PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 297-308
Article title

Społeczne i kulturowe uwarunkowania turystyki biegowej

Content
Title variants
EN
Social and Cultural Determinants of Running Tourism
RU
Общественные и культурные обусловленности бегового туризма
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji nowej, zdaniem autorów, formy turystyki, jaką jest turystyka biegowa. Jej dynamiczny rozwój, jak szacują, rozpoczął się wraz z nastaniem XXI wieku. Kwerenda literaturowa wykazała jednak, że dorobek naukowy na ten temat jest znikomy. Podjęto zatem próbę zdefiniowania samej turystyki biegowej, podłoża zainteresowania tą formą ze strony biegaczy i jej miejsca wśród różnych aktywności turystycznych. Zawarto opis turystyki biegowej, wariantów, w jakich może występować, dokonano ogólnej charakterystyki imprez biegowych i ich uczestników, a zarazem uczestników turystyki biegowej. Zawarte w artykule informacje i spostrzeżenia, z uwagi na wspomniany brak dorobku naukowego są w dużej mierze wynikiem obserwacji i własnych doświadczeń autorów.
EN
The aim of the article is to present the new phenomenon in opinion of the authors - the running tourism. Its dynamic development began with the twenty-first century. Literature studies have shown that scientific achievements on this subject are negligible. Therefore, the authors attempted to define the running tourism and to show the background of interest in this form by runners, and its place among various tourist activities. The article also presents an overview of running tourism forms, events and their participants. Due to the aforementioned lack of scientific achievements, the included information is mostly a result of observation and personal experience of the authors.
RU
Цель статьи – представить концепцию новой, по мнению авторов, формы туризма – бегового туризма. Его динамичное развитие, по их оценке, началось с наступлением XXI века. Обзор литературы однако показал, что научные достижения по этой теме ничтожны. Следовательно, авторы предприняли попытку определить сам беговой туризм, почву для интереса к этой форме со стороны бегунов и его место среди разных форм туристской активности. Статья содержит описание бегового туризма, вариантов, в каких он может выступать, представляет общую характеристику беговых мероприятий и их участников, а заодно участников бегового туризма. Содержащиеся в статье информация и выводы, ввиду упомянутой нехватки научных достижений –в большой степени результат наблюдений и собственного опыта авторов.
Year
Pages
297-308
Physical description
Contributors
author
 • Politechnika Koszalińska
 • Stowarzyszenie Sport, rekreacja i wolontariat „SFX”
References
 • Filipiak M. (1996), Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Gaworecki W.W. (2010), Turystyka, PWE, Warszawa.
 • Imprezowy przegląd miesiąca (2014), „Bieganie”, nr 7-8.
 • Jędrysiak T. (2008), Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa.
 • Kłosiński K.A. (2002), Międzynarodowy obrót usługowy, Difin, Warszawa.
 • Korzewa L., Misiołek E., Skarbowska A. (2001), Turystyka biegowa w Polsce według opinii uczestników biegów masowych, „Rozprawy Naukowe”, nr 45, AWF we Wrocławiu.
 • Kowalczyk A. (red.) (2008), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Kowalczyk A. (2001), Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łazarek R. (2004), Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, WSE, Warszawa.
 • Merski J. (2002), Turystyka kwalifikowana, WSE, Warszawa.
 • Mikos von Rohrscheidt A. (2008), Turystyka Kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, http://www.turystykakulturowa.org [dostęp: 17.12.2016].
 • Niezgoda A., Zmyślony P. (2006), Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Petrykowski P.P. (2005), Społeczno-kulturowe aspekty podstaw wychowania, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn.
 • Płocka J. (2009), Turystyka. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo EscapeMagazine.pl, Toruń.
 • Przecławski K. (2004), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 • Styl życia – nowe trendy, (2009), „Marketing & More”, nr 2.
 • Waśkowski Z. (red.) (2014), Marketing imprez biegowych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/1,115409,19729348,polak-wygral-ekstremalnybaikal-ice-marathon-wideo.html [dostęp: 17.05.2016].
 • http://www.festiwalbiegowy.pl/biegajacy-swiat/baikal-ice-marathon-2017-wyniki-polakow#.WRSo-rgwKSo [dostęp: 20.03.2017].
 • http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php [dostęp: 17.12.2016].
 • http://www.transeurope-footrace.org/tel_09/index.php [dostęp: 17.12.2016].
 • http://www.wingsforlifeworldrun.com/pl/pl/ [dostęp: 17.12.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc77ff66-8a28-4cca-93c2-995bf8e9ac18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.