PL EN


2016 | 4 | 136-157
Article title

Mobbing jako forma agresji społecznej. Aspekty cywilizacyjne i kylturowe (charakter zjawiska i próba badań empirycznych)

Content
Title variants
EN
Mobbing as a form of social aggression. Aspects of civilization and culture (nature of the phenomenon and attempt to empirical research)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem mobbingu stał się w ostatnich dekadach istotnym punktem odniesienia do ewentualnych badań i analiz dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (zwłaszcza szeroko rozumianych nauk społecznych). Stąd też zamysł autorów poniższego opracowania, którzy w sposób charakterystyczny dla socjologów pochylili się nad tym tematem i przeprowadzili badania, których zasadniczym celem miała być odpowiedź na pytanie, czy ze zjawiskiem mobbingu mamy do czynienia w Polsce? Zanim jednak udało się uzyskać odpowiedź na zadane pytanie badawcze, autorzy postarali się przybliżyć pokrótce samo pojęcie, rodzaje i skutki mobbingu ze szczególnym uwzględnieniem naszego kraju.
EN
The problem of bullying has become in recent decades an important reference point for any research and analysis for representatives of various scientific disciplines (especially the widely understood social sciences). Hence the intention of the authors of this study, who in a manner characteristic of sociologists bent over this issue and conducted a study whose primary objective was to answer the question: is the phenomenon of bullying we have to do in Poland? Before, however, managed to get the answer to the research question, the authors tried to briefly introduce the same concept, types and effects of bullying, with particular emphasis on our country.
Year
Volume
4
Pages
136-157
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Politechnika Rzeszowska
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Baranowska A., Miecik I.T., Uwaga mobbing!, „Polityka” 2004, nr 3. Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T., Mobbing – patologia zarządzania personelem, Wyd. Difin, Warszawa 2004.
 • Chomczyński P., Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą, Łódź 2008.
 • Cieślak W., Stelina J., Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku, „Państwo i Prawo” 2004, R. 59, z. 12.
 • Cieślak W., Stelina J., Mobbing (prześladowanie) – próba definicji i wybrane zagadnienia prawne, „Palestra” 2003, nr 9/10.
 • Dąbrowska-Kaczorek M., Banasik P., Jak wygrać z mobbingiem?, Wyd. „Wielbłąd”, Gdańsk 2004.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Grabowska B., Psychoterror w pracy. Jak zapobiegać i jak sobie radzić z mobbingiem, Wyd. „Wielbłąd”, Gdańsk 2003.
 • Hirigoyen M.F., Molestowanie w pracy, Wyd. Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2003.
 • Kamiński A., Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej [w:] Metodologia pedagogiki społecznej, red. R. Wroczyński, T. Pilch, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.
 • Kmiecik-Baran K., Rybicki J., Mobbing – zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk 2003.
 • Kobisz B., 106 porad prawnych, Wyd. Libra, Warszawa 2005. Kodeks pracy i inne teksty prawne, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2005.
 • Kratz H.J., Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
 • Kruk A., Mobbing a zarządzanie kapitałem ludzkim, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, nr 5.
 • Kruk A., Mobbing instytucjonalny w organizacjach XXI wieku, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, nr 2.
 • Maszke A.W., Metodologia badań pedagogicznych, Wyd. UR, Rzeszów 2003.
 • Pawlas J., Zrobić z pracownika złodzieja i wariata, „Tygodnik Solidarność” 2005, nr 26 i 27.
 • Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.
 • Pull H., 150 twarzy stresu, Klub dla Ciebie, Warszawa 2006.
 • Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1985. Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego PWN, WN PWN, Warszawa 1995.
 • Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 • Szałkowski A., Problem mobbingu w stosunkach pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 9.
 • Szewczyk H., Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą – nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 6.
 • Szmyd K., Regionalizm i ponowoczesność – w stronę wychowania antropologicznego i edukacji kulturotwórczej, „Kultura – Przemiany – Edukacja”, t. 3: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne, Rzeszów 2015. Śliwa K., Pracodawca – dręczyciel w odwrocie?, „Tygodnik Solidarność” 2004, nr 4.
 • Talik R., Mobbing – terror psychiczny w miejscu pracy, „Portowiec” 2002, nr 14.
 • Wolińska M., Stop dla mobbingu (część I), „Tygodnik Solidarność” 2005, nr 5.
 • Wolińska M., Stop dla mobbingu (część II), „Tygodnik Solidarność” 2005, nr 7.
 • Zachorowska-Mazurkiewicz A., Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych Unii Europejskiej i w Polsce, „Śląsk”, Katowice 2006.
 • Czym jest mobbing, www.mobbing.pl
 • Gadomska M., Zwalczanie mobbingu jest w rękach pracodawcy, „Rzeczpospolita”, www.rzecz pospolita.pl
 • Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe, www.nomobbing.pl
 • Mobbing i molestowanie w pracy, www.nowebiuro.pl
 • Mobbing, molestowanie – nowe nazwy, stare zjawiska, www.dziennik.pl
 • Mobbing – zagrożeniem podmiotowości w edukacji i pracy, www.gazeta.it.pl
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe – OSA, www.osa_stow.republika.pl
 • Orłowski S., Mobbing i bullying w szkole. Charakterystyka zjawiska i program zapobiegania, www.nomobbing.pl
 • Paszek A., Mobbing w miejscu pracy – zagrożenie pozorne?, 2004, nr 23, www.gazeta.it.pl
 • Przeciwdziałanie mobbingowi, www.mobbing.pl
 • Szafarz M., Mobbing i molestowanie w miejscu pracy, www.nowebiuro.pl
 • Szpiega J., Wszechobecny mobbing, www.nomobbing.pl
 • Zajdel K., Istota mobbingu, www.scholaris
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-9888
EISSN
2544-1205
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc9ace22-14af-4d65-a989-e3e341e6d502
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.