PL EN


2017 | 105 | 365-380
Article title

Koncepcja i główne założenia exit strategy z perspektywy doświadczeń Centralnego Banku Japonii

Content
Title variants
EN
The Concept and Main Assumptions of Exit Strategy from the Perspective of Experience of Central Bank of Japan
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Exit strategy to koncepcja wyjścia z globalnego kryzysu finansowego powstała wskutek woli politycznej państw G-20 wyrażonej w dokumentach Izby (Rady) Stabilności Finansowej (Financial Stability Board). Oznacza ona powrót do „normalnej” polityki monetarnej, a zatem tej z okresu przed globalnym kryzysem finansowym. Jednakże banki centralne, które zastosowały nadzwyczajną politykę pieniężną, nie potrafią z niej wyjść, pomimo licznych deklaracji jej normalizacji. Niestabilna sytuacja makroekonomiczna gospodarki japońskiej po globalnym kryzysie finansowym spowodowała zainteresowanie warunkami wyjścia z nadzwyczajnej polityki monetarnej Banku Japonii. Bank ten posiada bowiem bogate doświadczenia zarówno w jej upowszechnianiu, jak też normalizacji. Tuż przed globalnym kryzysem finansowym Bank Japonii rozpoczął normalizację swej nadzwyczajnej polityki monetarnej, podjętej w latach 90-tych XX w., ponownie stając przed koniecznością powrotu do niej. Głównym celem opracowania jest wskazanie i weryfikacja cech koncepcji exit strategy banku centralnego Japonii ukierunkowanych na zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa procesu normalizacji polityki monetarnej banków centralnych po globalnym kryzysie finansowym. W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: studium przypadku (case study), analizę obserwacji, analizę przyczynowo-skutkową, analizę dokumentów oraz analizę syntezy.
EN
Exit strategy is a concept of exit of the global financial crisis, developed as a result of political will of G-20 countries, expressed in the documents of FSB (Financial Stability Board). It means a return to a “normal” monetary policy, so from the period before the global financial crisis. However, central banks which have implemented unconventional monetary policy can not exit from it, in spite of numerous declarations of its normalization. Unstable macroeconomic situation of Japanese economy after the global financial crisis caused an interest in terms of exit from unconventional monetary policy of Bank of Japan. The central bank has a significance experience both in its dissemination, as well as normalization. Just before the global financial crisis, Bank of Japan started the process of normalization its unconventional monetary policy, implemented in the 90s XX century, and again has faced the need to return to it. The case study analysis of Japanese central bank has caused that the main aim of the study is identification and verification of such characteristics of exit strategy concept, which implemented should increase the effectiveness and safety of monetary policy normalization of central banks after the global financial crisis. The main objective of the study is identification and verification of characteristics of Bank of Japan exit strategy concept, aimed at increasing the efficiency and safety of the normalization process of monetary policy of central banks after the global financial crisis. The following research methods were used in the article: case study, observation analysis, cause and effect analysis, document analysis and synthesis analysis.
Year
Volume
105
Pages
365-380
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
References
 • Opracowania
 • Bank of Japan, Money market operations in Fiscal 2003, Financial Markets Department, August 2004.
 • Bank of Japan, Money market operations in Fiscal 2006, Financial Markets Department, July 2007.
 • Berkmen S. Pelin, Bank of Japan’s Quantitative and Credit Easing: Are They Nom More Effective, IMF Working Paper 2012, WP/12/2, Washington.
 • Blinder Alan S., Quantitative Easing: Entrance and Exit Strategies, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, November/December 2010/92 (6).
 • Financial Stability Board, Exit from extraordinary financial sector support measures, Note for G20 Ministers and Governors meeting 6–7 November 2009.
 • Goldman Sachs, BoJ terminates quantitative easing policy: Nominal tightening, but real easing, Japan Economic Flash, 9 March 2006.
 • Goldman Sachs, Quantitative Easing: The final chapter, Japan Economics Analyst, 3 March 2006.
 • Jyske Bank, Monetary Policy – Exit Strategy, Macroeconomic Research Jyske Markets, 23 March 2010.
 • Kozicki Sharon, Santor Eric, Suchanek Lena, Unconventional Monetary Policy: The International Experience with Central Bank Asset Purchases, Bank of Canada Review, Spring 2011.
 • Maeda Eiji, Fujiwara Bunya, Mineshima Aiko, Taniguchi Ken, Japan’s open market operations under the Quantitative Easing policy, Bank of Japan Working Paper Series 2005/05-E-3.
 • Nishizaki Kenji, Sekine Toshitaka, Ueno Yoichi, Chronic Deflation in Japan, Bank of Japan Working Paper 2012/12-E-6, Bank of Japan, Tokyo.
 • Ugai Hiroshi, Effects of the Quantitative Easing Policy: A Survey of the Empirical Evidence, Bank of Japan Working Paper, July 2006/06-E-10.
 • Van Rixtel Adrian, The exit from Quantitative Easing (QE): The Japanese experience, w: Symposium Report, Armonk, New York, 23–25 October 2009 r.; http://www.law.harvard.edu/programs/about/pifs/symposia/japan/2009-japan/final-report/2009-japan-u.s.-symposium-
 • -final-report.pdf; stan na 11.06.2015 r.
 • Yamaoka Hiromi, Syed Murtaza, Managing the Exit: Lessons from Japan’s Reversal of Uncon­ventional Monetary Policy, IMF Working Paper, May 2010/WP/10/114.
 • Strony internetowe
 • http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcminutes20110622.pdf; stan na dzień 11.08.2014.
 • http://www.marketminder.com/a/fisher-investments-shinzo-abes-unstimulating-stimulus/7dbad7e4-4d0a-47bf-962c-714100ffc3e8.aspx; stan na dzień 16.06.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc526619-9f81-42b2-8aa6-c6f5b2505ff0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.