Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1(25) | 123-137

Article title

WPŁYW GLOBALNEJ PANDEMII COVID-19 NA ZAINTERESOWANIE OFERTĄ GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH W POLSCE

Content

Title variants

EN
IMPACT OF THE GLOBAL COVID-19 PANDEMIC ON THE INTEREST IN THE OFFER OF AGRITOURISM FARMS IN POLAND

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie perspektyw potencjalnego wzrostu atrakcyjności oferty gospodarstw agroturystycznych w warunkach zaistniałych w marcu i kwietniu 2020 roku, gdy władze państwowe wprowadziły ograniczenia w funkcjonowaniu ludności spowodowane panującą pandemią choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. W artykule opisano badanie, które wykazało, że znaczny odsetek ankietowanych zmienił swoje dotychczasowe preferencje wypoczynku, zdecydowanie wiążąc je z urlopem w kraju, najlepiej w lokalizacjach oddalonych od skupisk ludzkich i zapewniających odwiedzającym maksimum bezpieczeństwa. Warunki te spełniają zwłaszcza gospodarstwa agroturystyczne, które mogą zaoferować spędzenie wolnego czasu w kameralnym gronie, nierzadko nawet bez obecności gospodarzy, bez bliskiego sąsiedztwa innych osób, w poczuciu obcowania z przyrodą i z dala od gwarnych ośrodków miejskich.
EN
The aim of this research is to study perspectives of potential increase in attractiveness of agrotourism farms in conditions which occurred in March and April 2020 when Polish government introduced limitations in people functioning due to COVID-19 pandemic. In the face of the pandemic, a significant percentage of the respondents changed their previous preferences for recreation, definitely linking them with rest in the country, preferably in locations distant from human gatherings and ensuring maximum safety for the guests. These conditions are met especially by agritourism farms, which can offer spending free time in an intimate circle, often even without the presence of the hosts, without the close proximity of other people, in a sense of communion with nature and in isolation from bustling urban centers.

Year

Volume

Pages

123-137

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Departament Rolnictwa i Modernizacji terenów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Produkty Tradycyjne i Regionalne Szansą na Rozwój Twojej Gminy.
 • Furtek N., Krupa J., Czachara J., Lokalne i tradycyjne produkty żywnościowe szansą zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich, [w:] Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki. Environmental protection, natural and cultural landscape of the Dynowskie Foothills and tourism development, red. J. Krupa, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2013.
 • Grębowiec M., Produkty regionalne i tradycyjne jako element budowania konkurencyjnej ofert produktów żywnościowych w Polsce i innych krajach Europy, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 2017, t. 17 (32), z. 2.
 • Gralak K., Kacprzak M., Agroturystyka w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce – stan, problemy i perspektywy, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja” 2018, z. 22 (2).
 • Knecht D., Agroturystyka w agrobiznesie, C. H. Beck, Warszawa 2009.
 • Malec-Kornajew L., Kania J., Sztuka na wsi. Alternatywne możliwości dla turystyki wiejskiej, [w:], Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich.
 • Innovation of Rural Tourism and New Opportunities of Employment on Rural Areas, red. W. Kamińska, PAN KPZK, t. 163, Warszawa 2015.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522).
 • Sikora J., Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, C. H. Beck, Warszawa 2012.
 • Smoleńska O., Specjalizacje rekreacyjne w ofercie agroturystycznej Wielkopolski, [w:] Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, red. W. Kamińska, PAN KPZK, t. 163, Warszawa 2015.
 • Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-dd0eb175-ab6f-45ef-8a18-d08404033aaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.