PL EN


Journal
2015 | 8 | 89-108
Article title

Социальные практики политических элит в Украине (в разрезе теории практик Пьера Бурдье)

Content
Title variants
EN
Social Practices of Political Elites in Ukraine (with Regard to the Theory of Practice of Pierre Bourdieu)
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
W artykule rozpatruje się ukraińską elitę polityczną w świetle teorii praktyk, habitus, pola i kapitału, opracowanej przez francuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu. W centrum uwagi znajdują się praktyki społeczne elit politycznych, które kształtują się pod wpływem wielu czynników, w tym instytucjonalne reguły, warunki gry, format walki politycznej, sposoby konkurencji, wartość różnych kapitałów w ukraińskim polu politycznym na różnych etapach rozwoju procesu politycznego w kraju. Oprócz tego, analizie poddano rzeczy mniej oczywiste i rzadko przyciągające uwagę badawczą, takie jak logika pola politycznego, habitus elit politycznych jako produkt poprzednich doświadczeń. Zwłaszcza, habitus ma tendencję do generowania dotychczasowych praktyk i jest odpornym na zmiany. Doświadczenia i realia świata społecznego, szczególnie w politycznych oraz biznesowych środowiskach wraz z praktykami, nasadzonymi przez poprzedni reżim, tworzą u aktorów politycznych specjalny tryb myślenia oraz percepcji (zarówno świadome jak i nieświadome) w odniesieniu do polityki i biznesu. Inaczej mówiąc, chodzi o obserwowane działania, zakorzenione w kulturze, które wytwarzają półautomatyczne, nie do końca uświadomione motywy i style zachowania. Zrozumienie tych mechanizmów i badania ich wpływu na praktyki społeczne elit politycznych prowadzi do głębszego zrozumienia procesu politycznego na Ukrainie.
EN
The article analyzes political elites in Ukraine with regard to the theory of practices, habitus, field and capitals, developed by a French thinker Pierre Bourdieu. The author focuses on the social practices of political elites under the influence of such factors as institutional conditions, rules of the game, the scope of political struggles, the level and ways of maintaining competition, the value of different kinds of capitals in the field of Ukrainian politics at the different stages of the development of political process in the country. In addition, the article analyzes and takes into consideration such less evident and rarely noticeable issues as the logic of the Ukrainian field of politics, and habitus of political elites, which is the product of the social experiences of the past and is continuously generating previous practices and resistance to changes. Experience and realities the political actors face, particularly in the political and business environments, along with the practices generated by the previous regime, have planted certain settings and perceptions (both conscious and unconscious) concerning business and politics. One should not underestimate the influence of such settings, as they are constantly imposing impact on the practices. The understanding of the mechanisms and discovering the influence they have on social practices of political elites, leads to the deeper understanding of the peculiarities of political process in Ukraine in general.
Journal
Year
Issue
8
Pages
89-108
Physical description
Artykuł
Dates
published
2015-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dcb971b4-c890-41af-a16a-f7cd3d4918f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.