PL EN


2014 | 5 | 1 | 142-146
Article title

Konstruktivistický přístup k výuce přírodovědných a technických předmětů na základních školách

Content
Title variants
EN
Constructivist Attitude about Science Education and Technical Subjects at Elementary Schools
Languages of publication
CS EN
Abstracts
CS
Konstruktivistický přístup zdůrazňuje, že neexistuje absolutní pravda. V českém školství se bohužel potýkáme s jevem, že veškeré informace získávají žáci jako definitivní. Dochází k memorování definic, což ukazuje možnosti zapamatování, ale nedokládá logické myšlení žáků a propojení znalostí a dovedností s reálným životem. Konstruktivismus umožňuje učení na základě organizace myšlenek a získávání zkušeností. Konstruktivistická teorie se v reálné výuce promítá v badatelsky orientované výuce, kdy mají žáci řešit úkol formou problémového vyučování. V příspěvku je demonstrován nástin podpory přírodovědných a technických předmětů na Ostravské univerzitě s využitím měřících sad, robotických stavebnic a dalšího vybavení v rámci projektu Okna vědy dokořán
EN
The constructivist approach emphasizes that there is no absolute truth. In the Czech education is unfortunately experiencing a phenomenon that all information obtained by the pupils as definitive. There is memorizing definitions, indicating the possibility of memorization, but does not show the logical thinking of pupils and connecting knowledge and skills to real life. Constructivism allows learning organizations based on ideas and gaining experience. Constructivist theory in the real education is reflected Inquiry Based Science Education where pupils have to solve problems. The paper demonstrates the outline of promoting science and technical subjects at the University of Ostrava using measuring sets, robot kits and other equipment by project “Okna vědy dokořán”.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
142-146
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Dostál J. (2013), Experiment jako součást badatelsky orientované výuky [w:] Trendy ve vzdělávání 2013, red. M. Havelka, M. Chráska, M. Klement, Č. Serafín, Olomouc.
  • Kalhous Z., Obst O. (2002), Školní didaktika, Portál, Praha.
  • Pasch M. (1998), Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině, Portál, Praha.
  • Průcha J., Walterová E., Mareš J. (2008), Pedagogický slovník, Portál, Praha.
  • Skalková J. (2007), Obecná didaktika, Grada Publishing, Praha.
  • Veřmiřovský J. (2009), Optimalizace využití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů, Ostravská univerzita, Ostrava
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dcb21c75-7d07-4241-b0de-1b95ae255aa0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.