PL EN


2009 | 1(56) | 215-232
Article title

Niech zstąpi Duch Twój... Stylistyczno-teologiczna analiza homilii Jana Pawła II (Warszawa, 2 czerwca 1979)

Authors
Title variants
EN
May Your Spirit Come Down... a Stylistic and Theological Analysis of John Paul II's Homily (Warszawa, 2nd June 1979)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper entitled „May Your Spirit Step Down... a Stylistic and Theological Analysis of John Paul II's Homily (Warszawa, 2nd June 1979)” shows John Paul II as Pastor who is very meticulous in his ministry of the word. In his first homily delivered in Poland he used various stylistic means to make his listeners accept his theological message. Most often he used various repetitions, rich semantic metaphors, and vivid similes. His words point at the Christocentric dimension of the history of particular people and the whole nation. They also remind them about the value of martyrdom and the need to give testimony. The Holy Father helps the listeners of his homily to accept this theological truth that the history of the nation is the history of salvation. The Pope's teaching turned out to be an effective challenge to Marxist ideology and originated transformations in the life of the whole nation.
Contributors
 • Zakład Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
References
 • Accattoli L.: Jan Paweł Wielki. Pierwsza pełna biografia, tłum. S. Klim, G. Niedźwiedź, Wrocław 2006.
 • Bartnik Cz. S.: Estetyka personalistyczna, „Roczniki Teologiczne” 45(1998), z. 2, s. 93-109.
 • Brandstaetter B.: Krąg biblijny, Warszawa 1994.
 • Cantalamessa R.: Maryja zwierciadłem dla Kościoła, tłum. J. Królikowski, Warszawa 1994.
 • Ceglińska A.: Ślady poetyckich rozwiązań w dokumentach papieskich, w: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka, cz. I, red. A. Ceglińska, L. Staszewska, Łódź 2001.
 • Chrząstowska B.: Otwarte niebo. Literackie świadectwa przeżywania Eucharystii, Poznań 1992.
 • Dąbrowski S.: Teologia literatury a wiedza o literaturze (porównania i propozycje), „Przegląd Humanistyczny” 1989, nr 12, s. 153-165.
 • Dąbrowski S.: W sprawie teologii Słowa Bożego (próba fragmentarycznej dyskusji), „Zeszyty Naukowe KUL” 27(1984), nr 4, s.21-33.
 • Dunajski A.: Słowo stało się siłą. Zarys Norwidowej teologii słowa, Pelplin 1996.
 • Kamińska M.: Piękno papieskiego słowa. Wybrane problemy stylu Jana Pawła II, w: Język w komunikacji, t. II, red. G. Habrajska, Łódź 2001.
 • Kaucha K.: Argument kaloniczny na wiarygodność chrześcijaństwa, „Ethos” 73-74(2006), nr 1-2, s. 135-146.
 • Korolko M.: Sztuka retoryki. Poradnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.
 • Kulczycka D.: Jakieś «Ty» − poetyckie obrazy Boga w wierszach Stanisława Barańczaka, w: Język religijny dawniej i dziś, t. III, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007.
 • Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, Bydgoszcz 2002.
 • Łapa R.: Paralelizmy w homiliach i przemówieniach Jana Pawła II, w: Język religijny dawniej i dziś, t. III, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007.
 • Łęcicki G.: Jan Paweł II. Starałem się mówić za was, Warszawa 2008.
 • Markiewicz H.: O cytatach i przypisach, Kraków 2004.
 • Markiewicz H.: Uwagi o semantyce i budowie metafory, w: tenże, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1996.
 • Matuszczyk B.: O potrzebie sztuki argumentacji we współczesnym kaznodziejstwie, w: Retoryka na ambonie, red. P. Urbański, Kraków 2003.
 • Michalak R., Piasecki A. K.: Historia polityczna Polski 1952-2002, Łódź 2003.
 • Michałowska T. [jedna z wypowiedzi pod wspólnym tytułem:] O języku Papieża, w: Świat słowa Jana Pawła II, refleksje – wspomnienia − opinie, oprac. M. Daglewicz, Tarnów 2007.
 • Miodek J.: Osobliwości stylu Jana Pawła II, w: tenże, Przez lata ze słowem polskim, Wrocław 1991.
 • Nadolski B.: Lex orandi – lex credendi, EK, t. X, kol. 915-916.
 • Nadolski B.: Liturgika, t. I. Liturgika fundamentalna, Poznań 1989.
 • Niemirska - Pliszczyńska J.: Paralelizm stylistyczny w listach Pawła z Tarsu jako kontynuacja retoryki antycznej, „Roczniki Humanistyczne” 20(1972), z. 3, s. 31-53.
 • Noskowski Z.: Słuchacze kazań po piątej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w roku 1997, w: Słuchacz słowa, red. W. Przyczyna, Kraków 1998.
 • Obraz Boga Ojca w kulturze, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, U. M. Mazurczak, Lublin 2000.
 • Paczkowski A.: Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995.
 • Pilch Z.: Wpływ na słuchaczy, w: Homiletyka duszpasterska. Zbiorowy podręcznik nauki kaznodziejskiej dla polskiego kleru, Kielce 1935.
 • Pilch Z.: Zagadnienia języka i stylu w kaznodziejstwie, Kielce 1932.
 • Przestrzeń słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. Z.Zarębianka, J.Machniak, Kraków 2006.
 • Rusecki M.: Fenomen chrześcijaństwa. Wkład w kulturę, Lublin 2001.
 • Sawicki S.: Sacrum w literaturze, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 3, s.169-182.
 • Seul A.: Aksjologiczne podstawy kultury w wypowiedziach Jana Pawła II, „Polonistyka” 2008, nr 8, s. 15-18.
 • Seul A.: Wartości patriotyczne w wypowiedziach Jana Pawła II do młodych Polaków i ich nauczycieli, w: Język, szkoła, religia, t. IV, red. A. Lewińska, M. Chmiel, Pelplin 2009.
 • Siwek G.: Przepowiadać skuteczniej. Elementy retoryki kaznodziejskiej, Kraków 1992.
 • Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1998.
 • Strus A.: Śpiewajcie nam pieśni Syjonu (Księga Psalmów), w: Wprowadzenie w myśl iwezwanie ksiąg biblijnych, t. VII, red. J. Frankowski, Warszawa 1988.
 • Synowiec J. St.: Gatunki literackie w Starym Testamencie, Kraków 2004.
 • Szymik J.: W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna jako locus theologicus, Katowice 1994.
 • Wojtyła K.: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994.
 • Zajączkowski R.: Człowiek trudnego szczęścia. Św. Józef w powieści Romana Brandstaettera „Jezus z Nazarethu”, „Kaliskie Studia Teologiczne” 2002, nr 1, s. 383-388.
 • Zarębianka Z.: Tropy sacrum w literaturze XX wieku, Bydgoszcz 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc4ff0d7-026e-4a59-8ea4-093e14410dc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.