PL EN


2016 | 5 (18) nr 2 | 25-66
Article title

Wkład biskupa Walentego Wójcika na rzecz Soboru Watykańskiego II i reformy prawa kanonicznego

Title variants
EN
The Contribution of Bishop Walenty Wójcik to the Second Vatican Council and the Reform of Canon Law
FR
La contribution de l’évêque Walenty Wójcik en faveur du Concile Vatican II et la réforme du droit canon
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor w artykule analizuje publikacje bp. Walentego Wójcika dotyczące Soboru Watykańskiego II i posoborowej reformy prawa kanonicznego. Biskup Profesor Wójcik napisał cykl artykułów na temat ulepszania procedury przeprowadzania soborów powszechnych w kontekście Vaticanum II. W publikacjach dotyczących reformy prawa kanonicznego opisywał przede wszystkim sposób powstawania poszczególnych gremiów zajmujących się kodeksem oraz efekty ich prac. Fundamentalne znaczenie dla oceny działalności W. Wójcika miały dwa fakty: był on uczestnikiem Soboru Watykańskiego II i konsultorem Komisji ds. Rewizji Prawa Kanonicznego.
EN
The Author in the article analyses the publications of Bishop’s Walenty Wójcik on the Second Vatican Council and on the post-council reform of canon law. Bishop Professor Wójcik wrote a series of articles on an improved formula of councils in the context of Vaticanum II. In the publications on the post-council reform of canon law first of all described the creation of particular bodies to deal with the Code and the results of their work. The fundamental importance for any appraisal of W. Wójcik’s work should be recalled: he was a participant of the Second Vatican Council and a consultor of the Commission for the Revision of the Canon Law.
Year
Issue
Pages
25-66
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland, mpsitarz@kul.lublin.pl
References
 • Bar, Joachim Roman. 1967. „Praca nad rewizją Kodeksu prawa kanonicznego.” Collectanea Theologica 37, nr 3:178.
 • Białobrzeski, Tomasz. 2015. „Prace Papieskiej Komisji ds. Rewizji KPK nad projektem ustanowienia trybunałów administracyjnych.” W Procesy i procedury: nowe wyzwania. Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa Kanonicznego w dniu 22 października 2015 r., red. Grzegorz Leszczyński, 111-28. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Bista, Stanisław. 1970. „Z prac nad rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 3:287-301.
 • Caprile, Giovanni. 1968. “Entstehungsgeschichte und Inhalt der vorbereiteten Schemata. Die Vorbereitungsorgane des Konzils und ihre Arbeit.” Lexikon für Theologie und Kirche 3:665-726.
 • Kalendarium wystąpień polskich Ojców soborowych oraz wykaz złożonych przez nich animadversiones. 2013. W Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski Ojciec Soboru Watykańskiego II 1962-1965. Wybór dokumentów, oprac. Stanisław Wilk, i Anna Wójcik, 378-80. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Kończak, Adam. 1999. „Walenty Wójcik – biskup i profesor.” W Studia Sandomierskie. Filozofia – Teologia – Historia, red. Józef Krasiński, t. 6 (1990-1996), 357-78. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Krukowski, Józef. 2013. Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1, Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo. 1970. Acta Conventus Internationalis Canonistarum, Romae diebus 20-25 maii 1968 celebrati. Vaticanus: Typis Polyglottis Vaticanis.
 • Prusak, Feliks, i Mirosław Sitarz. 2000. Propedeutyka prawa. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.
 • Przybyła, Alfons. 1968. „Prawo kanoniczne w świetle obrad Synodu Biskupów.” Ateneum Kapłańskie 71:159-72.
 • Raina, Peter. 2005. Kardynał Wyszyński. T. 4, Czasy Prymasowskie 1962-1963. Warszawa: Wydawnictwo von borowiecky.
 • Rymarz, Władysław. 1967. „Odnowa Kodeksu prawa kanonicznego w świetle wypowiedzi kanonistów.” Prawo Kanoniczne 10, nr 1-2:33-58.
 • Salviani, Sancti. 1865. “De gubernatione Dei, lib. II.” In Patrologiae cursus completus. Series latina. T. 53, edited by Jacques P. Migne, 47-79, nr 28-29. Paris. Tekst polski w: Sylwian z Marsylii. 2010. Dzieła wszystkie. Red. Tadeusz Kołosowski, Tłumaczyła Paulina Jakubowska. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Sitarz, Mirosław. 2008. Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Sitarz, Mirosław. 2011. „Zasada legalności w sprawowaniu władzy administracyjnej w Kościele.” W Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, red. Józef Krukowski, Wiesław Kraiński, i Mirosław Sitarz, 65-86. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Sitarz, Mirosław. 2015a. „Podstawowe zasady w sprawowaniu władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego.” W II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Andrzej Pastwa, 93-117. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Sitarz, Mirosław. 2015b. “The Second Vatican Council and the post-conciliar reform of canon law in the publications of bishop Walenty Wójcik.” Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie 8:107-17.
 • Sitarz, Mirosław. 2015c. „Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych.” W Katolickie zasady relacji państwo–Kościół a prawo polskie, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Henryk Stawniak, 115-34. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Sobczyk, Paweł. 2004. „Katolicka koncepcja państwa wyznaniowego.” W Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka, red. Jarosław Szymanek, 106-21. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Stanaszek, Bogdan. 2004. Usunąć biskupa! Władze PRL wobec ordynariusza diecezji sandomierskiej Jana Kantego Lorka. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Subera, Ignacy. 1977. Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego. Wyd. 2. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Sztafrowski, Edward. 1976. Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 1. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Sztafrowski, Edward. 1985. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 1. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Szumił, Halina I. 1999. „Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa biskupa profesora Walentego Wójcika (1914-1990).” W Studia Sandomierskie. Filozofia – Teologia – Historia, red. Józef Krasiński, t. 6 (1990-1996), 379-405. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Warso, Albert. 2002. „Represje paszportowe wobec biskupa Piotra Gołębiowskiego.” Studia Sandomierskie. Filozofia – Teologia – Historia 9:485-98.
 • Warso, Albert. 2014. „Biskup sandomierski i jego biskupi pomocniczy w dobie Soboru Watykańskiego II.” W Studia soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, red. Michał Białkowski, 181-228. Toruń: Group Media.
 • Wojtyła, Karol. 1971. „Udział biskupów polskich w Soborze Watykańskim II.” Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 61, nr 5:40-46.
 • Wojtyła, Karol. 2002. „Wstęp ogólny.” W Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, 9-22. Poznań: Pallottinum.
 • Zieliński, Zygmunt. 2014. „Watykański Sobór II.” W Encyklopedia Katolicka, t. 20, red. Edward Gigilewicz, 280-90. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dd225aea-026e-4000-a619-2422f89d0c73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.