PL EN


2012 | 1 | 109-136
Article title

Rola i znaczenie polityki w świecie młodych ludzi. Perspektywa transformacyjna.

Content
Title variants
EN
The Role and Importance of Politics in the World of Young People. The Perspective of Transition.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł to próba analizy roli i znaczenia polityki w świecie młodych ludzi w okresie transformacji. Autorka stawia w nim dwa zasadnicze pytania: co społeczeństwo oznacza dla młodzieży?oraz co młodzież oznacza dla społeczeństwa? w wymiarze politycznym. Opierając się na różnych źródłach i badaniach statystycznych, Autorka dokonuje analizy położenia społeczno-ekonomicznego młodzieży, jej orientacji aksjologicznych, planów i aspiracji, a następnie stosunku młodych ludzi do szeroko rozumianej polityki. Postawy młodzieży wobec zagadnień życia politycznego przedstawione zostały w trzech wymiarach: wiedzy/zainteresowania/orientacji, zaangażowania emocjonalnego/oceny/zaufania, działania/zachowania. Na podstawie zestawu danych Autorka stara się przedstawić trendy i zmiany, jakie zachodziły w okresie transformacji w obszarze postaw młodych względem polityki i udzielić ostatecznej odpowiedzi na postawione pytania.
EN
Article is an attempt to analyze the role and importance of politics in the world of young people in transition. The author asks two basic questions: what society means for young people? and what young people mean for society? in the political dimension. Based on various sources and statistical surveys, the author analyzes the socio-economic position of young people, its axiological orientations, plans and aspirations, and then the young people attitudes to the widely understood policy. Attitudes of young people towards political issues are presented in three dimensions: knowledge/interest/orientation, emotional involvement/assessment/trust, action/ behavior. Based on gathered data author tries to present the trends and changes taking place in the period of transformation in the attitudes of young people against the policy and give a definitive answer to the questions.
Keywords
Year
Volume
1
Pages
109-136
Physical description
Dates
published
2012-12-01
Contributors
 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
References
 • Beck Ulrich, (2005), Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa: Scholar.
 • Cześnik Mikołaj, (2007), Frekwencja wyborcza w Polsce, Warszawa: ISP.
 • Domański Henryk, (2008), Merytokracja w zasadach dystrybucji wynagrodzeń w latach 1982–2005, [w:] tenże (red.), Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, Warszawa: IFiS PAN.
 • Education at a Glance 2009: OECD
 • Indicators, (2009), OECD.
 • Grabowska Mirosława, (1998), Młodzież – poza polityką i demokracją, „Kultura i Społeczeństwo” nr 1.
 • Koseła Krzysztof, (1999), Młodzież szkolna o rynku i demokracji, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Mały Rocznik Statystyczny, (2000), Warszawa: GUS.
 • Mały Rocznik Statystyczny, (2001), Warszawa: GUS.
 • Mały Rocznik Statystyczny, (2006), Warszawa: GUS.
 • Mały Rocznik Statystyczny, (2012), Warszawa: GUS.
 • Mannheim Karl, (1952), The Problem of Generations, [w:] tenże, Essays on the Sociology of Knowledge, New York: Oxford University Press.
 • Mason Paul, (2012), Why It’s Kicking Off Everywhere: the New Global Revolutions, New York: Verso.
 • Młodzież ’92 o pożądanym ustroju społecznym, (1992), Warszawa: CBOS.
 • Młodzież 2003, (2004), „Opinie i Diagnozy” nr 2, Warszawa: CBOS.
 • Młodzież 2008, (2009), „Opinie i Diagnozy” nr 13, Warszawa: CBOS.
 • Młodzież 2010, (2011), „Opinie i Diagnozy” nr 19, Warszawa: CBOS.
 • Młodzież o demokracji, (1999), Warszawa: CBOS.
 • Młodzież o polityce i demokracji, (1996), Warszawa: CBOS.
 • Młodzież o polityce, (1994), Warszawa: CBOS.
 • Młodzież’92 o swoich perspektywach w obecnej sytuacji kraju, (1992), Warszawa: CBOS.
 • Plany, dążenia i aspiracje życiowe młodzieży, (1994), Warszawa: CBOS.
 • Plany, dążenia i aspiracje życiowe młodzieży, (1996), Warszawa: CBOS.
 • Plany, dążenia i aspiracje życiowe młodzieży, (1999), Warszawa: CBOS.
 • Polska widziana oczami młodzieży, (1992), Warszawa: CBOS.
 • Przyłęcki Paweł, (2009), Problematyka młodzieży w kampanii parlamentarnej 2007, [w:] Danuta Walczak-Duraj (red.), Wartości i postawy młodzieży polskiej, t. 2, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rocznik demograficzny 2010, (2011), Warszawa: GUS.
 • Szafraniec Krystyna, (2011), Młodzi 2011, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Szafraniec Krystyna, (2011), Raz jeszcze o społecznej roli młodego pokolenia. Konteksty lokalne i globalne, „Rocznik Lubuski” nr 37.
 • Youth in Europe, (2009), Eurostat Report.
 • Ziółkowski Marek, (2001), Globalizacja a przemiany struktury społecznej we współczesnej Polsce, [w:] Zbigniew Blok (red.), Społeczne problemy globalizacji, Poznań: Wyd. Naukowe UAM
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dcbd849d-1675-4164-83f5-ec8cbf9493ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.