PL EN


Journal
2016 | 158/2 | 247-267
Article title

Liberalne wartości, komunitarystyczne cnoty?

Content
Title variants
EN
Liberal Values, Communitarian Virtues?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza stary spór liberalizmu z komunitaryzmem – przyjmuje jednak nieco inną niż dominujące perspektywę. Podjęta zostaje próba zanalizowania obu tych nurtów z punktu widzenia metaetyki. Postawiona zostaje teza, że kluczowa różnica polega na założonej teorii uzasadniania przyjętych stanowisk i zasad. Liberalizm posługuje się ideą wartości, którą cechuje preferencyjność, pluralizm i niewspółmierność, natomiast komunitaryzm odwołuje się do starożytnej idei cnót, zakładających obiektywizm, racjonalność i teleologiczność rzeczywistości moralnej.
EN
This paper raises an old dispute between liberalism and communitarianism – however, it takes a somewhat different than the dominant perspective, as an attempt to analyze both these trends from the metaethical perspective. Liberalism uses the idea of value, which is characterized by preference, pluralism and incommensurability, while communitarianism refers to the ancient idea of the virtues, assuming objectivity, rationality and teleology of the moral reality.
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Jerzego Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
References
 • Arystoteles, 1996, Etyka nikomachejska. Przeł. D. Gromska. Warszawa: PWN.
 • Bellamy R., 1999, Liberalism and Pluralism. Towards a politics of compromise. London–New York: Routledge.
 • Brandt R.B., 1996, Etyka. Zagadnienia z etyki normatywnej i metaetyki. Przeł. B. Stanosz. Warszawa: PWN.
 • Chmielewski A., 2014, Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dylus A., 1996, Wartości etyczne a wartości gospodarcze. Między moralizmem a ekonomizmem. W: A. Węgrzecki (red.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce. Kraków: Oficyna Cracovia: 61–77.
 • Engelhardt H.T., 1996, The Foundations of Bioethics. Oxford: OUP.
 • Finnis J., 2011, Rawls „A Theory of Justice”. W: J. Finnis. Human Rights and Common Good. New York: OUP: 72–75.
 • Krąpiec M.A., 2008, Wartość. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii. T. 9. Lublin: PTTA: 704–708.
 • Król M., 2008, Filozofi a polityczna. Kraków: Znak.
 • Kymlicka W., 2009, Współczesna filozofia polityczna. Przeł. A. Pawelec. Warszawa: Aletheia.
 • Macedo S., 1995, Cnoty liberalne. Przeł. G. Łuczkiewicz. Kraków: Znak.
 • MacIntyre A., 1996, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności. Przeł. A. Chmielewski, Warszawa: PWN.
 • Miller D., 2003, Political Philosophy. A Very Short Introduction. Oxford: OUP.
 • Pańpuch Z., 2001., Cnoty i wady. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 2. Lublin: PTTA: 216–231.
 • Prostak R., 2004, Rzecz o sprawiedliwości. Komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu amerykańskiego. Kraków: WUJ.
 • Przybysz P., 1994, Dwa modele człowieka. O sporze liberalizm – komunitaryzm, „Arka”, 51(3): 22–39.
 • Rawls J., 2009, Teoria sprawiedliwości. Przeł. S. Szymański. Warszawa: PWN.
 • Reichenbach H., 1989, Trzy zadania epistemologii. Przeł. W. Sady, „Studia filozoficzne”, 7–8 (284–285): 205–212.
 • Reiman J., 2000, Abortion, Natural Law, and Liberal Discourse. A Response to John Finnis. W: R.P. George, Ch. Wolfe (eds), Natural Law and Public Reason. Washington: Georgetown University Press: 107–124.
 • Slote M., 2002, Cnota. Przeł. C. Cieśliński. W: R.E. Goodin, F. Pettit (red.), Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej. Warszawa: Książka i Wiedza: 820–827.
 • Ślipko T., 2002, Zarys etyki ogólnej. Kraków: WAM.
 • Tam H., 2011, Komunitaryzm. Nowy program polityczny i obywatelski. Przeł. J. Grygieńć, A. Szahaj. Toruń: WN UMK.
 • Taylor Ch., 2003, Cross-purposes. The liberal–communitarian debate. W: D. Matravers, J. Pike (eds), Debates in contemporary political philosophy: an anthology. New York: Routledge: 195–218.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dcb2d197-849d-4138-bf05-556796c248c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.