Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(66) | 89-98

Article title

Czy zachowania rodziców wobec dzieci są niezmienne? Uwarunkowania stabilności i zmienności sprawowania funkcji rodzicielskich

Content

Title variants

EN
Are parents’ attitudes towards children unchangeable? Conditioning of stability and changeability in being a parent

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozwój umiejętności wychowawczych rodziców i kształtowanie efektywnych, sprzyjających rozwojowi dziecka postaw rodzicielskich jest ważnym zagadnieniem z zakresu edukacji dorosłych. Artykuł prezentuje przegląd wiedzy na temat determinantów stabilności i zmienności w oddziaływaniach rodzicielskich. Badania empiryczne potwierdzają zarówno tezę dotyczącą stałości zachowań rodziców w różnym czasie i w odniesieniu do różnych dzieci, jak i tezę, że zachowanie rodzica może się zmieniać w zależności od pory dnia czy wieku rozwojowego dziecka. Znajomość czynników odpowiedzialnych za ten proces stwarza szansę na zwiększenie efektywności oddziaływań profilaktycznych i edukacyjnych rodziców.
EN
Parenting skills development of parents and shaping effective, child-development-friendly parental attitudes is an important adult education issue. The article presents a knowledge digest of stability and changeability determinants in parental influence. Empirical research confirms both thesis concerning parental attitudes stability at different times and in relation to different children, as well as thesis stating that parental attitude can be changing depending on time of day or child’s developmental age. Knowledge of factors responsible for this process creates an opportunity to increase effectiveness of preventive means and education of parents.

Year

Issue

Pages

89-98

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Zakład Poradnictwa i Seksuologii Zielona Góra 65-943 ul. Energetyków 2

References

 • 1. Baumrind D. (1989), The permanence of change and the impermanence of stability,“Human Development”, s. 187–195.
 • 2. Bell R.Q., Chapman M. (1986), Child effects in studies using experimental or brief longitudinual approaches to socialization, “Developmental Psychology”, s. 595–603.
 • 3. Belsky J. (1984), The determinants of parenting: A process model, “Child Development”, s. 83–96.
 • 4. Benoit D., Parker K.C.H. (1994), Stability and transmission of attachment across three generations, “Child Development”, s. 1444–1456.
 • 5. Bugental D.B., Blue J., Lewis J. (1990), Caregiver beliefs and dysphoric affect directed to difficult children, “Developmental Psychology”, s. 631–638.
 • 6. Crouter, A.C., McHale, S.M. (1993), Temporal rhythms in family life: Seasonal variation in the relation between parental work and family processes, “Developmental Psychology”, s. 198–205.
 • 7. Cummnigs E.M., Davies P.T., Simpson K.S. (1994), Marital conflict, gender, and children's appraisals and coping efficacy as mediators of child adjustment, “Journal of Family Psychology”, s. 141–149.
 • 8. Darling N., Steinberg L. (1993), Parenting style as context: An integrative model, “Psychological Bulletin”, s. 487–496.
 • 9. Dix T. (1991), The affective organization of parenting: Adaptive and maladaptive processes, “ Psychological Bulletin”, s. 3–25.
 • 10. Fagot B.L., Kavanaugh K. (1993), Parenting during the second year: Effects of children's age, sex, and the attachment classification, “Child Development”, s. 258–271.
 • 11. Gralinski H.H., Kopp C.B. (1993), Everyday rules for behavior: Mother's requests to young children, “ Developmental Psychology”, s. 573–584.
 • 12. Harwas-Napierała B. (1987), Czynniki społeczno-rodzinne w kształtowaniu się lęku u młodzieży, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • 13. Holden G.W. (1988), Adult's thinking about a child-rearing problem: Effects of experience, parental status, and gender, “Child Development”, s. 1623–1632.
 • 14. Holden G.W. (1997), Parents and the dynamics of child rearing, Boulder CO, Westview Press.
 • 15. Holden G.W., Coleman S., Schmidt K.L. (1995), Why 3.year-old children get spanked: Parent and child determinants in a sample of college-educated mothers, “Merrill-Palmer Quarterly”, s. 431–452.
 • 16. Holden G.W., Miller P.C. (1999), Enduring and Different: A Meta-Analysis of the Similarity in Parent's Child Rearing, “Psychological Bulletin”, s. 223–254.
 • 17. Hurlock E. (1985), Rozwój dziecka, PWN, Warszawa.
 • 18. Main M., Kaplan N., Cassidy J. (1995), Security in infancy, childhood, and adulthood: A move to the level of representation, [w:] I. Bretherton, E.Waters (red.), Growing points of attachment theory and research. Monographs of the Society for Research in Child Development.
 • 19. Mash E.J., Johnson C. (1990), Determinants of parenting stress: Illustrations from families of hyperactive children and families of physically abused children, “Journal of Consulting and Clinical Psychology”, s. 313–328.
 • 20. Merriam-Webster's Collegiate dictionary (1989), Springfield, MA, Merriam – Webster.
 • 21. Rembowski, J. (1972), Więzy uczuciowe w rodzinie, PWN, Warszawa.
 • 22. Rembowski J. (1986), Rodzina w świetle psychologii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • 23. Rohner R.P. (1986), The warmth dimension: Foundations of parental acceptance-rejection theory, Beverly Hills, CA, Sage.
 • 24. Rutter M. (1984), Continuities and discontinuities in socioeconomic development, [w:] R.N. Emde, R.J. Marmon (red.), Continuities and discontinuities in development, Hillsdale, NJ:Erlbaum, s. 41–6.
 • 25. Simon F.B., Stierlin H. (1998), Słownik Terapii Rodzin, GWP, Gdańsk.
 • 26. Sitarczyk M. (2002), Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • 27. Steinberg L.D., (1981), Transformations in family relations at puberty, “Developmental Psychology”, s. 833–840.
 • 28. Steinberg L.D., Lamborn S.D., Dornbush S.M., Darling N. (1992), Impact of parenting practices on adolescent achievement: Authoritative parenting, school involvement, and encouragement to succeed, “Child Development”, s. 1266–1281.
 • 29. Thompson R.A., Lamb M.E., Estes D. (1982), Stability in infant mother attachment and its relationship to changing life circumstances in an unselected middle-class sample, “Child Development”, s. 144–148.
 • 30. Tyszkowa M.(1988), Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Założenia teoretyczne i metodologiczne, PWN, Warszawa.
 • 31. Ziemska M. (1973), Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-dc881f8f-4a53-4b4a-b9a7-f91a4063c449
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.