PL EN


2018 | 538 | 111-124
Article title

Strategia w warunkach współpracy sieciowej: elastyczność czy usztywnienie? Wyniki badań terenowych

Content
Title variants
EN
Strategy under conditions of network cooperation: flexibility or rigidity? Field study results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sieci międzyorganizacyjne często utożsamia się z wysoką elastycznością i zdolnościami adaptacyjnymi. Brak jest jednak jednoznacznych potwierdzeń empirycznych w tym obszarze, w szczególności dotyczących elastyczności na płaszczyźnie wewnątrzorganizacyjnej. Głównym celem opracowania jest prezentacja wyników badań terenowych nad elastycznością strategii organizacji węzłowych. Wykorzystując metodę przekrojowego studium przypadku, pogłębionej analizie poddano siedem przedsiębiorstw, stosując różne techniki gromadzenia danych, a dwa przedsiębiorstwa scharakteryzowano szczegółowo w opracowaniu. Zaprezentowane badania ukazują przykłady przeciwnych kierunków zmian w obszarze elastyczności strategicznej w warunkach współpracy sieciowej. W przypadku jednego z obiektów badania zaobserwowano, że rzeczywiście zwiększeniu stopnia intensyfikacji powiązań sieciowych towarzyszyło zwiększenia stopnia elastyczności strategii. W drugim jednak kierunek ten był odwrotny – zwiększanie stopnia intensyfikacji współpracy sieciowej skutkowało „usztywnieniem” strategii działalności.
Inter-organizational networks are frequently associated with high degree of adaptive capabilities as well as sense and respond approach, although there is a lack of empirical evidence in this field, especially concerning flexibility at the micro level analysis. The main aim of the paper is to present the results of field studies on strategic flexibility of network nodes. Basing on cross case study research design, seven enterprises were investigated deeply, using various techniques of data collection, and two of them were presented in the paper in a detailed way. The study presented shows instances of opposite changes directions in strategic flexibility under conditions of network cooperation. In the first case it was observed that, an increasing of the degree of intensification of network connections was accompanied by increasing in the flexibility of the strategy. However, in the second case this direction was quite opposite and increasing the degree of intensification of network cooperation resulted in stiffening of the business strategy.
References
 • Ahuja G., 2000, Collaboration networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study, Administrative Science Quarterly, no 45 (3), s. 425-455.
 • Beer M., Davis S.M., 1976, Creating a global organization: Failures along the way, Columbia Journal of World Business, vol. 11, s. 72-84.
 • Bell G.G., 2005, Clusters, Networks, and Firm Innovativeness, Strategic Management Journal, vol. 26, Issue 3, s. 287-295.
 • Borgatti S.P., Foster P.C., 2003, The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology, Journal of Management, December, vol. 29, s. 991-1013.
 • Burke A., Fraser S., Greene F.J., 2010, The multiple effects of business planning on new venture performance, Journal of Management Studies, vol. 47, Issue 3, s. 391-415.
 • Burt R.S., 1992, Structural Holes, Harvard University Press, Cambrige.
 • Chandler A.D., 1962, Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge.
 • Clegg S.R., Palmer G., 1996, Constituting Management. Markets, Meanings, and Identities, Walter de Gruyter, Berlin.
 • Contractor N.S., Monge P.R., 2003, Managing Knowledge Networks, Management Communication Quarterly, vol. 16, Issue 2, s. 249-258.
 • Cravens D.W., Piercy N.F., Shipp S.H., 1996, New Organizational Forms for Competing in Highly Dynamic Environments: The Network Paradigm, British Journal of Management, vol. 7, Issue 3, s. 203-218.
 • Czakon W., 2012, Sieci w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Czernek K., Mitręga M., 2016, Dark side of network embeddedness on the example of tourist region in Poland, Conference Paper, 32nd Annual IMP Conference, Poznań.
 • Dagnino G.B., Levanti G., Mina A., Picone P.M., 2015, Interorganizational Network and Innovation: A Bibliometric Study and Proposed Research Agenda, Journal of Business & Industrial Marketing, vol. 30, Issue 3/4, s. 354-377.
 • Das T.K., Teng B.S., 2002, Alliance Constellations: A Social Exchange Perspective, Academy of Management Review, vol. 27, Issue 3, s. 445-456.
 • Delmar F., Shane S., 2003, Does Business Planning Facilitate the Development of New Ventures?, Strategic Management Journal, vol. 24 (12), s. 1165-1185.
 • Dhanaraj Ch., Parkhe A., 2006, Orchestrating Innovation Network, Academy of Management Review, vol. 31, no 3, s. 659-660.
 • Easley D., Kleinberg J., 2010, Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Eisenhardt K.M., 1989, Building Theories from Case Study Research. The Academy of Management Review, vol. 14, no 4, s. 532-550.
 • Eisenhardt K.M., Martin J.A., 2000, Dynamic Capabilities: What Are They?, Strategic Management Journal, vol. 21 (10-11), s. 1105-1121.
 • Emirbayer M., 1997, Manifesto for Relational Sociology, American Journal of Sociology, vol. 103, s. 281-317.
 • Frery F., 2006, The Fundamental Dimensions of Strategy, MIT Sloan Management Review, sloanreview.mit.edu/article/the-fundamental-dimensions-of-strategy/ (5.05.2015).
 • Galaskiewicz J., 2007, Has a Network Theory of Organizational Behaviour Lived Up to its Promises?, Management and Organization Review, vol. 3, i s. 1, s. 1-18.
 • Gerring J., 2007, Case Study Research. Principles and Practices, Cambridge University Press, New York.
 • Granovetter M., 1983, The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited, Sociological Theory, vol. 1, no 1, s. 201-233.
 • Grant R.M., 2010, Contemporary strategy analysis, John Wiley & Sons, New York.
 • Gulati R., 1999, Network location and learning: The influence of network resources and firm capabilities on alliance formation. Strategic Management Journal, vol. 20, s. 397-420.
 • Halinen A., Törnroos J., 2005, Using case methods in the study of contemporary business networks, Journal of Business Research, no 58, s. 1285-1297.
 • Helfat C.E., Peteraf M.A., 2009, Understanding dynamic capabilities: progress along a developmental path, Strategic Organization, vol. 7.
 • Kohtamäki M., Thorgren S., Wincent J., 2016, Organizational Identity and Behaviors in Strategic Networks, Journal of Business and Industrial Marketing, vol. 31, Issue 1, s. 36-46.
 • Krupski R., 2005a, Elastyczność polskich przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, nr 11, s. 10-11.
 • Krupski R. (red.), 2005b, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Lichtarski J.M., Piórkowska K., Ćwik K., 2017, Addiction to Inter-organizational Network. How does intensity of network relationships affect strategy and structure of node organizations?, [w:] Business Models. Strategies, Impacts and Challenges, Nova Publishers, New York.
 • Lichtarski J.M., Piórkowska K., Ćwik K., Oleszkiewicz A., 2018, Elastyczność strategii i struktury organizacyjnej w warunkach współpracy sieciowej, Organizacja i Kierowanie [w druku].
 • Miles R.E., Snow Ch.C., 2003, Organizational Strategy, Structure, and Process, Stanford University Press, Stanford.
 • Miles R.E., Snow Ch.C., Meyer A.D., Coleman H.J., 1978, Organizational Strategy, Structure, and Process, The Academy of Management Review, vol. 3, no. 3, s. 546-562.
 • Mintzberg H., 1978, Patterns in Strategy Formation, Management Science, vol. 24, no 9, s. 934-948.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), 2012, Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, CH Beck, Warszawa.
 • Osbert-Pociecha G., 2004, Elastyczność organizacji – atrybut pożądany a niezidentyfikowany, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
 • Pearce J.A., Robinson R.B., 2000, Strategic management, formulation, implementation and control, 7th ed., Irwin, McGraw-Hill, Boston.
 • Porter M., 1994, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Powell W.W., 1990, Neither market nor hierarchy: network forms of organization, Research in Organizational Behavior, vol. 12, s. 295-336.
 • Powell W.W., Koput K.W., Smith-Doerr L., 1996, Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology, Administrative Science Quarterly, vol. 41, no 1, s. 116-145.
 • Provan K.G., Fish A., Sydow J., 2007, Interorganizational Networks at the Network Level: A Review of the Empirical Literature on Whole Networks, Journal of Management, vol. 33, Issue 3, s. 479-516.
 • Strategor, 1997, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Teece D.J., 2007, Explicating Dynamic Capabilities: The Nature And Microfoundations Of (Sustainable) Enterprise Performance, Strategic Management Journal, vol. 28.
 • Uzzi B., 1997, Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness, Administrative Science Quarterly, no 42 (1), s. 35-67.
 • Williams T., 2005, Cooperation by design: structure and cooperation in interorganizational networks, Journal of Business Research, no 58, s. 223-231.
 • Yin R.K., 2009, Case Study Research. Design and Methods, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Zacca R., Dayan M., Ahrens T., 2015, Impact of Network Capability on Small Business Performance, Management Decision, vol. 53, Issue 1, s. 2-23.
 • Zaheer A., Gözübüyük R., Milanov H., 2010, It’s the connections: The network perspective in interorganizational research, Academy of Management Perspectives, s. 62-77.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dd304705-2a74-4998-8cff-53372e494a0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.