PL EN


2016 | 2(96) | 63-68
Article title

Przydatność wybranych sposobów ustalania stopnia zużycia technicznego budynków w wycenie nieruchomości

Content
Title variants
EN
The Suitability of the Selected Ways of Determining the Degree of Technical Wear in the Valuation of Real Estate
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przeprowadzono dyskusję na temat możliwości stosowania metod teoretycznych określania stopnia zużycia technicznego1 budynków w wycenie nieruchomości. Zaprezentowano metody określania stopnia zużycia technicznego budynków. Dla wybranych obiektów badawczych, porównano rzeczywiste wyniki pomiaru stopnia zużycia technicznego ustalonego na podstawie szczegółowych oględzin, badań polowych, wywiadu i wiedzy przygotowującego opinię, z tymi, określonymi metodami czasowymi. Sformułowano wnioski z analizy.
EN
The work presents the discussion on the applicability of theoretical methods for determining the degree of the technical wear of buildings1 in property valuation. The article presents the methods of determining the degree of the technical wear of buildings. For selected research facilities, the actual results of measuring the degree of technical wear based on the detailed inspection, field research, interview and the knowledge of the person preparing the opinion are compared to those particular time methods. The conclusions of this analysis are formulated.
Year
Issue
Pages
63-68
Physical description
Dates
published
2016-06-01
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Inwestycji i Nieruchomości; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra Geomatyki, Geotechniki i Gospodarki Przestrzennej
References
 • Bajno D., Rewitalizacja konstrukcji budowlanych w obiektach zabytkowych. Rozprawy Nr 171, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2013.
 • Baranowski W., Cyran M., Zużycie nieruchomości zabudowanych, wyd. II, IDM Warszawa 2003.
 • Bernady A., Zużycie techniczne budynków mieszkalnych – kamienic zlokalizowanych w strefie śródmiejskiej miasta Bydgoszczy, Praca dyplomowa Nr 5190/B/Dz, WBiIŚ UTP w Bydgoszczy, 2006.
 • Hajdasz H., Sposoby ustalania zużycia technicznego budynków i budowli, Agencja Usług Techniczno-OrganizacyjnychBudownictwa „Promiks”, Katowice 1992.
 • Krajewska M., Problematyka określania stopnia zużycia technicznego kamienic, /W:/ Budownictwo ogólne, zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie, (Red.) M. Górecki, D. Morzyński, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007.
 • Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość, Wyd. POLTEXT, Warszawa 2007.
 • Nicińska P., Stopień zużycia technicznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Zamościu gm. Szubin i jego wpływ na wartość nieruchomości, Praca dyplomowa Nr 11576/B/SD, WBAiIŚ UTP w Bydgoszczy, 2014.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1134).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
 • Skrzypczak M., Wpływ stanu technicznego budynku i lokalu na wartość nieruchomości lokalowej, Praca dyplomowa Nr 11061/B/SD, WBAiIŚ UTP w Bydgoszczy, 2013.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1774).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 205).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290).
 • Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1418 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 223).
 • Warnke A., Stopień zużycia technicznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Leśnie gm. Brusy i jego wpływ na wartość nieruchomości, Praca dyplomowa Nr 11579/B/SD, WBAiIŚ UTP w Bydgoszczy, 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc9aa92b-50d5-48a8-b667-f596cef7ce19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.