PL EN


2011 | 89 | 77-94
Article title

Jednostki obiektywne w systemie regionów

Title variants
EN
Objective Units in System of Region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Region może być rozumiany i definiowany jako określony obszar terytorialny, którego zasięg wyznaczają arbitralnie ustalone granice administracyjne lub statystyczne. Taka interpretacja wydaje się najefektywniejsza z praktycznego punktu widzenia, w związku z tym większość badań statystyki publicznej prowadzi się wykorzystując istniejące struktury ustalone drogą legislacyjną. Jednakże region może być wyodrębniony w sposób bardziej specyficzny, z uwzględnieniem rozmaitych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i wówczas kryterium jego wyodrębnienia stanowią kierunki i natężenia oddziaływania badanych zjawisk. Ta niejednoznaczność budzi więc wątpliwości, na ile to regiony niesformalizowane, istniejące obiektywnie, powinny być wykorzystywane w procesach rozwoju regionalnego i lokalnego. Zainteresowanie badaczy skupiało się do tej pory przede wszystkim na regionach typu makro np. województwach lub mikroregionach (grupy gmin) czy na rozwoju jednostek lokalnych np. gmin czy powiatów. Praktyczne zaś wykorzystanie jednostek przestrzennych zamykało się w granicach administracyjnych. To wybiórcze podejście do problematyki rozwoju regionalnego może jednak ograniczać zarówno wartość poznawczą, jak i praktyczną przydatność tego typu działań. Poprawność metodologiczna wymaga, by studia były prowadzone w odniesieniu do wszystkich szczebli taksonomii regionalnej i by, jednostki wszystkich szczebli były wykorzystywane w zarządzaniu rozwojem regionalnym.
EN
The region can be taken and defined as the specific territorial area, were the extent is designated from arbitrarily established administrative and statistic borders. This interpretation seems to be the most effective from the practical point of view. Because of that, the majority of public statistic researches, is led by taking advantage of existing, legal structures. However a region can be singled out in more specific way, with taking into consideration various social and economic conditions. This unambiguity wakes up doubts on how unformalized are those objectively existing regions and if they should be used in regional and local development processes. Till now, the researchers' interests were mainly focused on macro regions e.g. provinces, microregions (group of communes), or on the local units' development e.g. communes and poviats. Practically, the utilization of spatial unit was closed in administrative borders. However, this selective approach to the regional development, can limit a cognitive value as well as practical use of this type of operations. It requires methodological correctness to be lead with reference to all rungs of regional taxonomy and that units of all rungs would be used in regional development management.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • 1. Broszkiewicz R., Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności województw Dolnego Śląska, referat wygłoszony na konferencji AE w Katowicach pt. "Zróżnicowanie poziomu rozwoju i konkurencyjności regionów Polski Południowej", Ustroń 1997.
 • 2. Brzeziński W., Kształtowanie terytorialnego podziału państwa. Zagadnienia. Metody, "Państwo i Prawo" 1963, nr 3/1963.
 • 3. Dziewoński K., Elementy teorii regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny nr 33/1961.
 • 4. Dziewoński K., Teoria regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny, z. 1/1967.
 • 5. Gruchman B., Funkcje oraz instytucjonalizacja układu regionalnego, [w:] Strategiczne wezwanie dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Fridrich Ebert Stifung Kraków 1996.
 • 6. Janicki M., Władyka W., Dwie Polski. Raport, Polityka, nr 44 z 3 listopada 2007.
 • 7. Janiszewski M., Regiony geograficzne Polski, PZWS, Warszawa 1959.
 • 8. Kołodziejski J., Region siedlecki w świetle hipotezy polityki przestrzennego zagospodarowania kraju "Polska 2000 Plus", Materiały z Konferencji Województw Trójkąta Rozwoju Ciechanów-Terespol-Kielce, Siedlce 1995.
 • 9. Kołodziejski J., Strategia równoważenia rozwoju podstawą koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju "Polska 2000 Plus" [w:] Polska przestrzeń a wyzwania XXI wieku, J. Kołodziejski (red.), Biuletyn PAN KPZK, Zeszyt 176, Warszawa 1997.
 • 10. Kosiedowski W., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • 11. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • 12. Potoczek A., Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Wyd. Agencja TNOiK i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń 2003.
 • 13. Rykiel Z., Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2001.
 • 14. Skrzyp J., Europejska Debata Publiczna, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Akademia Podlaska, Siedlce 2005.
 • 15. Wróbel A., Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii, PAN, Instytut Geografii, Prace Geograficzne 1965.
 • 16. Zawadzka B., Województwo i region. Wnioski z doświadczeń francuskich, INP PAN, Agencja Scholar, Warszawa 1993.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dcbef65f-0377-43e6-a7a9-30379eec329f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.