PL EN


2017 | 27 | 23-38
Article title

Myśleć jak Chrystus. Wybranych Ojców Kościoła rozumienie teologii

Content
Title variants
EN
To think like Christ. Theology in the perspective of selected Church Fathers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst stanowi propozycję krótkiej syntezy zagadnienia teologii w ramach myśli Ojców Kościoła. W oparciu o konkretne utwory literatury wczesnochrześcijańskiej staram się wpierw zdefiniować sam zakres pojęcia „teologia”, tak jak rozumiana była w starożytnym Kościele, a następnie przedstawić rozmaite źródła, z jakich czerpała ta teologia oraz różne drogi, jakimi podążała. Głównym tematem analizy jest jednak teologia spekulatywna reprezentowana przez św. Augustyna z Hippony oraz teologia moralna, za przedstawiciela której można by uznać św. Jana Chryzostoma. Podłożem dla przedstawionej analizy jest jednak napięcie, jakie od początku istnienia myśli kościelnej zaistniało pomiędzy filozofią a Objawieniem oraz wiarą i rozumem.
EN
The article presents a proposal of brief synthesis of the theology case in the thought of Church Fathers. Firstly I try to define scope of the concept of theology based on specific examples of Early Christian literature, as it was understood in the ancient Church, and then I present a variety of sources for the theology and different ways of its evolution. The main theme of the article are specifics of speculative theology of St. Augustine of Hippo and the moral theology, which could be represent by St. John Chrystostom. The foundation of the analysis is, however, tension, which appeared in the Early Church between philosophy and Revelation, faith and reason
Year
Issue
27
Pages
23-38
Physical description
Contributors
 • Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagielońskiego
References
 • Ambrozjaster, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, J. Sulowski [tł.], Kraków 2000.
 • Auerbach E., Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowieczu, R. Urbański [tł.], Kraków 2006.
 • Augustyn z Hippony, De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej II, 61, J. Sulowski [tł.], Warszawa 1989.
 • Augustyn z Hippony, Wyznania, Z. Kubiak [tł.], Kraków 2009.
 • Balthasar H. U. von, Chwała. Estetyka teologiczna (2). Modele teologiczne. Część 1: Od Ireneusza do Bonawentury, E. Marszał, J. Zakrzewski [tł.], Kraków 2008.
 • Beda Czcigodny, Homilie do Ewangelii II, 2 [w:] Ojcowie Kościoła komentują Biblię. Nowy Testament (II). Ewangelia według św. Marka, L. Misiarczyk [oprac.], Ząbki 2009, s. 76.
 • Bielawski K., Pojęcia theologia i theologos w greckiej tradycji literackiej, „Terminus” 5 (2003), z. 1, s. 81-105.
 • Campatelli M., Lektura Pisma z Ojcami Kościoła, I. Burchacka [tł.], Warszawa 2009.
 • Campenhausen H. von, Ojcowie Kościoła, K. Wierszyłowski [tł.], Warszawa 1967.
 • Dodds E. R., Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju. Niektóre aspekty doświadczenia religijnego od Marka Aureliusza do Konstantyna Wielkiego, J. Partyka [tł.], Kraków 2014.
 • Domański J., Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce, Kęty 2002.
 • Evdokimov P., Życie duchowe w mieście, M. Żurowska [tł.], Poznań 2011.
 • Fiedorowicz M., Teologia ojców Kościoła. Podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji nad wiarą, W. Szymona [tł.], Kraków 2009.
 • Godawa M., Bogomyślność. Zagadnienie zjednoczenia człowieka z Bogiem w medytacji na podstawie „Fascykułu nabożeństwa różnego” Adama Opatowiusza, Kraków 2006.
 • Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, J. Naumowicz [oprac.], Kraków 2002.
 • Jan Kasjan, O wiedzy duchowej, A. Nocoń [tł.], Tyniec 2011.
 • Jaeger W., Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, K. Bielawski [tł.], Bydgoszcz 2002.
 • Jaeger W., Humanizm i teologia, M. Plezia i S. Zalewski [oprac.], Warszawa 1957.
 • Kasia A., Wiara i rozum. Szkice o Ojcach Kościoła, Warszawa 1999.
 • Kelly J. N. D., Początki doktryny chrześcijańskiej, J. Mrukówna [tł.], Warszawa 1988.
 • Klemens Aleksandryjski, Wychowawca, M. Szarmach [tł.], Toruń 2012.
 • List św. Polikarpa do Filipian, [w:] Pierwsi świadkowie, A. Świderkówna [tł.], Kraków 2010, s. 156-162.
 • Naumowicz J., Wcielenie Boga i zbawienie człowieka. Złota reguła soteriologii patrystycznej, „Warszawskie Studia Teologiczne” 13 (2000), s. 17-30.
 • Padovese L., Wprowadzenie do teologii patrystycznej, A. Baron [tł.], Kraków 1994.
 • Ratzinger J. (Benedykt XVI), Katechezy o Ojcach Kościoła, Kraków 2008.
 • Ratzinger J., Prawdziwość chrześcijaństwa, D.J. Olewiński [tł.], „Christianitas” 21/22 (2005), s. 150-151.
 • Tacjan Syryjczyk, Mowa do Greków XXV, 1; XXXV, 2, [w:] Pierwsi apologeci greccy, L. Misiarczyk [tł.], Kraków 2004, s. 338-349.
 • Teodoret z Cyru, Komentarz do 1 i 2 Listu do Koryntian, S. Kalinkowski [tł.], Kraków 1998.
 • Veyne P., Początki chrześcijańskiego świata (312-394), I. Kania [tł.], Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc9a5fa8-fc49-4efc-a74d-4a2f3aa4899e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.