PL EN


2017 | 50 | 144-162
Article title

Ekonomiczne podstawy geopolitycznego projektu Międzymorza

Content
Title variants
EN
Economic fundamentals of the geopolitical project Intermare
RU
Экономические основы геополитического проекта Мендзиможа
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Myśl ekonomiczna jest obecnie daleka od teoretycznej spójności naukowego konsensusu. Nawet podstawowy układ kategorii ekonomicznych nie jest ostatecznie wypracowany. Unia monetarna euro utworzona według teorii optymalnego obszaru walutowego napotyka trudności w integracji kolejnych państw. Ponadto w myśli geopolitycznej narasta przekonanie o nadchodzącej zmianie w kierunku wielobiegunowej organizacji współczesnego świata. Polska aktywnie działa na rzecz projektu ABC, dostrzegając historyczną szansę na urzeczywistnienie idei Międzymorza. Utworzenie w strefie Europy Środkowej trwałej organizacji geopolitycznej wymaga spójnej, pozbawionej obecnych wad teorii ekonomicznej gospodarki towarowo-pieniężnej. To jest celem i przesłaniem opracowania. W wyniku zastosowania nowej teorii ekonomicznej państwa dostrzegą znaczące korzyści z integracji, która zapewni gospodarowanie bez deficytów budżetowych i mniejszymi niż dotychczas podatkami. Istotą nowego podejścia jest sformułowanie spójnego i naukowego układu pojęć ekonomicznych jako podstawy do formułowania teorii. W wyniku osiąga się spójność triady: kapitał–praca–pieniądze i efekt samofinansowania pracy, który uwalnia gospodarki od deficytów budżetowych oraz rosnącego zadłużenia ograniczającego rozwój ekonomiczny. Inicjatywa tworzenia organizacji krajów Międzymorza należy z natury do Polski jako największego państwa regionu z odpowiednim historycznym dorobkiem. Ta inicjatywa jest oczekiwana ze strony wielu państw Europy Środkowej, a przedstawiona teoria może stanowić fundamentalny krok w kierunku budowania unii walutowej Międzymorza, a następnie dalszej integracji.
EN
Economic thought is currently far from the theoretical consistency of the scientific consensus. Even the basic system of economic categories is not ultimately developed. Euro monetary union created by the theory of optimum currency area is facing difficulties in the integration of successive states. In addition, we see a growing conviction of geopolitical thought about the upcoming change inward reorganization of the current order to the multipolar organization of the modern world. Poland is actively working on the project ABC recognizing the historic opportunity to realize the idea of the Intermare. The creation of a strong and stable zone of the Central Europe as a political organization requires a consistent, devoid of defects present, the economic theory of money – goods economy. It is the purpose and message of the presented development. As a result of the new economic theory, the state will see significant benefits from the integration, which will provide economy without budget deficits and smaller than ever before taxes. The essence of the new approach is to formulate a coherent system of scientific elaborated economic terms, as a basis for the theory. As a result, consistency is achieved and triad: the capital – work – money attains to full reconciliation. Then appears the effect of self-financing that frees the economy of budget deficits and rising debt restricting economic development. The initiative to create the organization of the Central Europe countries belongs to the Poland as the largest countries in the region with the appropriate historical achievements and experience. This initiative is expected from many countries of Central Europe and the presented theory can be a suggestion how to formulate the monetary union of the Central Europe as the fundamental step towards tight union.
Year
Volume
50
Pages
144-162
Physical description
Contributors
 • Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dobijam@uek.krakow.pl
References
 • Barburski J., Dobija M., 2011, Produktywność pracy jako narzędzie sterowania ekonomicznego [w:] Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, red. M. Dobija, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 • Bartosiak J., 2012, Nowa Jałta. Gotujmy się na strategiczny koszmar, http://www.rzeczywspolne. pl/2012/10// (15.02.2016).
 • Bartosiak J., 2014–2015, Polska droga od słabości do siły, „Nowa Konfederacja. Internetowy Miesięcznik Idei”, nr 3(54).
 • Bliss Ch., 1975, Capital Theory and the Distribution of Income, North-Holland Publishing, Oxford, https://doi.org/10.1016/c2013-0-11922-8.
 • Bobkowski K., 2013, Chiny w grze o dominację nad Eurazją, „Przegląd Geopolityczny”, nr 6.
 • Bochenek M., 2008, Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.
 • Bootle R., 2003, Money for Nothing. Real Wealth, Financial Fantasies, and the Economy of the Future, Nicholas Brealey Publishing, London.
 • Dobija M., 2005, Financing Labor in the Public Sector without Tax Funds, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, nr 4.
 • Dobija M., 2007, Godziwe wartości i godziwe nierówności, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 10.
 • Dobija M., 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M., 2011, Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange, „Modern Economy”, vol. 2, no. 2, DOI:10.4236/me.2011.22019.
 • Dobija M., 2013, Tandem kapitału i pracy podstawą spójnej teorii i praktyki społeczno- -ekonomicznej [w:] Gospodarka Polski 1990–2011, t. III: Droga do spójności społeczno- ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, PWN, Warszawa.
 • Dobija M., 2014a, Formation of the Integrative Currency Area, „SOP Transactions on Economic Research”, vol. 1, no. 1, DOI:10.15764/ER.2014.01001.
 • Dobija M., 2014b, Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego. Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 39.
 • Dobija M., 2014c, The Global Currency Area a Way to Constructively End the Era of Reserve Currency, „Modern Economy”, nr 5, DOI:10.4236/me.2014.54029.
 • Dobija M., 2015, Laborism: The Economics Driven by Labor, „Modern Economy”, nr 6, DOI:10.4236/me.2015.65056.
 • Dobija M., 2016, Ekonomia pracy, godziwych wynagrodzeń i racjonalnych nierówności, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 47(3), DOI:https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.2.
 • Górny G., 1998, Czekam na Iwana Groźnego (Wywiad z A. Duginem), „Fronda”, nr 11–12.
 • Górowski I., Dobija M., 2011, Racjonalny system prawa jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego [w:] Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, red. M. Dobija,Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 • Hahn W., 2015, When and What if a “Money Finance” Boost?, „Forstrong Global”,https://www.forstrong.com/when-and-what-if-a-money-finance-boost/ (29.11.2015).
 • Ijiri Y., 1999, The Cost Principle and the Labor Theory of Value in Relation to the Role of Accounting Theories and Their Depth [w:] The Japanese Style of Business Accounting, red. S. Sunder, H. Yamaji, Quorum Books, Westport.
 • Jabłoński Ł., 2015, Istota, komponenty oraz pomiar kapitału ludzkiego [w:] Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa, red. M.G. Woźniak, PWE, Warszawa.
 • Jędrzejczyk M., 2012, Labor Productivity Parity vs. Trend of Exchange Rate, „Modern Economy”, vol. 3, no. 6, DOI:10.4236/me.2012.36099.
 • Jędrzejczyk M., 2013, Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce, Difin, Warszawa.
 • Jędrzejczyk M., Dobija M., 2013, Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 72, nr 128, DOI:https://doi.org/10.5604/16414381.1063611.
 • Kołodko G.W., 2011, Ekonomia kryzysu czy kryzys ekonomii, „Management and Business Administration. Central Europe”, nr 112.
 • Kozioł W., 2014, Rozwój teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń [w:] Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych, red. M. Dobija, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B., 2011, Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B., Dobija M., 2013a, Towards Scientific Economics, „Modern Economy”, vol. 4, no. 4, DOI:10.4236/me.2013.44033.
 • Kurek B., Dobija M., 2013b, Scientific Provenance of Accounting, „International Journal of Accounting and Economics Studies”, vol. 1, no. 2, DOI:10.14419/ijaes.v1i2.1054.
 • Mundell R., 2000, Międzynarodowa architektura finansowa. Obszar euro i jego rozszerzenie na Europę Wschodnią, „Master of Business Administration”, nr 6(47).
 • Pacioli L., 1494, Summa de arithmetica, geometría, proportioni et proportionalità, P. de Paganini, Wenecja.
 • Piketty T., 2015, Kapitał w XXI wieku, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Pragacz P., 2007, Życie i dzieło Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, praca niepublikowana, Instytut Matematyczny PAN, Wykład „Ku czci Józefa Hoene-Wrońskiego”.
 • Renkas J., 2012, Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 24.
 • Romer P.M., 2015, Niewłaściwe wykorzystanie matematyki w teorii wzrostu gospodarczego, „Gospodarka Narodowa”, nr 6(280).
 • Rosenberg N., Birdzell L.E., 1994, Historia kapitalizmu, Signum, Kraków.
 • Roubini N., Mihm S., 2011, Ekonomia kryzysu, Wolter Kluwers, Warszawa.
 • Sosnowski A., 2015, Prezydent Andrzej Duda steruje ku Międzymorzu i kuje silne sojusze, http://www.krakowniezalezny.pl/portal KN (12.03.2016).
 • Soszyńska E., 2015, Kapitał ludzki w procesie modelowania gospodarczego [w:] Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa, red. M.G. Woźniak, PWE, Warszawa.
 • Stratfor, Za 10 lat Polska silniejsza i bardziej wpływowa niż Niemcy, http://b.volunteer-platform.org/pl/International%20Cooperation/news/4610170 (3.04.2016).
 • Sykulski L., 2014, Koncepcja radykalnego podmiotu i „czwarta teoria polityczna” Aleksandra Dugina w kontekście bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej, „Przegląd Geopolityczny”, nr 8.
 • Sykulski L., 2015, Polska myśl geopolityczna w latach 1989–2009, Chorzowskie Towarzystwo Naukowe, Chorzów.
 • Wallman S., 1995, The Future of Accounting and Disclosure in an Evolving World: The Need for Dramatic Change, „Accounting Horizons”, vol. 9, no. 3.
 • Woźniak M.G. (2015), Meandry rozwoju kapitału ludzkiego w budowie gospodarki rynkowej w Polsce [w:] Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa, red. M.G. Woźniak, PWE, Warszawa.
 • Zagóra-Jonszta U., 2014, Rozważania wokół wartości – od Marksa do czasów współczesnych, „Studia Ekonomiczne”, nr 176.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dd2ea263-28e2-4a8e-a67a-941e39b183bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.