PL EN


2017 | 4 (38) | 151-173
Article title

Interes publiczny i dobro publiczne w prawie administracyjnym na tle konstytucyjnej zasady dobra wspólnego

Authors
Content
Title variants
EN
Public interest and public good in administrative law against the background of the constitutional principle of the common good
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest konstrukcja interesu publicznego i dobra publicznego w prawie administracyjnym przedstawiona na tle konstytucyjnej zasady dobra wspólnego. W artykule postawiono tezę badawczą: konstytucyjna zasada dobra wspólnego jest aksjologiczną podstawą kształtowania przez administrację interesu publicznego i przy-znawania społeczeństwu określonych dóbr publicznych. Pojęcia ujęte w tytule opracowania są semantycznie bliskie, ale nie jest zasadne stawianie znaku równości pomiędzy nimi. Dobro wspólne jest nadbudową ideową wobec interesu publicznego, o czym świadczy obecność kon-stytucyjnej zasady dobra wspólnego w definicjach administracji publicznej. W konsekwencji należy przyjąć, że dobro wspólne jest swoistą klauzulą generalną wyznaczającą prawidłowe rozumienie interesu publicznego, jak i zakres dóbr publicznych w prawie administracyjnym.
EN
The subject matter of this article is the construction of the public interest and the public good in the administrative law presented against the background of the constitutional principle of the common good. The article puts forward a research thesis: the constitutional principle of the common good is the axiological basis for shaping by the administration of the public interest and the granting of certain public goods to the public. Concepts included in the title of the study are semantically close, but it is not reasonable to put an equality sign between them. Common good is an ideological superstructure in the public interest, as evidenced by the presence of a constitutional principle of common good in the definitions of public administration. As a consequence, the common good must be assumed to be a general clause defining a correct understanding of the public interest as well as the scope of public goods in administrative law.
Year
Issue
Pages
151-173
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Administracja dóbr i usług publicznych, red. M. Woźniak, Warszawa 2013.
 • Bąkowski T., Ochrona krajobrazu w prawie zagospodarowania przestrzennego, „Prawo – Administracja – Kościół” 2006, nr specjalny (26).
 • Błaś A., J. Boć, Majątek publiczny, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2003.
 • Boć J., Z refleksji nad dobrem wspólnym, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009.
 • Brzozowski W., Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, „Państwo i Prawo” 2006, z. 11.
 • Cieślak Z., Istota i zakres prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, Warszawa 2009.
 • Cisek R., Jezioro J., [w:] Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2003.
 • Complak K., [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz Komentarz do konstytucji RP z 1997 r., red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Complak K., Normy pierwszego rozdziału konstytucji RP, „Acta Uniwersitatis Wratislaviensis”, Prawo CCCI, Wrocław 2008.
 • Dobra publiczne w administracji, red. M. Woźniak, E. Pierzchała, Toruń 2014.
 • Duniewska Z., Prawo administracyjne – wprowadzenie, [w:] System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 1, Warszawa 2010.
 • Fundowicz S., Aksjologia prawa administracyjnego, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2000.
 • Gołębiowska A., Refleksje nad konstytucyjną zasadą dobra wspólnego w kontekście myślenia religijnego i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Świat i Słowo” 2015, nr 1.
 • Granat M., Dobro wspólne w pojmowaniu Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Dobro wspólne. Teoria i praktyka, red. W. Arendt, F. Longchamps de Bérier, K. Szczycki, Warszawa 2013.
 • H. Izdebski, Introduction to public administration and administrative law, Warszawa 2006.
 • Hoeffner J., Chrześcijańska nauka społeczna, Ordo socialis, Warszawa 1999.
 • Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007.
 • Izdebski H., Interes publiczny a interes prywatny. Uwagi na tle legalnej definicji interesu publicznego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] Interes publiczny a interes prywatny w prawie, red. T. Giaro, Warszawa 2012.
 • Izdebski H., M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
 • Kamiński M., Wymiar aksjonormatywny pojęcia dobra wspólnego w prawie administracyjnym, [w:] Dobra publiczne w administracji, red. M. Woźniak, E. Pierzchała, Toruń 2014.
 • Kijowski D., Rzeczy i urządzenia publiczne, [w:] System prawa administracyjnego. Prawa administracyjne materialne, t. 7, Warszawa 2012.
 • Klat-Wertelecka L., Ochrona dóbr w postępowaniu administracyjnym, [w:] Dobra publiczne w administracji, red. M. Woźniak, E. Pierzchała, Toruń 2014.
 • Korczak J., Dobro publiczne jako wartość w działaniach organów administracji publicznej, [w:] Wartości w prawie administracyjnym, red. J. Zimmermann, Warszawa 2015.
 • Korczak J., Koncepcja działań nie władczych profesora Tadeusza Kuty – z dorobku wrocławskiej szkoły administratywistycznej, [w:] Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych, red. A. Błaś, J. Boć, Wrocław 2014.
 • Korczak J., Uniwersytet Wrocławski, Reglamentacja korzystania z dóbr publicznych w działalności prawotwórczej jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Dobra publiczne w administracji, red. M. Woźniak, E. Pierzchała, Toruń 2014.
 • Kordela M., Standardy rozstrzygnięć aksjologicznych – uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998–2001, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2002, t. IX.
 • Korzeniowski P., Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany. Studium prawno – administracyjne, Warszawa 2012.
 • Królikowski J., Pojęcie dobra wspólnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, red. S. Bernat, „Trybunał Konstytucyjny” 2013.
 • Lewaszkiewicz-Petrykowska M., Dobro wspólne versus konstytucyjne prawa i wolności jednostki, „Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego” 2003, t. XVII.
 • Lipowicz I., [w:] Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa 2010.
 • Lipowicz I., [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2000.
 • Maurer H., Ogólne prawo administracyjne, tłum. i red. K. Nowacki, Wrocław 2003.
 • Niewiadomski Z., [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2007.
 • Niewiadomski Z., Pojęcie administracji publicznej, [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 1, Warszawa 2010.
 • Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie TK, Kraków 2000.
 • Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012.
 • Piechowiak M., Filozoficzne podstawy rozumienia dobra wspólnego, „Kwartalnik Filozoficzny” 2003, t. XXXI, z. 2.
 • Piechowiak M., Konstytucyjna zasada dobra wspólnego – w poszukiwaniu kontekstu interpretacji, [w:] Dobro wspólne, Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, red. W. Wołpiuk, Warszawa 2008.
 • Platon, Państwo prawa, Kęty 1999.
 • Prawniczy słownik wyrazów trudnych, red. J. Boć, Wrocław 2005.
 • Promieńska H., Dobro wspólne, dobro indywidualne i dobro moralne, [w:] Dobro wspólne, red. D. Probucka, Kraków 2010.
 • Schmidt-Aßmann E., Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku. Założenia i zadania tworzenia systemu prawnoadministracyjnego, Warszawa 2011.
 • Sobański R., Dobro wspólne w definicji ustawy Tomasza z Akwinu, [w:] Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Kraków 2003.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 1 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. V, red. L. Garlicki, Warszawa 2007.
 • Sokolewicz W., M. Zubik, Komentarz do art. 1 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • Sowiński R., Interes publiczny – dobro wspólne. Wartości uniwersalne jako kategorie kształtujące pojęcie administracji, [w:] Prawo do dobrej administracji, red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.
 • Stahl M., [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Warszawa 2013.
 • Stahl M., Dobro wspólne w prawie administracyjnym, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009.
 • Stębelski M., Dobro wspólne a wybrane elementy konstytucyjnego modelu ustrojowego, [w:] Dobro wspólne, red. W. Arendt, F. Longchamps de Bérier, K. Szczycki, Warszawa 2013.
 • Supernat J., Dobra publiczne i prawo administracyjne w dobie globalizacji, „Administracja, Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2011.
 • Szewczyk M., Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1996.
 • Tarcow N., A „Non Lockean” Locke and the Character of Liberalism, [w:] Liberalism Reconsidered, red. D. MacLean, C. Mills, Totowa N.Y., 1983.
 • Trzciński J., Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli, [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, Warszawa 2005.
 • Wasilewski A., Administracja wobec prawa własności nieruchomości gruntowych. Rozważania z zakresu nauki prawa administracyjnego, „ZNUJ” CCLXXXIV, Prace Prawnicze, z. 54, Kraków 1972.
 • Wilczyńska A., Interes publiczny w prawie stanowionym i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Handlowego” czerwiec 2009.
 • Wołpiuk W.J., Dobro wspólne a interes publiczny, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie” 2006, nr 1/4.
 • Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
 • Zakrzewska M., Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, Warszawa 2010.
 • Zdyb M., Dobro wspólne w perspektywie art. 1 Konstytucji RP, [w:] Trybunał Konstytucyjny, Księga XV-lecia, red. F. Rymarz, A. Jankiewicz, Warszawa 2001.
 • Zubik M., Refleksje nad „dobrem wspólnym” jako pojęciem konstytucyjnym, [w:] Prawo a polityka, red. M. Zubik, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc3db339-ad9d-4de3-a925-95f427a0e526
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.