Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(59) | 15-30

Article title

REVITALISATION AS A FORM OF THE CYCLICAL PROCESS OF URBAN STRUCTURE RECONSTRUCTION. THE EXAMPLE OF KUPA STREET IN THE KAZIMIERZ DISTRICT OF KRAKOW

Authors

Content

Title variants

PL
Rewitalizacja jako forma cyklicznego procesu rekonstrukcji struktur miejskich. Przykład ulicy Kupa w dzielnicy Kazimierz w Krakowie

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę ukazania rewitalizacji jako szczególnej współczesnej formy procesu kompleksowej rekonstrukcji tkanki miejskiej po okresach regresu oraz podejmowanych cyklicznie działań mających na celu dostosowywanie układów architektoniczno-urbanistycznych do nowych wymagań społeczno-ekonomicznych i technicznych. Kolejne rekonstrukcje i modernizacje składają się na złożony fenomen trwania i ciągłości miasta poprzez nawarstwiające się przekształcenia. Ulica Kupa na krakowskim Kazimierzu, za sprawą kolejnych faz wymiany substancji budowlanej, jest przykładem stanowiącym materiał badawczy dla studium przypadku rewitalizacji w wymiarze architektoniczno-przestrzennym. Metody, jakimi posłużono się w badaniach to studia literaturowe, będące bazą teoretyczną dla analiz i formułowanych wniosków, oraz obserwacja uczestnicząca polegająca na udziale autora w pracach studialnych i projektowych zabudowy w omawianej lokalizacji. Ponadto istotnym elementem uzupełniającym jest wieloletnia obserwacja działań inwestorskich, konserwatorskich i planistycznych na terenie dzielnicy Kazimierz.
EN
This article describes revitalisation as a form of the contemporary reconstruction and restoration of urban tissue. Advances in social, economic and technical requirements generate adjustments in the architectural and urban layout. These changes result in destructive, regressive and remedial actions, contributing to the complexity of a city as a continuous phenomenon of cumulative transformations. Kupa Street is located in the Kazimierz District of Krakow. Having withstood successive phases of building renovation, this street constitutes an adequate case study for research in architectural and spatial revitalisation. This study includes a literature review, as a theoretical basis for the analysis and conclusions; and a participant observation of the design and development of the location. Moreover, long-term development projects, conservation and planning activities in the Kazimierz District were considered.

Year

Issue

Pages

15-30

Physical description

Contributors

author
 • Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego

References

 • Cameron D. et al. (eds.) (1994), Kazimierz Action Plan. A European Union, ECOS Funded Project carried out by the Cities of Krakow, Edinburgh and Berlin, 1993‑1994, Piotr Kalisz, VIATOR Co., Kraków.
 • Kopeć M. (2017), Rozwój miasta przez pryzmat procesów rewitalizacji. Przykład Krakowa 2004-2017, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Krasnowolski B. (1992), Ulice i place krakowskiego Kazimierza. Z dziejów Chrześcijan i Żydów w Polsce, „Universitas”, Kraków.
 • Madurowicz M. (2017), Ciągłość miasta. Prolegomena, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Murzyn M.A. (2006), Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.
 • Noworól A. (2010), Rewitalizacja jako wyzwanie polityki rozwoju (in:) Skalski K. (ed.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków.
 • Ostrowski J.K. (1989), Kraków, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
 • Przywojska J. (2016), Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Skalski K. (2004), Rewitalizacja a instrumenty zarządzania przestrzenią miast polskich, „Problemy Rozwoju Miast”, nr 1/3-4.
 • Węcławowicz-Gyurkovich E. (2018), Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Wróbel P. (2000), Nowe domy mieszkalne w zastanych strukturach – zerwania i kontynuacje. Dwa przypadki z Krakowa, (in:) Nowakowska Z. (ed.), Wprowadzanie nowej tkanki mieszkaniowej w istniejące struktury zabudowy miejskiej. Teoria i praktyka w aspekcie kompozycyjnym. Kraków – Lwów – Wenecja: teoria i praktyka w aspekcie kompozycyjnym, Agencja Wydawnicza Zebra, Kraków.
 • Analiza potrzeb i problemów podobszaru – wnioski ze spotkań warsztatowych z roku 2016 (2018), (in:) Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa przyjętego Uchwałą nr LIX/1288/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r., Kraków.
 • Krasnowolski B. et al. (1984), Kraków Kazimierz ze Stradomiem i dawną Łąka św. Sebastiana. Studium historyczno-urbanistyczne, Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków, Kraków.
 • Konkursy architektoniczne i urbanistyczne jako wyraz dbałości o ład przestrzenny oraz katalizator debaty publicznej w procesie rewitalizacji. Przykład Słupska (2018), Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 • Nowa odsłona rewitalizacji (2018), Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/czym-jest-rewitalizacja/ [access: 13.09.2018].
 • Stawicki H.A. (1986), Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego zespołu zabytkowego Kazimierza i Stradomia, archiwum Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.
 • Uchwała nr LXXXVIII/2145/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KAZIMIERZ”.
 • Zań-Ograbek G., Laskownicka J. (1983), Studium historyczno-urbanistyczne rejonu ulicy Kupa w Krakowie, Biuro Ochrony Zabytków – Przedsiębiorstwo Państwowe, Kraków.
 • Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Kupa 1-5. Dokumentacja techniczna (1989), designer: Sagan P., Client: Board for Revitalization of Historical Complexes of the City of Krakow. Municipal Design Office, Krakow, archive of the State Service for the Protection of Monuments, archive of the APA office.
 • Budynek mieszkalno-usługowy, Kraków Kazimierz, ul. Kupa. Koncepcja (1994), designer: Wróbel P., APA, Kraków, archive of the APA office.
 • Studium zabudowy zachodniej pierzei ulicy Kupa, Kraków Kazimierz (1994), designer: Wróbel P., APA, Kraków, archive of the APA office.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-dc6b87fc-b093-48d2-adb3-1fb2941a5ecd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.