PL EN


2015 | 9 | 255-271
Article title

Księgozbiór rodziny Żabów ze Zbylitowskiej Góry w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

Content
Title variants
EN
Books from the Żaba of Zbylitowska Gora family library in the collections of the Juliusz Słowacki Municipal Public Library in Tarnow
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Do 1945 r. ziemię tarnowską zamieszkiwały liczne rody ziemiańskie. Wśród nich warto zaznaczyć przedstawicieli rodziny Żabów herbu Kościesza: Napoleona Feliksa Żabę (1805–1885) – powstańca listopadowego, działacza politycznego na emigracji, podróżnika i poetę, Stanisława Żabę (1838–1919) – podporucznika angielskiego, członka licznych klubów angielskich oraz działacza społecznego na terenie Galicji, Romana Żabę (1864–1945) – pułkownika Cesarskiej i Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej, a następnie generała Wojska Polskiego i działacza społecznego, oraz Franciszka Feliksa Żabę (1906–1982) – inżyniera w Zakładach Azotowych w Tarnowie, oficera AK. Właściciele Zbylitowskiej Góry zgromadzili w swoim dworze ciekawy księgozbiór, którego fragment przechowuje od reformy rolnej w 1945 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie. W kolekcji tej dominuje literatura piękna, głownie w języku angielskim. Ponadto w kolekcji występują licznie książki wydawane w seriach lub wydawnictwach wielotomowych. Książki posiadają rożnego typu oprawy wykonane na zamówienie oraz ciekawe oprawy wydawnicze polskie i zagraniczne. W kolekcji znalazły się liczne znaki proweniencyjne: ekslibrisy, pieczęcie i podpisy odręczne, jak i dedykacje. W zachowanym fragmencie księgozbioru z Zbylitowskiej Góry znajdują się unikatowe wydania, posiadające ciekawe znaki introligatorskie, księgarskie i antykwaryczne, dostępne w nielicznych ośrodkach w Polsce. Z tego powodu kolekcja ma znaczenie nie tylko dla historii regionu tarnowskiego, ale jest cennym dziedzictwem narodowym.
EN
Prior to 1945, Tarnow region was homeland to numerous landowning families, among whom the Żaba clan of the Kościesza coat of arms played a prominent role, with its leading representatives: Napoleon Feliks Żaba (1805–1885) – participant of the November Uprising, emigre politician, traveller and poet; Stanisław Żaba (1838–1919) – second lieutenant in the British army, member of numerous English clubs, and social activist in his native country; Roman Żaba (1864–1945) – colonel in the Austro-Hungarian army and general in revived Polish armed forces; Franciszek Feliks Żaba (1906–1982) – engineer at the Nitric Chemistry Plant in Tarnow and offi cer of the Home Army during World War II. The owners of Zbylitowska Gora gathered in their manor house an interesting book collection, a fragment of which, after the land reform of 1945, was appropriated by the Juliusz Słowacki Municipal Public Library in Tarnow. In its present state, the collection is dominated by English works of fi ction, published in various series and multivolume sets. These books are bound in different types of bindings, provided by the publisher as well as ordered from artisans in Poland and abroad. The books bear numerous provenance marks: book plates, stamps, signatures, and dedications. The extant fragment of the original collection from Zbylitowska Gora encompasses rare editions with interesting bookbinder, bookseller, and antique shop signs, which are uncommon in Polish libraries. Due to this, the collection is of importance not only to the Tarnow region, but also to the whole country.
Contributors
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie
References
 • Piotr S. Szlezynger, Kilka uwag na marginesie wspomnień generała Romana Żaby ze Zbylitowskiej Góry, „Rocznik Tarnowski”, 2003/2004, s. 171-228;
 • Nieznane pamiętniki generała Romana Żaby: przyczynek do historii wojskowości polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, oprac. P. Szlezynger, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku”, 17:2004, s. 144-154.
 • F. F. Żaba, Gawędy Franciszka Żaby o dawnych czasach, „Zeszyty Wojnickie”, 2006, nr 2, s. 28-41; nr 3, s. 31-41.
 • Irena Homola-Skąpska, „The Polish Exile". Polskie czasopismo anglojęzyczne i jego redaktorzy (1833), „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, 12:2009, z. 1, s. 12.
 • J. U. Niemcewicz, Pamiętniki. Dziennik pobytu za granicą od dnia 21 VII 1831 do 20 V 1841,T. 1, Poznań 1876, s. 575.
 • Żaba Napoleon Feliks,[w:] Słownik Biograficzny Historii Polski, t. 2, Wrocław 2005, s. 1748.
 • L. Hass, Wolnomularstwo w Europie środkowo-wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wrocław 1982,
 • M. Toporowski, Puszkin w Polsce zarys bibliograficzno-literacki, Kraków 1950.
 • Kronika Geograficzna, „Wędrowiec”, 1881, nr 238, s. 45.
 • E. Rohozińska, Żaba Napoleon Feliks, [w:] Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1985, s. 694.
 • Kronika Geograficzna, „Wędrowiec”, 1881, nr. 238, s. 45.
 • M. Moraczewski, Od Raby do Wisłoki – szlakami pióra, Tarnów 1996,
 • Teodor Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. 4, Poznań 1884, s. 455.
 • R. Żaba, Wspomnienia z lat ubiegłych (od 1864 do 1937): generał Roman Żaba i jego czasy, Kraków 2009, s. 9-10.
 • W. Ostrożyński, Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie: jego powstanie i półwiekowy rozwój, Lwów 1892,
 • A. Kaznowiecka, Z historii rodziny Żabów, „Zeszyty Wojnickie”, 1994, nr 5, s. 12.
 • B. Żaba, Poezye, Lwów 1903.
 • Literatura i Sztuka: Nowe książki, „Prawda”, 1904, Nr 46, s. 549.
 • B. Żaba, Poezye, t. 2, Lwów 1905.
 • A. Kaznowiecka, Z historii rodziny Żabów, „Zeszyty Wojnickie”, 1994, nr 5
 • W. Bałda, Generał legionistom niechętny, „Miasto i ludzie”, 2014, nr 4, s. 26
 • Generał Rozwadowski: księga ku czci generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego w pierwszą rocznice zgonu, Kraków 1929
 • A. Żaba-Branny, Franciszek Żaba. http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,53181,3952629.html (Dostęp na dzień 1 II 2015 r. ).
 • W. Szura, Tarnowscy działacze łowieccy – inż. Franciszek Żaba, „Łowiec Tarnowski”, 2012, nr 2, s. 34
 • A. Żaba-Branny, Franciszek Żaba,
 • W. Szura, Tarnowscy działacze łowieccy – inż. Franciszek Żaba, „Łowiec Tarnowski”, 2012, nr 2, s. 34
 • M. Żychowska, Biblioteka Muzeum Ziemi Tarnowskiej, [w:] Muzeum Okręgowe w Tarnowie, pod red. Stanisława Potępy, [Tarnów] 1979.
 • Z dziejów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie 1908-1968, pod red. B. Jaśkiewicza, Tarnów [1970].
 • Inwentarze MBP w Tarnowie za lata 1945-1950, t. 1-3.
 • Dzierżawca początkujący jako zupełne według postępu rolnictwa opracowanie Dzierżawcy początkującego przez Pana Szne, wyd. 2 z dodatkiem o chmielu, Toruń 1862
 • N. F. Żaba, The Principal Features of the History and Literature of Poland, London 1856, MBP w Tarnowie,
 • M. Sipayłło, O metodzie badań proweniencyjnych starych druków, „Z Badań na Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”, 1:1975.
 • E. Borel, Album Lyrique de la france moderne, Stuttgart [b. r.].
 • Mowa o pracy K. Szajnochy, Szkice historyczne, t. 1, wyd. 2, Lwów 1858
 • F. Marryat, Valerie: an autobiography, Leipzig 1849
 • T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, R. 6, Poznań 1884
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dca58096-e16c-4960-bae1-e7929a4ec7fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.