PL EN


2019 | 3(60) | 115-127
Article title

Współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej w koncepcjach Międzynarodowej Unii Chłopskiej

Content
Title variants
EN
Regional Cooperation in Central and Eastern Europe in the Concepts of the International Peasant Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Międzynarodowa Unia Chłopska w swoim programie za najważniejsze zadania uznała: powstrzymanie ekspansji komunizmu, walkę o wolność i demokrację, rozszerzenie współpracy gospodarczej przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz poszukiwanie nowych form działania. Przywódcy Unii zakładali, że po upadku komunizmu i wybiciu się na niepodległość narodów tej części Europy należy przystąpić do zacieśniania współpracy wewnątrzregionalnej i kontynentalnej. Przewidywano utworzenie trzech federacji regionalnych. Zakładano, że będą one współtworzyć strukturę obejmującą cały kontynent europejski. Zgodnie z przyjętymi koncepcjami miały stanowić jedność pod względem politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Federacje regionalne byłyby swego rodzaju kluczem do przywrócenia politycznej i kulturowej jedności Starego Kontynentu. W wyniku urzeczywistnienia tych założeń Europa Środkowo-Wschodnia miała stanowić pomost między Wschodem i Zachodem. Miała także zabezpieczać ten region przed zagrożeniem ze strony Związku Radzieckiego i Niemiec.
EN
In its program, the International Peasant Union recognized the following tasks as the most important: halting the expansion of communism, fi ghting for freedom and democracy, expanding economic cooperation between the countries of Central and Eastern Europe and seeking new forms of action. Union leaders assumed that after the fall of communism and the independence of the peoples of this part of Europe, it was necessary to proceed with strengthening intra-regional and continental cooperation. The creation of three regional federations was envisaged. It was assumed that they would co-create a structure covering the entire European continent. According to the adopted concepts, they were supposed to constitute unity in political, economic, social and cultural terms. Regional federations were expected to be a kind of key to restoring the political and cultural unity of the Old Continent. As a result of these assumptions, Central and Eastern Europe was supposed to be a bridge between the East and the West. It was also supposed to protect this region against the threat of the Soviet Union and Germany.
Year
Issue
Pages
115-127
Physical description
Contributors
 • Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
References
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Dokumenty Stanisława Mikołajczyka.
 • Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, MUCh, Sixth Congress of the International Peasant Union, 30–31.05.1959 r.
 • Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, Archiwum Polskiego Stronnictwa Ludowego na Uchodźstwie w Warszawie, Dokumenty MUCh.
 • Międzynarodowa Unia Chłopska 1947–1956, wybór i oprac. B. Kącka-Rutkowska, S. Stępka, Warszawa 2007.
 • Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, t. 2: Działalność w latach 1947–1958, wybór dokumentów W. Bagieński, F. Dąbrowski, F. Gryciuk, oprac. W. Bagieński i in., Warszawa–Łódź 2010.
 • Congress Resolutions, „The Monthly Bulletion of International Peasant Union” 1969, no. I–V.
 • Deklaracja Międzynarodowej Unii Chłopskiej w sprawie sytuacji w Środkowo-Wschodniej Europie i bieżących wydarzeń w Świecie, „Orka” 1964, nr 4–5.
 • Deklaracja Williamsburgska, „Jutro Polski” 1952, nr 12/13.
 • International Affairs Resolution, „The Monthly Bulletion of International Peasant Union” 1961, no. IX–X.
 • Konferencja w Brukseli, „Jutro Polski” 1969, nr 13.
 • Mikołajczyk S., Po IV Kongresie MUCh, „Jutro Polski” 1954, nr 19.
 • Narody ujarzmione a wolność Europy, „Jutro Polski” 1961, nr 18.
 • Uchwały i rezolucje, „Jutro Polski” 1948, nr 11.
 • Wójcik S., Czwarty Kongres MUCh, „Jutro Polski” 1954, nr 18.
 • Bartoszewicz H., Europa Środkowo-Wschodnia w polityce Związku Sowieckiego 1939–1947, w: Czy Europa Środkowo-Wschodnia mogła wybić się na niepodległość?, red.
 • T. Kisielewski, N. Kasparek, Olsztyn 1996.
 • Indraszczyk A., Polski ruch ludowy wobec integracji europejskiej, Warszawa 2014.
 • Indraszczyk A., Zielona Międzynarodówka. Współpraca partii chłopskich z państw Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2008.
 • Kisielewski T., Słowo wstępne, w: Czy Europa Środkowo-Wschodnia mogła wybić się na niepodległość?, red. T. Kisielewski, N. Kasparek, Olsztyn 1996.
 • Paczkowski A., Działalność polityczna Stanisława Mikołajczyka w latach 1947–1966, w: Stanisław Mikołajczyk – w służbie Polski. Materiały z konferencji, oprac. i red. K. Robakowski, Poznań 1998.
 • Stępka S., Stanisław Mikołajczyk. Rozprawy i studia, Warszawa 2001.
 • Stępka S., W imieniu Stronnictwa i Międzynarodowej Unii Chłopskiej. Wystąpienia Stanisława Mikołajczyka z lat 1948–1966, Warszawa 1995.
 • Daltonista. Z Andrzejem Werblanem o Władysławie Gomułce rozmawiają Ireneusz Białecki i Andrzej Chojnowski, „Res Publica” 1990, nr 11.
 • Paszkiewicz L.B., „Wolni chłopi Europy”. Działalność Międzynarodowej Unii Chłopskiej, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 2004, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc6b03a9-5d7d-4f38-8fbf-0950ae6adea7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.