PL EN


2015 | 17 | 67-78
Article title

Contemporary Leaders and Leadership. New Challenges for Women

Content
Title variants
PL
Współcześni przywódcy i liderzy, czyli nowe wyzwania dla kobiet
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
It is often emphasied in literature dealing with the subject that civic engagement in local affairs is a development factor and advantage in the modern world, even if this is difficult to prove empirically and unequivocally. Civic engagement includes active participation of citizens in of the local community by acknowledging the capacity of influence on local affairs and representation by local leaders. When evaluating the achievements of the last quarter-century of Polish democracy (including local democracy), one should also consider the past and present role of women in building a civic society and participatory democracy. This problem has also been addressed in the article, prepared by means of a critical analysis of literature, desk and web research, in order to answer the following questions: • What is the contemporary meaning of leadership? • Who is a leader and what traits make someone likely to become a leader? • What are the characteristic traits of management by women? • How are women engaged in Polish (national and local) politics?
PL
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że zaangażowanie obywatelskie w sprawy lokalne, w tym mocniejsza forma uczestnictwa obywateli w życiu społeczności lokalnej (rozumiane jako uznanie mocy sprawczej i wpływu na sprawy wspólnoty), reprezentowana przez lokalnych liderów, staje się nowoczesnym czynnikiem rozwoju i budowania przewag, choć trudno to jednoznacznie, empirycznie udowodnić. Dokonując podsumowań osiągnięć 25 lat polskiej demokracji (w tym lokalnej), warto także zastanowić się, jaka była i jaka jest rola kobiet w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i demokracji partycypacyjnej. Podejmując tą problematykę, z wykorzystaniem metod: krytycznej analizy literatury przedmiotu, analizy desk i web research,w niniejszym artykule poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania badawcze: • jak współcześnie rozumiane jest przywództwo? • kim jest lider (liderka) i jakie cechy predestynują do bycia liderem? • czym się charakteryzuje kobiecy styl zarządzania? • jakie jest zaangażowanie kobiet w Polsce w politykę (centralną i lokalną)?
Keywords
EN
Ledars,   Women  
PL
Year
Issue
17
Pages
67-78
Physical description
Dates
published
2015-06
Contributors
 • Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
References
 • Ciuk S., 2012, Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem, (in:) B. Glinka, M. Kostera (ed.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Druciarek M., Fuszara M., Niżyńska A., Zbieranek J., 2012, Kobiety na polskiej scenie politycznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Eagly A. H., Carli L. L., 2003, The female leadership advantage: An evaluation of the evidence, “The Leadership Quarterly”, 2003, no. 14, Elsevier.
 • Eagly A. H., Carli L. L., 2007, Women and the Labyrinth of Leadership, “Harvard Business Review”, September, 2007.
 • Gasparski W., 2014, Przywództwo – przypomnienia i propozycje, (in:) I. Kuraszko (ed.), Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa, Difin.
 • GenderEquality Index. Report, EIGE, 2013, http://eige.europa.eu/sites/default/files/Gender-Equality-Index-Report.pdf, availability date: 4-5-2014.
 • Jastrzębska E., 2014, Przywództwo rozproszone wyzwaniem XXI wieku, (in:) I. Kuraszko (ed.), Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa, Difin.
 • Koźmiński A., Jemielniak D., 2011, Zarządzanie od podstaw, ed. II, Warszawa, Wolters Kluwer.
 • Krukowska-Szopa I., Ruszlewicz A., 1998, Jak budować program ekorozwoju w gminie wiejskiej, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Jelenia Góra – Legnica.
 • Kuraszko I., 2014, Etyka przywództwa: dlaczego, jak i gdzie idziemy?, (in:) I. Kuraszko (ed.), Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa, Difin.
 • Legutko-Kobus P., 2011, Rola lidera lokalnego w rozwoju gminy, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2011, nr 2, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Lisowska E., 2009, Kobiecy styl zarządzania, Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 • Liswood L., 2101, Council of Women World Leaders, in: Global women’s issues. Women in the World Today, United States Department of State, Bureau of International Information Programs, p. 106-107, http://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-english/B_090712_WomenTodayBook_English_WEB.pdf, availability date: 2014-04-05.
 • Majewska-Opiełka I. 2008, Umysł lidera, Wydawnictwo Medium.
 • Mrówka R., 2010, Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk, Warszawa, Wolters Kluwer.
 • Pabijanek K., 2012, Wstęp do wydania polskiego. Kobiety, gender i rozwój: co to w ogóle znaczy, (in:)N. Visvanathan, L. Duggan, N. Wiegersma, L. Nisonoff (ed.), Kobiety, gender i globalny rozwój. Wybór tekstów, PAH, Warszawa.
 • Poradnik lidera, 2010, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, http://frdl.kielce.pl/eko/images/raporty/eko_poradnik_lidera.pdf, access: 15-7-2014.
 • Michałowski S., Kuć-Czajkowska K. (ed.), 2008, Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Rysa na europejskim szklanym suficie: Parlament Europejski poparł wniosek legislacyjny Komisji w sprawie kobiet w zarządach spółek. Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1118_pl.htm, access: 20.11.2013.
 • Siedlecka E., 2014, Polska zaniechała 71 konwencji chroniących prawa człowieka. Rząd boi się odszkodowań, “Gazeta Wyborcza” 31 marca 2014 r.
 • Szczupaczyński J., 2013, Władza a moralny wymiar przywództwa, Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Wittenberg-Cox A., Maitland A., 2010, Kobiety i ich wpływ na biznes. Nowa rewolucja gospodarcza, Warszawa, Wolters Kluwer.
 • Zachariasz K., 2013, Trzy kobiety w zarządzie firmy i będzie lepiej, “Gazeta Wyborcza” 15 marca 2013 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc8bcae3-4b60-4d0d-8427-e5cf7daded3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.