PL EN


2016 | 52 | 4(210) | 469-486
Article title

Polski uniwersytet na drodze do modelu przedsiębiorczego

Content
Title variants
EN
Polish university on its road towards the entrepreneurial model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polski tradycyjny uniwersytet jest na drodze prowadzącej do „stacji” pod nazwą: Uniwersytet Przedsiębiorczy. Szeroki zakres komercjalizacji wyników badań oraz intensywna współpraca uczelni z sektorem biznesu to dwie – wzajemnie ze sobą powiązane – zasadnicze cechy przedsiębiorczego uniwersytetu, stanowiące istotne źródła jego przychodów. Drogowskazem na drodze do takiego modelu uczelni jest strategia zdecydowanego rozszerzenia, zróżnicowania i usprawniania współpracy badawczej uniwersytetu z jego otoczeniem gospodarczym.
EN
Polish traditional university stands on the road leading to “the station” named: An entrepreneurial University. A broad range of research results’ commercialization and an intensive cooperation between a university and the business sector are two – mutually tided with each other – basic features of the entrepreneurial University creating essential sources of its revenues. A signpost on the road towards such model of a university is the strategy of broadening, diversifi cation and streamlining its research cooperation with the economic environment.
Year
Volume
52
Issue
Pages
469-486
Physical description
Dates
published
2016-09
Contributors
 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
References
 • Białoń L., 2010, Zręby teorii innowacji, w: Białoń L., red., Zarządzanie działalnością innowacyjną, Warszawa: Placet.
 • Breznitz S.M., 2014, The Fountain of Knowledge, Stanford: Stanford University Press.
 • Clark B., 1998, Creating Entrepreneurial Universities, Oxford: Elsevier.
 • De Witt B., Meyer B., 2007, Synteza strategii, Warszawa: PWE.
 • Etzkowitz H., 2002, MIT and the Rise of Entrepreneurial Science, London: Routledge.
 • Etzkowitz H., 2014, The Entrepreneurial University Wave: From Ivory Tower to Global Economic Engine, „Innovations”, 8.190: 223–232.
 • Fayolle A., Redford D.T., red., 2015, Handbook of the Entrepreneurial University, Edward Elgar.
 • Gibb A., 2012, Exploring the Synergetic Potential in Entrepreneurial University Development, „Annuals of Innovation & Entrepreneurship”, 3: 16742.
 • Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S., Scott P., Trow M., red., 1994, The new production of knowledge, London: SAGE Publications.
 • Gorzelak G., 2009, Uniwersytet przedsiębiorczy, „Forum Akademickie”, nr 1.
 • Guliński J., 2008, Przedsiębiorczość akademicka w kraju, Warszawa–Poznań: SOOIPP.
 • Hamel G., Prahald C.K., 1999, Przewaga konkurencyjna jutra, Warszawa: Business Press.
 • Jabłecka J., 2002, Koordynacja badań naukowych, Warszawa: CBPNiSzW, Uniwersytet Warszawski.
 • Jasiński A.H., 2014, Badania naukowe Uniwersytetu Warszawskiego a współpraca z sektorem biznesu: Diagnoza z elementami recepty, Warszawa: Wydział Zarządzania UW.
 • Jasiński A.H., 2015a, University of Warsaw on its road towards the model of entrepreneurial university, „OPTIMUM Studia Ekonomiczne” 5.77: 42–52.
 • Jasiński A.H., 2015b, Uniwersytet Warszawski jako przedsiębiorcza uczelnia: Wyzwanie na czasie, „UW Pismo Uczelni”, 4: 16–19.
 • Jasiński A.H., 2015c, Komercjalizacja wyników prac B+R uniwersytetu: Podejście marketingowe, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1.203: 3–15.
 • Jasiński A.H., (red.), 2015, Założenia do strategii współpracy badawczej Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem gospodarczym, Warszawa: Wydział Zarządzania UW.
 • Kokowski M., 2015, Uniwersytet nowego humanizmu, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1.203: 17–43.
 • Kozłowski J., 2001, Przedsiębiorcze uniwersytety, „Forum Akademickie” nr 2
 • Koźmiński A., 1999, Misje i strategie szkół wyższych, w: Woźnicki J., red., Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Warszawa: ISP.
 • Kwiek M., 2010, Transformacje uniwersytetu: Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej, Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Leja K., 2013, Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Matusiak K., 2010, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy: Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Warszawa: SGH.
 • Monitor UW, 2014, poz. 131.
 • Olearnik J., 2013, Przedsiębiorczość jako element nowoczesnej orientacji szkoły wyższej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 29: 89–98.
 • Olearnik J., Pluta-Olearnik M., 2015, Entrepreneurial university – from ideas to reality, „OPTIMUM Studia Ekonomiczne”, 5: 110–120.
 • ON., 2014, Pakt dla Nauki, Stowarzyszenie Obywatele Nauki, Warszawa.
 • PARP., 2009, Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badań, Warszawa: PARP.
 • Pluta-Olearnik M., red., 2009, Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Warszawa: Difin.
 • Popławski W. i in., 2014, Przedsiębiorczość polskich szkół wyższych, Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 • Pregiel R., 2010, Przedsiębiorczość akademicka – dylematy rozwoju. Raport z badań, Warszawa: PIGZT.
 • Szpringer W., 2008, Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu, Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Sprawozdanie, 2014, Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności Uczelni w 2014 roku.
 • Tidd J., Bessant J., 2011, Zarządzanie innowacjami, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wieczorkowska G., Król G., Wierzbiński J., 2015, Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość edukacji akademickiej, w: Nowak A., red., Gospodarka na rozdrożu XXI wiek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Wilkin J., 2013, Uniwersytet w sieci, w chmurze i na rynku, „UW Pismo Uczelni” 2.62.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc396886-4694-4a30-9581-989adb5ff315
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.