PL EN


2016 | 7 | 2 | 62-69
Article title

Obszary współpracy w szkole i środowisku lokalnym w opinii dyrektorów szkół – przegląd dotychczasowych badań

Authors
Content
Title variants
EN
Fields of cooperation at the school and the local community in the opinion of headmasters – a review of existing studies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wyzwaniem stawianym szkole jest rozwijanie współczesnego człowieka w taki sposób, aby przygotować go do życia w zmieniającym się świecie. Szkołę natomiast tworzą ludzie i to od kapitału ludzkiego i społecznego tej instytucji zależy stan przyszłego kapitału społecznego naszego kraju. Warunkiem koniecznym budowania go jest m.in. efektywna współpraca. W artykule przedstawiono analizę dotychczasowych wyników badań w obszarze współpracy w szkole (w opinii dyrektorów polskich szkół) oraz szkoły ze środowiskiem lokalnym. Rozważania oparto na dwóch raportach: SZKOŁA WSPÓŁPRACY: Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Raport zbiorczy z badania jakościowego [Trutkowski 2014] oraz Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznym. Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów [Hernik, Solon-Jasiński, Stasiowski, Slijko 2012].
EN
The challenge posed to school is to develop a modern man in such a way to prepare him for life in a changing world. The school is made up of people – the future status of the social capital of our country depends on human and social capital of this institution. A necessary condition of creating is e.g. effective cooperation. The article presents an analysis of existing research results in the area of cooperation in school (in the opinion of the headmasters of Polish schools) and schools with the local community. Considerations are based on two reports: SZKOŁA WSPÓŁPRACY: Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły, Raport zbiorczy z badania jakościowego [Trutkowski 2014] and Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznym. Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów [Hernik, Solon-Jasiński, Stasiowski, Slijko 2012].
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
62-69
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
 • Bourdieu P., Wacquant L.J.D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa.
 • Coleman J.S. (1990), Foundations of Social Theory, Cambridge, Mass.
 • Hernik K., Solon-Jasiński M., Stasiowski J., Slijko K. (2012), Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznym. Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, Warszawa.
 • http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XV_KDE/pojedyncze/wiktorzak_2.pdf (12.03.2016).
 • Putnam R.D. (1995), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków–Warszawa.
 • Trutkowski C. (2014), SZKOŁA WSPÓŁPRACY: Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Raport zbiorczy z badania jakościowego, Warszawa.
 • Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji ze zm.
 • Ustawy z 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej.
 • Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • Wiktorzak A.A. (2009), Kapitał społeczny szkoły [w:] Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej, Materiały XV Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Kielce.
 • Zając A. (2013), Stan i znaczenie kapitału ludzkiego oraz społecznego w cywilizacji wiedzy, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc3102d0-20c0-415c-a1c9-5ae571853d42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.