PL EN


2018 | 25 | 31-46
Article title

Bractwo Najświętszych Serc Jezusa i Maryi przy kościele parafialnym w Połocku w świetle księgi brackiej z lat 1794–1818

Authors
Content
Title variants
Brotherhood of Sacred Hearts of Jesus and Mary at Polotsk parish church in light of brotherhood register from 1794–1818
Conference
czasopismo naukowe; rocznik
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
25
Pages
31-46
Physical description
Dates
published
2018-10-29
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Alacoque M., Pamiętnik duchowy, przekład J. Andrasz, Kraków 1947.
 • Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, sygn. 1027 XV
 • Badura P. J., Kongregacje Generalne Towarzystwa Jezusowego. Zarys historyczny [w:] Jezuicka ars educandi. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Piechnikowi SJ, Kraków 1995.
 • Bainvel J. V., Kult Serca Bożego. Teoria i rozwój, Kraków 1934.
 • Barańska A., Rzymsko-katolicka metropolia mohylewska (1798–1917): struktury i episkopat, „Przegląd Wschodni”, t. 14, 2015, z. 1.
 • Bazylow L., Polacy w Petersburgu, Wrocław 1984.
 • Bączkowski D., Żyskar J., Nasze Kościoły. Opis ilustrowany wszystkich Kościołów i Parafji znajdujących się na obszarach dawnej Polski i obszarach przyległych, t. 1: Archidiecezja Mohylowska, Warszawa - Petersburg 1913.
 • Bednarski S., Brzozowski Tadeusz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 68.
 • Bednarski S., Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, Kraków 1933.
 • Bieńkowski L., Oświecenie i katastrofa rozbiorów (2. połowa XVIII wieku) [w:] Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966–1979, red. J. Kłoczowski, Lublin 1992.
 • Borkowska M., Dzieje zgromadzenia Mariae Vitae czyli Mariawitek, „Nasza Przeszłość”, t. 93, 2000, s. 107–152.
 • Buba J., Początki czci publicznej Serca Bożego w Polsce [w:] Pijarzy w kulturze dawnej Polski. Ludzie i zagadnienia, Kraków 1982.
 • Chmielowski P., Liberalizm i Obskurantyzm na Litwie i Rusi (1815–1823), Warszawa 1898.
 • Darowski R., Giuseppe Angiolini SJ (1747–1814), profesor filozofii w Akademii Połockiej, „Forum Philosophicum”, t. 11, 2006, s. 223–247.
 • Demkowicz A., Wypędzenie jezuitów z Imperium Rosyjskiego na podstawie fragmentów „Wygnańca z Białej Rusi” Jana Galicza, „Tematy i Konteksty”, 2012, nr 2.
 • Drążek C., Polskie starania o wprowadzenie do liturgii Kościoła święta Serca Jezusa z własną mszą św. i oficjum, „Analecta Cracoviensia”, t. 10, 1978, s. 455–470.
 • Drążek C., Rozwój kultu Serca Jezusa w Polsce [w:] Bóg bliski. Historia i teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa, red. C. Drążek, L. Grzebień, Kraków 1984.
 • Eberhardt P., Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, Warszawa 1998.
 • Eberhardt P., Przemiany narodowościowe na Białorusi, Warszawa [1994].
 • Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. L. Grzebień przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996.
 • Flaga J., Bractwa i przejawy ich życia religijnego w 2. poł. XVIII wieku na przykładzie diecezji płockiej, „Roczniki Humanistyczne”, R. 24, 1976, z. 2.
 • Flaga J., Bractwa i sodalicje jezuickie w Polsce w 2. poł. XVIII w., „Summarium”, R. 3, 1974.
 • Flaga J., Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 2004.
 • Flaga J., Informacje o bractwach religijnych w relacji biskupa żmudzkiego Antoniego Tyszkiewicza z roku 1748, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL”, 1972, nr 20.
 • Gach P. P., Działalność duszpasterska jezuitów prowincji białoruskiej w latach 1773–1820 w świetle liczb [w:] Jezuicka ars historica. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ, red. M. Inglot, S. Obirek, Kraków 2001.
 • Gach P. P., Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląsku 1773–1914, Lublin 1984.
 • Giżycki I., Materiały do dziejów Akademii Połockiej i szkół od niej zależnych, Kraków 1905.
 • Giżycki I., Notatka o Akademii szkołach jezuitów w Połocku, Poznań 1884
 • Grzebień L., Brzozowski Tadeusz [w:] Słownik polskich teologów katolickich, red. H. E. Wyczawski, t. 1, Warszawa 1981.
 • Grzebień L., Dotychczasowa literatura o wkładzie jezuitów polskich do nauki i kultury [w:] Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków - Warszawa 2004, s. 31-68.
 • Grzebień L., Podstawowa bibliografia do dziejów Towarzystwa Jezusowego w Polsce, t. 1–2, Kraków 2009.
 • Grzebień L., Wskrzeszenie zakonu jezuitów, „Życie Duchowe”, 2014, nr 77, s. 75.
 • Hojnowski J., Słownik kultu Serca Jezusowego, Kraków 2000.
 • http://ostoya.org/wiki/index.php?title=Historia_rodziny_Hrebnicki_Doktorowicz <dostęp: 2007-10-30>.
 • http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1794-08-28__SS_Pius_VI__Auctorem_Fidei__IT.doc.html <dostęp: 2007-10-22>
 • Inglot M., La Compagnia di Gesù nell’impero Russo (1772–1820) e la suo parte nella restaurazione generale della compagnia, Roma 1997.
 • Inglot M., List o. Giuseppe Maruti SJ z Połocka (1871) [sic!], [w:] Jezuicka ars historica. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ, red. M. Inglot, S. Obirek, Kraków 2001.
 • Iwanowski E., Rozmowy o polskiej koronie, Kraków 1873.
 • Kaczorowski W., Sękowski R., Drukarnia połocka w latach 1787–1820. Problemy badawcze i próba odtworzenia produkcji wydawniczej [w:] Jezuicka ars historica. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ, red. M. Inglot, S. Obirek, Kraków 2001.
 • Kadulska I., Akademia Połocka. Ośrodek kultury na Kresach 1812–1820, Gdańsk 2004.
 • Kadulska I., Kulturowa misja Akademii Połockiej na Białej Rusi. Pierwsza podróż do źródeł [w:] Jezuicka ars historica. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ, red. M. Inglot, S. Obirek, Kraków 2001, s. 245–253.
 • Kadulska I., Osiągnięcia drukarzy Akademii Połockiej [w:] Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków - Warszawa 2004.
 • Kadulska I., Pracownicy książki w Akademii Połockiej (1812–1820), [w:] Na szlakach literatury…. Prace literaturoznawcze i edytorskie ofiarowane Profesor Barbarze Wolskiej z okazji siedemdziesiątych urodzin oraz czterdziestolecia pracy naukowej, Łódź 2016.
 • Kasabała T., Początki organizacji terytorialnej Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Cesarstwie Rosyjskim (w 225. rocznicę powstania archidiecezji i metropolii mohylowskiej), „Rocznik Teologii Katolickiej”, t. 7, 2008, s. 260–271.
 • Kempfi A., Urbs Polotia. Miasto nad Dźwiną między nowymi a dawnymi laty, „Lithuania” 1994, nr 2–3, s. 50–62.
 • Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, wyd. 3, Wrocław 1970.
 • Kleiner J., Mickiewicz, t. 2, cz. 1, Lublin 1948.
 • Kłopotek R., Geneza i działalność bractw kościelnych w Europie i w Polsce do końca XVIII wieku, „Studia Gdańskie”, t. 37, 2014, s. 219–233.
 • Konopka K., Angiolini Józef [w:] PSB, t. 1, s. 113.
 • Kościelak S., Jezuici w Gdańsku. Od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, Gdańsk 2003.
 • Kowalski M., Mniejszość polska na Grodzieńszczyźnie, mniejszość białoruska na Białostocczyźnie [w:] Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski, red. C. Sadowska-Snarska, Białystok 2002, s. 89–104.
 • Królikowski J., Odnowić pamięć o Bożej miłości. Dzieje i duchowe przesłanie kultu Najświętszego Serca Jezusa, Tarnów 2015.
 • Krótka wiadomość o mieście Połocku, „Miesięcznik Połocki”, 1818, nr 1, s. 8–19; nr 2, s. 79–92; nr 3, s. 157–180.
 • Kumor B., Granice metropolii i diecezji polskich (968–1939), „Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne”, t. 19, 1969.
 • Kumor B., Powrót jezuitów do Galicji, „Folia Historica Cracoviensia”, t. 2, 1994.
 • Likowski E., Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku uważane głownie ze względu na przyczyny jego upadku, cz. 1, Warszawa 1906.
 • Litak S., Bractwa religijne w Polsce przedrozbiorowej XIII–XVIII wiek. Rozwój i problematyka, „Przegląd Historyczny”, t. 88, 1997, z. 3/4.
 • Litak S., Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1996.
 • Litak S., Ze studiów nad religijnością niższych warstw społecznych w Rzeczypospolitej w XVIII wieku, „Przegląd Humanistyczny”, R. 40, 1996, nr 1.
 • Lorens B., Bractwa religijne a relacje międzyobrządkowe w południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w XVIII wieku [w:] Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku), red. D. Burdzy, B. Wojciechowska, Kielce 2014.
 • Loret M., Kościół katolicki a Katarzyna: 1772–1783, Kraków 1910.
 • Loret M., Kościół katolicki w zaborze rosyjskim za panowania Pawła I, „Przegląd Powszechny”, t. 179, 1928, s. 111–128, 268–284.
 • Łabęcki A., O powrocie jezuitów y o powszechnym w szkołach przez nich nauczaniu młodzieży, t. 2, Warszawa 1805.
 • Maliszewski E., Polacy i polskość na Litwie i Rusi, Warszawa 1916.
 • Mariani A., Udział elit w bractwach jezuitów prowincji polskiej i litewskiej. Kontrola z góry czy organizacja od dołu?, „Zapiski Historyczne”, t. 67, 2012, z. 1.
 • Matczak B., Znaczenie objawień i pobożnych ćwiczeń ludu chrześcijańskiego w rozwoju kultu Serca Jezusa [w:] Serce Jezusa w misterium Kościoła. 250 lat kultu Serca Pana Jezusa w Polsce, red. W. Pałęcki, Z. Głowacki, Lublin 2016, s. 103–114.
 • Misiurek J., Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 2: W. XVIII–XIX, Lublin 1998.
 • Misiurek J., Pojęcie i podstawy kultu Serca Jezusowego według polskich teologów katolickich XVII i XVIII wieku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, R. 31, 1984, z. 2, s. 93–106.
 • Mitkowski J., Księga zmarłych bractwa kościoła Panny Marii w Krakowie, „Studia Historyczne”, R. 11, 1968, z. 1, s. 71–95.
 • Mokrzycki B., Kult Najświętszego Serca Jezusowego a liturgiczna odnowa Kościoła [w:] Zawierzyliśmy Miłości, red. B. Mokrzycki, Kraków 1972, s. 71–104.
 • Natoński B., Lenkiewicz Gabriel [w:] PSB, t. 17, s. 57
 • Noworolnik C., Problematyka wynagrodzenia w życiu świętych. Od Ojców Kościoła do św. Małgorzaty Marii Alacoque – wybrane sylwetki [w:] W misji wynagradzania Bogu przez Serce Jezusa, red. J. Wełna, E. Ziemann, Kraków 2015, s. 20–51.
 • Partyka W., Likwidacja bractw religijnych w Lublinie w 2. połowie XIX wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 106, 2016.
 • Petrani A., Kolegium duchowne w Petersburgu, Lublin 1950.
 • Petrin S., Penkler Josef Freiherr von [w:] Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1850, Bd. 7, Wien 1978, s. 408–409.
 • Pidłypczyk-Majerowicz M., Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu, Warszawa - Wrocław 1986.
 • Rejowicz J., Krakowskie procesye Serca Jezusowego, ich początek i rozwój, Kraków 1908.
 • Skarbek J., Kościół rzymskokatolicki na terenie Białorusi w XIX i na pocz. XX wieku, „Sympozjum”, R. 3, 1999, nr 1.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 3, 6-7, 12, red. F. Sulmierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880–1900.
 • Souvenirs de la princesse de Tarente 1789–1792, Nantes 1897.
 • Sygański J., Historya nabożeństwa do Najśw. Serca Jezusowego po całym świecie a w szczególności w Polsce, Kraków 1892.
 • Szymański S., Dzieje kultu Serca Jezusowego w Polsce, „Homo Dei”, R. 30, 1961, nr 4.
 • Wakar W., Rozwój terytoryalny narodowości polskiej, cz. 3: Statystyka narodowościowa kresów wschodnich, Kielce 1917.
 • Wasilewski J., Arcybiskupi i administratorzy archidiecezji mohylewskiej, Pińsk 1930.
 • Wolska B., Polityczne aspekty kasaty zakonu jezuitów w poezji czasów sejmu delegacyjnego, „Prace Polonistyczne”, t. 35, 1979, s. 53–79.
 • Załęski S., Jezuici w Polsce, t. 5, cz. 1: Jezuici w Polsce porozbiorowej 1773–1820, Kraków 1906.
 • Ziemann E., Kult Najświętszego Serca Jezusa w Polsce w perspektywie 250. rocznicy ustanowienia święta [w:] Odnowić pamięć o miłości Bożej, red. J. Królikowski, J. Wełna, Poznań 2014.
 • Российская национальная библиотека, ф. 958
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc94af38-717b-4eb0-a458-bf4e56042e87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.