Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3-4(116-117) "Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy" (Managing Diversity in Light of the Challenges of the Contemporary Labor Market) | 23-37

Article title

Wpływ cech indywidualnych na zachowania pracobiorców w organizacji

Authors

Content

Title variants

EN
The Influence of Individual Features on the Behavior of Employees in an Organization

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ukazuje współzależność pomiędzy cechami socjodemograficznymi a wybranymi zachowaniami ludzi w organizacji. Na podstawie badań własnych rozpatrywano zróżnicowanie zachowań ludzi w organizacji w kontekście zmian organizacyjnych z perspektywy tożsamości pierwotnej (płeć, wiek), tożsamości wtórnej (miejsce zamieszkania, wykształcenie) i tożsamości organizacyjnej (zajmowane stanowisko pracy, staż pracy zawodowej) Na potrzeby niniejszej publikacji przyjęto zmienne niezależne i zmienne zależne. Zmiennymi niezależnymi, za pomocą których wyjaśniono zmiany wartości zmiennych zależnych, stały się wskazane powyżej cechy socjodemograficzne. Jako zmienne zależne przyjęto zachowania ludzi w organizacji, które zostały ujęte w trzy obszary: wewnętrznej motywacji do pracy, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz lojalności wobec organizacji. Artykuł powstał na podstawie wyselekcjonowanej literatury przedmiotu oraz fragmentu wyników badań własnych.
EN
The article shows the relationship between socio–demographic characteristics and the selected behavior of people in an organization. It deals with the diversity of human behavior in organizations in the context of organizational change from the perspective of primary identity (gender and age), secondary identity (place of residence and education), and organizational identity (job position held and seniority) and is based on own research. Independent and the dependent variables were assumed for the purposes of the paper. The independent variables used to explain changes in the dependent variables are the above–identified socio–demographic characteristics. The behavior of people in the organization recognized in three areas–internal work motivation, job satisfaction, and loyalty to the organization—was assumed for the dependent variables. The article is based on selected topical literature and part of the results of own research.

Contributors

author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz

References

 • Belbin M. (2014), Nie tylko zespół, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Bombiak E. (2016), Płeć jako wyznacznik kariery zawodowej – mit czy rzeczywistość? Marketing i Rynek, nr 7.
 • Cichosz M. (2010), Lojalność klienta a logistyka firm usługowych, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa.
 • Domagała W. (2015), Gospodarowanie kapitałem ludzkim z uwzględnieniem perspektywy płci, w Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne, Łódź, Uniwersytet Łódzki.
 • Dziewanowska K. (2012), Relacje i lojalność klientów w marketingu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Feliniak U. (2010), W kierunku strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi – przymus czy wybór, w Urbaniak B., Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy, Łódź, Uniwersytet Łódzki.
 • Głażewska I. (2013), Metody pobudzania kreatywności w konsultingu i pracy menedżera, w Kosieradzka A. (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Kraków–Warszawa, Edu-Libri.
 • Jagoda A. (2016), Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a organizacja czasu i miejsca pracy pracowników, Marketing i Rynek, nr 3.
 • Jones T. O., Sasser W. E. Jr. (2005), Dlaczego uciekają zadowoleni klienci, Harvard Business Review Polska, nr 12.
 • Juchnowicz M. (2014), Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kaye B., Jordan-Evans S. (2012), Zatrzymaj najlepszych. 26 strategii budowania zaangażowania pracowników, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Klinkosz W. (2013), Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Kulikowski K. (2016), Indywidualne cechy pracowników a satysfakcja ze świadczeń pozapłacowych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4.
 • Kurtyka M., Roth G. (2012), Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania, Warszawa, CeDeWu.
 • Kwiatek P. (2007), Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie, Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Lenik P. (2012), Motywatory pozapłacowe, czyli droga do nowej jakości pracowników, Warszawa, Difin.
 • Listek H. (2016), Pracodawcy stoją przed pokoleniowym wyzwaniem, Personel Plus, nr 6.
 • Lorenc K. (2016), Jak młodzi ludzie zmienią biznes?, Personel Plus, nr 6.
 • Majewska-Radzka A. (2016), Element przewagi, Personel Plus, nr 6.
 • Maslow A. (2013), Motywacja i osobowość, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Niemczyk A., Niemczyk A., Mądry J. (2016), Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów, Gliwice, Helion.
 • Nieżurawska J. (2016), Wybrane problemy zarządzania różnorodnością pokoleniową – identyfikacja instrumentów i determinantów motywowania generacji Z w świetle badań empirycznych, Marketing i Rynek, nr 3.
 • Pazio N. M. (2015), Marketing lojalności, Warszawa, Difin.
 • Penc J. (2011), Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Pink D.H. (2011), Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, Warszawa, Studio EMKA.
 • Reimus T., Romanowicz K. (2016), Zarządzanie wiekiem. Nie ma się czego bać, Personel Plus, nr 6.
 • Rzycka O., Porosło W. (2012), Menedżer coachem. Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Sasin M. (2015), Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał, Gliwice, Helion.
 • Schmidt K. (2016), Mierząc się z wyzwaniem wielopokoleniowości, Personel Plus, nr 6.
 • Skowron S., Skowron Ł. (2012), Lojalność klienta a rozwój organizacji, Warszawa, Difin.
 • Stanisławiak E. (2013), Możliwości i ograniczenia w kształtowaniu postaw twórczych, w Kosieradzka A. (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Kraków-Warszawa, Edu-Libri.
 • Tobiasz M. (2016), Nie taki dojrzały/młody straszny, jak go malują, Personel Plus, nr 6.
 • Westrych-Andrzejczyk M. (2016), Nie wyważać otwartych drzwi, Personel Plus, nr 6.
 • Wieczorek-Szymańska A. (2016), Zarządzanie różnorodnością jako kluczowa kompetencja współczesnego menedżera, w Borowiecki R., Rojek T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, Kraków, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Wiśniewska S. (2016), Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu, Marketing i Rynek, nr 7.
 • Wojciechowska A. (2016), Stawiamy na różnorodność wiekową pracownika. Łączymy pokolenia, Personel Plus, nr 6.
 • Wojtaszek H. (2015), Zarządzanie wiekiem jako wyzwanie dla gospodarowania kapitałem ludzkim w latach 2015–2035, w Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne, Łódź, Uniwersytet Łódzki.
 • Woźniak A. (2016), Inwestycja w przyszłość, Personel Plus, nr 6.
 • Woźniak J. (2012), Współczesne systemy motywacyjne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-dc43f836-0137-4c31-9fc2-9e681f7076d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.