PL EN


2012 | 59 | numer specjalny 2 | 312-332
Article title

Zastosowanie wybranych metod statystyczno-ekonometrycznych w badaniu aktywności turystycznej seniorów w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Application of selected statistical and econometric methods in the analysis of senior tourism activities in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza zależności między zmienną określającą wystąpienie wyjazdu turystycznego a zmiennymi ekonomicznymi i społeczno-demograficznymi charakteryzującymi gospodarstwa domowe seniorów w Polsce. Podstawą informacyjną badań są dane statystyczne dotyczące wyjazdów turystycznych gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa jest w wieku 60 lat i więcej. Zostały one zaczerpnięte z przeprowadzonego w 2009 roku przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowego nt. „Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych. W badaniu istotności wpływu czynników determinujących wystąpienie wyjazdu turystycznego wykorzystano test niezależności oraz model logitowy.
EN
Purpose of this paper is to present an analysis of the dependences between a variable determining occurrence of a tourist trip and economic and socio-demographic variables that characterize households of seniors in Poland. The study is based on statistical data regarding tourist trips taken by members of households, where half of the household is of the age of 60 or more years. It has been culled from a survey performed in 2009 by the National Statistical Office, called „Tourism and leisure at households”. In researches about significance of factors determining occurrence of a tourist trip were used independence test and logit model.
Year
Volume
59
Pages
312-332
Physical description
Contributors
author
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
 • Alejziak W., (2009), Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia i Monografie nr 56, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków.
 • Brudnicki R., (2006), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zachowań turystycznych mieszkańców Torunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Chabior A., (2005), Aktywność życiowa i jakość życia seniorów, [w:] Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie, red. Fabiś A. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec.
 • Fabiś A. (red.), (2008), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji, Uniwersytet Łódzki, Bielsko-Biała-Łódź.
 • Gruszczyński M. (2002), Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna wydawnicza AGH, Warszawa.
 • Gruszczyński M. (red.), (2010), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Johnston J., (1991), Econometric methods. McGraw-Hill Book Company, Singapore.
 • Kurkiewicz J.(red.), (2007), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, (2010), GUS, Warszawa.
 • Luszniewicz A., Słaby T., (2008), Statystyka z pakietem komputerowym Statistica Pl. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Łaciak J., (2007), Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2006 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Maddala G.S., (2006, 2008), Ekonometria. PWN, Warszawa.
 • Napierała M., (2002), Turystyka w „jesieni życia”, [w:] Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce – fakty, intencje, potrzeby rozwoju, red. R. Przybyszewska-Gudelis, M. Grabiszewski, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Turystyka i wypoczynek w 2001 roku, (2002), Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2005 roku, (2006), Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 roku, (2010), Informacje i Opracowania Statystyczne GUS, Warszawa.
 • Stanisz A., (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Statsoft Polska Sp z o.o. Kraków.
 • Śniadek J., (2007), Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, Gerontologia Polska, tom 15, nr 1-2, 21-30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc62fe90-3634-4ea1-af96-c0079fcf3ac8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.