja humanistyczna i społeczno-regulacyjna koncepcja kultury.” Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 1, nr 2 (2012): 178–198. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-af7ce386-852a-48e3-8851-d322af60ee7f/c/13a-Bonecki__1_.pdf.
 • Brown, Caroline. „Memory, Identity and the Archival Paradigm: Introduction to the Special Issue.” Archival Science 13, nr 2–3 (2013): 85–93. https://doi.org/10.1007/s10502-013-9203-z.
 • Carr, Amelia. „NWPa Heritage Public History Project (Panel E).” Dostęp 24.11.2017. https://digitalcommons.wayne.edu/networkdetroit/2016/Sept30/29.
 • Center for Public History + Digital Humanities at Cleveland State University. „Cleveland Cultural Gardens.” Dostęp 24.11.2017. https://csudigitalhumanities.org/2008/01/cleveland-cultural-gardens/.
 • Center for Public History + Digital Humanities at Cleveland State University. „Cleveland Voices.” Dostęp. 24.11.2017. https://clevelandvoices.org/.
 • Center for Public History + Digital Humanities at Cleveland State University. „Euclid Corridor Oral History Project.” Dostęp: 24.11.2017. https://csudigitalhumanities.org/2008/05/euclid-corridor-oral-history-project-2/.
 • Cleveland Cultural Gardens. Dostęp 24.11.2017. http://www.culturalgardens.org/.
 • Cleveland Cultural Gardens. „Polish Garden.” Dostęp 24.11.2017. http://www.culturalgardens.org/garden/polish-garden/
 • Cohen. Daniel J., Federica Frabetti, Dino Buzzetti, Jesus. D. Rodriguez-Velasco. „Defining the Digital Humanities.” Columbia University Academic Commons (2011). https://doi.org/10.7916/D8MS41Z1
 • Curatescape. Dostęp 24.11.2017. https://curatescape.org/.
 • Curatescape. „Pricing.” Dostęp 24.11.2017. https://curatescape.org/about/pricing/.
 • Curatescape. „Projects.” Dostęp 24.11.2017. https://curatescape.org/about/projects/.
 • Curatescape Forum. Dostęp 24.11.2017.http://forum.curatescape.org/.
 • Dawson, Jessica R., Tracey L. Thompson. „Ramble Bahamas: Pioneering Bahamian History & Culture in the Digital Age.” International Journal of Bahamian Studies 23 (2017). http://dx.doi.org/10.15362/ijbs.v23i0.285.
 • Digital Curation Centre. „What is digital curation?” Dostęp 24.11.2017. http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation.
 • Digital Humanities Data Curation. „An Introduction to Humanities Data Curation.” Dostęp 25.11.2017. https://guide.dhcuration.org/contents/intro/.
 • Digital Humanities Data Curation. „Welcome.” Dostęp 24.11.2017. http://guide.dhcuration.org/.
 • Educational Uses of Digital Storytelling. „What is Digital Storytelling?” Dostęp 24.11.2017. http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/page.cfm?id=27&cid=27.
 • GitHub. „About Curatescape.” Dostęp 24.11.2017. https://github.com/CPHDH/Curatescape.
 • GitHub. „CPHDH / CuratescapeWiki.” Dostęp 24.11.2017. https://github.com/CPHDH/Curatescape/wiki.
 • GitHub. „Omeka Classic User Manual.” Dostęp 24.11.2017. https://omeka.org/classic/docs/Installation/Installation/.
 • Illg, Jacek, Tomasz Illg. Słownik informatyczny: angielsko-polski, polsko-angielski. Katowice: „Videograf II”, 2003.
 • Januszko-Szakiel, Aneta. „Trwała ochrona zasobów cyfrowych – podstawowe pojęcia.” Biuletyn EBIB 154 (2015). http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/311/481.
 • Kierzkowski, Michał. „Historia mówiona – próba definicji pojęcia.” Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 4 (2017) 5–20. https://doi.org/10.26774/wrhm.64.
 • Klaś, Jarosław. „Muzea historyczne – pomiędzy pamięcią zbiorową a polityką pamięci historycznej.” Zarządzanie w Kulturze 14, nr 3 (2013): 197–215. https://doi.org/10.4467/20843976ZK.13.013.133.
 • MacKay, Nancy. Curating oral histories: what to do after the interview. Walnut Creek, Calif.: Left Coast Press, 2007.
 • MaCleKi. Dostęp 24.11.2017. http://macleki.org/.
 • „Mobile Historical.” Dostęp: 24.11.2017. https://securegrants.neh.gov/publicquery/main.aspx?f=1&gn=HD-51456-11
 • NWPa Heritage. „About.” Dostęp 24.11.2017. http://nwpaheritage.org/about/.
 • NWPa Heritage. Dostęp 24.11.2017. http://nwpaheritage.org.
 • Obrist, Hans Ulrich. Krótka historia kuratorstwa. Przekł. Martyna Nowicka. Kraków: Korporacja Ha!art, 2016.
 • OHA Oral History Association. „Oral History: Defined.” Dostęp 24.11.2017. http://www.oralhistory.org/about/do-oral-history/.
 • Omeka. DOstęp 24.11.2017. http://omeka.org.
 • Oral History in the Digital Age. Dostęp 24.11.2017. http://ohda.matrix.msu.edu/.
 • Patela, Renata, Anna Piwko-Łętek, Oliwier Sadlik. „Kurator danych cyfrowych – nowe stanowisko w bibliotece naukowej.” Biuletyn EBIB 154 (2015). http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/307.
 • RAMBLE Bahamas. Dostęp: 24.11.2017. http://www.ramblebahamas.org/.
 • RAMBLE Bahamas. „About.” Dostęp 24.11.2017. http://www.ramblebahamas.org/about.
 • Robin, Bernard R. „Digital Storytelling: A Powerful Technology Tool for the 21st Century Classroom.”, Theory Into Practice 47 (2008): 220–228. https://doi.org/10.1080/00405840802153916.
 • Rohrscheidt von, Armin Miklos. Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy. Poznań: Wydawnictwo KulTour, 2010.
 • Sabharwal, Arjun. Digital Curation in the Digital Humanities: Preserving and Promoting Archival and Special Collections, Amsterdam [i in]: Elsevier/Chandos Publishing, 2015.
 • Smoleń-Sidyk Marta. „Digistoria (interdyscyplinarny, interaktywny, polisensoryczny projekt edukacyjny).” Kultura i Historia 25 (2014). http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5268.
 • Souther, J. Mark. „From Exhibition to Conversation: The Elusive Art of Digital Storytelling.” Opublikowane 30.09.2016. http://digitalcommons.wayne.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=networkdetroit.
 • Souther, J. Mark, Meshack Owino, Erin J. Bell. „Adapting Mobile Humanities Interpretation in East Africa.” Opublikowano 15.03.2016. http://csudigitalhumanities.org/wp-content/uploads/2016/03/HD-51912-14_White-Paper.pdf.
 • Sternfeld, Joshua. „Archival Theory and Digital Historiography: Selection, Search, and Metadata as Archival Processes for Assessing Historical Contextualization.” The American Archivist 74, nr 2 (2011): 544–575. https://doi.org/10.17723/aarc.74.2.644851p6gmg432h0.
 • Stevens, J. Richard. „Digital Curation’s Dilemma. Contrasting Different Uses, Purposes, Goals, Strategies, and Values.” International Journal of Technology, Knowledge & Society 9, nr 4 (2013): 1–11. https://doi.org/10.18848/1832-3669/CGP/v09i04/56399.
 • Szacka, Barbara. „Pamięć społeczna”. W Encyklopedia socjologii, t. 3, red. Zbigniew Bokszański, Henryk Domański et al., 52–55. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2000.
 • Tebeau, Mark. „Case Study: Visualizing Oral History,” W Oral History in the Digital Age, red. Doug Boyd, Steve Cohen, Brad Rakerd, and Dean Rehberger. Washington, D.C.: Institute of Museum and Library Services, 2012. http://ohda.matrix.msu.edu/2012/06/visualizing-oral-history/.
 • Tebeau, Mark. „Curatescape Workshop – YouTube – Brown University.” Dostęp 24.11.2017. https://www.youtube.com/watch?v=SgX_3_iT3yQ.
 • Tebeau, Mark. „Listening to the City: Oral History and Place in the Digital Era.” The Oral History Review 40, nr 1 (2013): 25–35. https://doi.org/10.1093/ohr/oht037.
 • Tebeau, Mark. „Strategies for Mobile Interpretive projects for Humanists and Cultural Organizations.” Opublikowano 03.2013. http://mobilehistorical.curatescape.org/.
 • Tebeau Mark. „Update: Cleveland Historical to Curatescape.” Dostęp 24.11.2017 http://csudigitalhumanities.org/2011/07/update-cleveland-historical/.
 • Töwe, Mathias. „Ochrona zasobów cyfrowych w Politechnice Federalnej w Zurychu. Potrzeby naukowców i wizja Biblioteki Uniwersyteckiej ETH w Zurychu.” W Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych, red. Aneta Januszko-Szakiel, 27–43. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2013.
 • Watrall, Ethan. „Public heritage at scale: Building tools for authoring mobile digital heritage and archaeology experiences.” Journal of Community Archaeology & Heritage 5, nr 2 (2017): 114–127. https://doi.org/10.1080/20518196.2017.1334619.
 • Wikibooks. „Materiały do nauk administracyjnych/Interpretacja humanistyczna.” Dostęp 24.11.2017. https://pl.wikibooks.org/wiki/Materia%C5%82y_do_nauk_administracyjnych/Interpretacja_humanistyczna.
 • Wikipedia. „Curator.” Dostęp 24.11.2017. https://en.wikipedia.org/wiki/Curator.
 • Wikipedia. „Digital storytelling.” Dostęp 24.11.2017. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_storytelling.
 • Wilkowski, Marcin. „Digital storytelling: nowa jakość opowiadania.” Opublikowano 12.11.209.http://historiaimedia.org/2009/11/12/digital-storytelling-nowa-jakosc-opowiadania/index.html.
 • Wilkowski, Marcin. „Historia publiczna”, Tygodnik Powszechny, 18.11.2013. https://www.tygodnikpowszechny.pl/historia-publiczna-21168.
 • Wilkowski, Marcin. Wprowadzenie do historii cyfrowej. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 2013. http://dane.historiaimedia.org/hc/wprowadzenie_do_historii_cyfrowej.pdf.
 • Wojdon, Joanna. „Public history, czyli historia w przestrzeni publicznej.” Klio – Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym 34, nr 4 (2015): 25–41. http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.027.
 • Żeglińska, Anna. „Relacje oral history jako obiekty archiwalne.” Archiwa – Kancelarie – Zbiory 2(4) (2011): 145–154.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc292b5d-1c88-4d19-baa9-cf4a80121694
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.