PL EN


2015 | 4 | 7-21
Article title

Polska elektroenergetyka na krawędzi. Próba przedstawienia zagrożeń

Content
Title variants
EN
Poland’s Power Industry on the Edge. The Potential Risks
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Warunki funkcjonowania elektroenergetyki będą determinowane w przyszłości przez wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), zdecentralizowane struktury jej produkcji i dostaw, wysoką ela-styczność elektrowni oraz magazynowanie energii elektrycznej w ilościach mają-cych znaczenia dla rynku hurtowego. W konsekwencji nie tylko na polską elek-troenergetykę, ale wręcz całą europejską energetykę, będzie wpływać ogranicza-nie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem. Konieczne będzie dostosowanie strategii elektroenergetyki do nowej sytuacji na rynku wy-twórczym oraz wprowadzenie mechanizmów kompensujących koszty utrzymy-wania mocy produkcyjnych zapewniających bezpieczeństwo energetyczne pań-stwa. Sytuacja ta sprawia, że przedsiębiorstwa elektroenergetyczne muszą opty-malizować portfel inwestycyjny pod kątem rentowności wykorzystanych techno-logii. Postęp technologiczny także wpływa na sposób dostępu do rynku energii elektrycznej dla klientów. Nie tylko ułatwia dostęp do hurtowego i detalicznego rynku za pomocą domów maklerskich, ale także w rezultacie obniżki kosztów zastosowania technologii miniprodukcyjnych i rozwoju tzw. prosumentów, czyli klientów detalicznych (głównie gospodarstwa domowe), którzy mogą produko-wać energię elektryczną na własne potrzeby. Istotne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, co będzie w przyszłości podstawą dla generowania zysków przez polską elektroenergetykę oraz jaka struktura wytwarzania pozwoli na zapewnie-nie bezpieczeństwa energetycznego kraju przy jednoczesnym wypełnieniu wy-mogów pakietu klimatycznego oraz dostosowaniu się do zmieniającego się oto-czenia.
EN
The conditions of future power industry activity will be defined by develop-ment of renewable energy sources (RES), decentralized power production, high flexibility of power stations and power storage. It shall have a negative impact on the power production in fossil power plants in the whole Europe – especially spectacular in Poland. It creates hence the necessity to adjust the strategy of power sector to new conditions, including the support mechanism created by the EU members states, called power markets – supporting the power capacities se-curing the energy safety of the national power systems. Such mechanism is ques-tioned by the European Commission arguing that energy safety can by kept by deliveries done among the member states using cross border capacities. The Pol-ish power sector needs to find the way, how to create the value added in the dy-namic changing environment and adjust to changes, which are often negative for the outlook of Polish power producers.
Year
Issue
4
Pages
7-21
Physical description
Dates
published
2015-07-2015-08
Contributors
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
  • Blog o ryzyku, prawie i energetyce - blogoryzyku.blogspot.com
  • Biuro Regulacji i Współpracy Międzynarodowej Tauron Polska Energia, Katowice
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dca5bd74-5297-42c6-bb92-e6be1d560b71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.