PL EN


2020 | 2 (54) | 203-217
Article title

Konstytucyjnoprawne aspekty deglomeracji

Content
Title variants
EN
Basis of Constitutional Aspects of Deglomeration
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia deglomerację, rozumianą jako przenoszenie siedzib centralnych organów państwa ze stolicy do innych ośrodków, a także przeanalizowanie konsty-tucyjnoprawnych możliwości jej uskuteczniania. Jako wprowadzenie i naświetlenie ukazuje problemy definicyjne, realizowanie jej założeń we współczesnych państwach, w tym i stan zaawansowania w RP, jak również wady i zalety tego procesu. Deglomera-cja to wciąż jeszcze w Polsce instytucja mało znana, i w stopniu niewielkim doczekała się poruszenia przez doktrynę. Z tego względu artykuł wprowadza w temat konstytu-cyjnoprawnych jej aspektów, w szczególności relacji do takich norm ustawy zasadni-czej jak zasady: unitarności i decentralizacji władzy publicznej, a także ustanowiającej stolicę państwa. Odpowiada też na pytanie, czy niezbędna jest zmiana stanu konsty-tucyjnoprawnego aby deglomeracja mogła wejść na dalszy poziom, jakim jest przeno-szenie siedziby najistotniejszych z punktu widzenia funkcjonowania państwa orga-nów poza stolicę. Wnioskiem jest, iż obecne uregulowania konstytucyjnoprawne nie zabraniają postępów deglomeracji, jednakże konieczne są zmiany prawne w zakresie wymogów stawianych poszczególnym miastom, do których miano by przenosić sie-dziby organów centralnych.
EN
The main goal of the author is to present the deglomeration, seen as a process of transfer-ring seats of central state organs from the capital to other cities, as well as analysing con-stitutional possibilities of its implementing. As an introduction and explanation of the topic definition problems are presented, along with implementing the deglomeration’s ideas in modern states, including contemporary Republic of Poland, and the pros and cons of the process. Deglomeration still is not a well-known and well-described by the constitutional law doctrine institution. Thus, the article is to be an introduction to the constitutional aspects of deglomeration, especially its relation to such rules as the uni-tarity, decentralization of power and the norm recognizing Warsaw as the state capital. Finally, the author’s goal is to answer the question: is amending the constitution neces-sary to go a step further with deglomeration process, which means transferring the most important organs’ seats from the capital elsewhere. In conclusion, although the Consti-tution itself does not prevent from deglomeration’s progress, certain law changes have to be made in order to establish criteria for cities in which the beforementioned organs would be placed.
Year
Issue
Pages
203-217
Physical description
Dates
published
2020-04-30
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
  • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
  • Granat M., [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2010.
  • Migdał-Majdan K., Najman K., Hierarchiczne deglomeracyjne sieci SOM w analizie skupień, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 426, Wrocław 2016.
  • Sarnecki P., Komentarz do art. 15, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
  • Sarnecki P., Komentarz do art. 3, 29, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, red. L. Garlicki, Warszawa 2007.
  • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
  • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-1212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dcbc7c39-7bcf-4690-8df8-b799088e7530
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.