PL EN


2012 | 30 | 203-218
Article title

Jana Pawła II Pamięć i tożsamość u podstaw nowego humanizmu

Content
Title variants
EN
John Paul II “Memory and Identity” as Grounds of Humanism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Humanizm jako ideał wychowania eksponuje wagę integralnego i wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanka, odwołującego się do autentycznych wartości. Dla nauk o wychowaniu istotny jest pogląd, że człowiek w obliczu ewoluujących wyzwań, nadziei i zagrożeń pozostaje bytem „niedokończonym”, który nie tyle jest, co ustawicznie staje się, do czegoś aspiruje, dąży. Pytanie o tożsamość jest zawsze pytaniem o istotę danego bytu. Prawdziwa tożsamość człowieka wiąże się z ostatecznym spełnieniem tajemnicy istnienia. Dążenie do rozwoju wymaga ludzi zdolnych do wnikliwej refleksji, poszukujących nowego humanizmu, dzięki któremu człowiek współczesny mógłby odnaleźć samego siebie. Jeżeli popieranie rozwoju wymaga coraz większej liczby techników, to jeszcze bardziej domaga się ono ludzi mądrych, zdolnych do głębokiej refleksji, do poszukiwania nowego humanizmu, który by pozwolił nowoczesnemu człowiekowi odnaleźć samego siebie. Nowy humanizm – jak podkreśla Jan Paweł II – jest punktem spotkania wiary z rozumem, jest zwornikiem łączącym chrześcijaństwo z nowożytnością. Wielkie wyzwanie zatem, jakie w sferze badawczej, dydaktycznej, wychowawczej, staje przed nami dzisiaj, to formowanie ludzi nie tylko kompetentnych w swej specjalizacji, czasem wąskiej, bogatych w encyklopedyczną wiedzę, ale nade wszystko w autentyczną mądrość.
EN
Humanism as an ideal of upbringing exposes the significance of integral and broad development of a pupil’s personality, appealing to authentic values. In case of sciences related to upbringing, the view that a man in the face of evolving challenges, hopes and threats is still an “unfinished” human being who does not only exist but changes constantly, aspires for something and aims at something, is very important. A question about identity is always a question about the essence of the existence. A real identity of a man is related to the ultimate fulfillment of mystery of the existence. Aiming at development requires talented people with deep afterthoughts who look for new humanism that enables a contemporary person to find themselves. If support of development requires more and more technicians, it needs even more wise people, who are capable of deep afterthoughts and of looking for new humanism that enables a contemporary person to find themselves. New humanism is a platform where faith and mind meet, it is a keystone combining Christianity and modern era. It means that today we face a great challenge in the research, didactic and education areas to form people who are not only complete in their specialties, sometimes narrow ones, full of encyclopaedic knowledge, but first of all, full of authentic wisdom.
Year
Issue
30
Pages
203-218
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
References
 • Bauman Z., Dobrodziejstwa i pułapki tożsamości, „Horyzonty Wychowania” 2003, nr 4, s. 89–102.
 • Bazzichi O., Ugruntować nowy humanizm: wnioski z encykliki „Caritas in veritatae”, „Społeczeństwo” 2011, nr 3, s. 157–168.
 • Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritatae”, (Rzym 29.06.2009).
 • Biela A., Pamięć, w: Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin, kol. 1193–1195.
 • Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, t. 3, Warszawa 2000.
 • Guardini R., Bóg daleki, Bóg bliski, tłum. J. Koźbiał, Poznań 1991.
 • Jan Paweł II, „Bogurodzica” – orędzie wiary i godności człowieka. Do młodzieży na wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 czerwca 1979, w: tenże, Musicie od siebie wymagać, Poznań1984, s. 56–58.
 • Jan Paweł II, Chrystus jest prawdziwą drogą człowieka, w: Jan Paweł II o nauce, wyb.
 • i oprac. A. Wieczorek, Warszawa 2009, s. 484–488.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, (Rzym 14.09.1998).
 • Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, (Rzym 04.03.1979).
 • Jan Paweł II, Gaudium de veritate. Wizyta na Uniwersytecie Fryburskim, Fryburg (Szwajcaria), 13 czerwca 1984, w: Jan Paweł II o nauce, wyb. i oprac. A. Wieczorek, Warszawa 2009, s. 309–314.
 • Jan Paweł II, Nauka – sumienie. Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Hiroszimie, Hiroszima (Japonia), 25 lutego 1981, w: Jan Paweł II o nauce, wyb. i oprac. A. Wieczorek, Warszawa 2009, s. 234–241.
 • Jan Paweł II, Nauka w kontekście kultury, w: Jan Paweł II o nauce, wybór i opr. A. Wieczorek, Warszawa 2009, s. 370–376.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles laici”, (Rzym
 • 30.12.1988).
 • Jan Paweł II, Przemówienia do Polonii i Polaków za granicą 1979–1987, oprac. R. Dzwonkowski, Londyn 1988.
 • Jan Paweł II, Uniwersytet w służbie nowego humanizmu, w: Jan Paweł II o nauce, wyb. i oprac. A. Wieczorek, Warszawa 2009, s. 460–466.
 • Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO. Paryż, 2 czerwca 1980, w: tenże, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, wybór tekstów i opr. red. M. Radwan, T. Gorzkula, K. Cywińska, Rzym 1986, s. 64–81.
 • Jan Paweł II, W imię wspólnej miłości do prawdy. Audiencja dla rektorów uczelni akademickich w Polsce. Watykan, 4 stycznia 1996, w: Jan Paweł II o nauce, wyb. i oprac. A. Wieczorek, Warszawa 2009, s. 420–423.
 • Jan Paweł II, Więź myślenia naukowego z wiarą warunkiem poszukiwania prawdy. Przemówienie do naukowców i studentów. Kolonia, 15 listopada 1980, w: tenże, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, wyb. tekstów i oprac. red. M. Radwan, T. Gorzkula, K. Cywińska, Rzym 1986, s. 88–98.
 • Jan Paweł II, Wolność nauki w poszukiwaniu prawdy, w: Jan Paweł II o nauce, wyb. i oprac. A. Wieczorek, Warszawa 2009, s. 224–233.
 • Kowalczyk S., Humanizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin, kol. 1311–1314.
 • Kowalczyk S., Humanizm, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 1997, s. 276–278.
 • Krasnodębski M., Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Warszawa 2008.
 • Krąpiec M. A., Kim jest człowiek?, w: Wprowadzenie do filozofii, red. M. A. Krąpiec, S. Kamiński, Z. J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, Lublin 1999, s. 269–334.
 • Malicka M., Ja to znaczy kto? Rzecz o osobowej tożsamości i wychowaniu, Warszawa 1996.
 • Maritain J., Humanizm integralny, Warszawa 1981.
 • Mirek Z., Tożsamość człowieka w kontekście relacji natura – kultura – sacrum, „Horyzonty Wychowania” 2003, nr 4, s. 15–38.
 • Nikitorowicz J., Tożsamość – istota, geneza, wymiary, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VI, red. T. Pilch, Warszawa 2007, s. 754–760.
 • Olbrycht K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Katowice 2000.
 • Ostrowska U., Humanizm, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, red. T. Pilch, Warszawa 2003, s. 267–269.
 • Stanowski A., Zagrożenia tożsamości człowieka. (Próba diagnozy), w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości, red. B. Grodzieńska, Lublin 1987, s. 47–55.
 • Styczeń T., Problem człowieka problemem miłości (Status quaestionis), w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości, red. B. Grodzieńska, Lublin 1987, s. 64–84.
 • Styczeń T., Rozum i wiara wobec pytania: Kim jestem?, Lublin 2001.
 • Ślipko T., Tożsamość człowieka z etycznego punktu widzenia, „Horyzonty Wychowania” 2003, nr 4, s. 77–87.
 • Taylor Ch., Etyka autentyczności, tłum. A. Pawelec, Kraków 1996.
 • Tożsamość człowieka, red. A. Gałdowa, Kraków 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc7bcc33-9079-4820-b7d0-ce714bb7e432
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.