PL EN


2017 | 3 (368) Tom II | 202-213
Article title

CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw: korzyści i bariery

Content
Title variants
EN
CSR in the Practice of Polish Enterprises: Benefits and Barriers
RU
КСО в практике польских предприятий: выгоды и барьеры
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie czynników pozytywnie i negatywnie wpływających na decyzje małych i średnich przedsiębiorstw o tym, czy angażować się w inicjatywy CSR. Identyfikacja spodziewanych korzyści z tego rodzaju przedsięwzięć została zrównoważona analizą przeszkód, na jakie natrafiają organizacje starając się działać z zachowaniem zasad CSR. Powody, dla których firmy podejmują inicjatywy z zakresu CSR, mogą być pochodną poziomu ich dojrzałości w przyjętym podejściu do CSR, ale mogą również wiązać się ze zmiennymi zewnętrznymi w stosunku do firm – trendami konsumenckimi lub technologicznymi, które mają potencjał, by dokonać radykalnych zmian w otoczeniu i wymusić (lub zainicjować) stosowne reakcje po stronie organizacji. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań empirycznych. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of the article is to determine the factors positively and negatively affecting decisions of small and medium enterprises on whether to be involved in CSR initiatives. The identification of expected benefits from such measures was offset by an analysis of obstacles faced by organisations trying to act pursuant to the CSR rules. The reasons, for which enterprises undertake initiatives within CSR, may be a derivative of the level of their maturity in the adopted approach to CSR, though they may also be connected with variables external to firms – the consumer technological trends, which have the potential to carry out radical changes in the environment and to extort (or to initiate) relevant reactions on the organisation’s side. In her article, the author presented the selected empirical research findings. The article is of the research nature.
RU
Цель статьи – определить факторы, положительно и отрицательно влияющие на решения малых и средних предприятий о том, включаться ли в инициативы по КСО. Выявление ожидаемых выгод от этого рода мер уравнове- шено анализом препятствий, с которыми сталкиваются организации, стараясь действовать с соблюдением принципов КСО. Поводы, по которым фирмы предпринимают инициативы в области КСО, могут быть производной уровня их зрелости в принятом подходе к КСО, но они могут тоже быть связаны с переменными, внешними по отношению к фирмам – потребительскими или технологическими трендами, которые обладают потенциалом, чтобы провести коренные изменения в окружающей среде и вынудить (или инициировать) соответствующие реакции на стороне организации. В статье представили избранные результаты эмпирических исследований. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Pages
202-213
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Bachnik K. (2013), Kultura organizacyjna a wdrażanie inicjatyw z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, (w:) Płoszajski P. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, wyd. II zmienione i rozszerzone, Openlinks, Warszawa.
 • Bachnik K. (2015), Zrównoważony rozwój a małe i średnie przedsiębiorstwa, (w:) Skowronek-Mielczarek A. (red.),Zarzadzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Difin, Warszawa.
 • Dietl J., Gasparski W. (red.) (1997), Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Eberle D., Berens G., Li T. (2013), The impact of interactive corporate social responsibility communication on corporate reputation, “Journal of Business Ethics”, No. 118.
 • Elkington J. (2004), Enter the triple bottom line, (w:) Henriques A., Richardson J. (Eds.), The Triple Bottom Line: Does It All Add Up, Taylor & Francis, UK.
 • Elkington J., Zeitz J. (2014), The Breakthrough Challenge: 10 Ways to Connect Today’s Profits With Tomorrow’s Bottom Line, Jossey-Bass, USA.
 • Famiyeh S., Kwarteng A., Ato Dadzie S. (2016), Corporate social responsibility and reputation: some empirical perspectives, “Journal of Global Responsibility”, No. 7(2).
 • Fernández Sánchez J.L., Luna Sotorrío L., Baraibar Diez E. (2015), The relationship between corporate social responsibility and corporate reputation in a turbulent environment: Spanish evidence of the Ibex35 firms, “Corporate Governance”, No. 15(4).
 • Gasparski W. (red.) (2012), Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gomez-Bezares F., Przychodzen W., Przychodzen J. (2017), Bridging the gap: How sustainable development can help companies create shareholder value and improve financial performance, “Business Ethics. A European Review”, No. 26(1).
 • Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Hejduk I.K. (red.), (2014), Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Lewicka-Strzałecka A. (2006), Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa.
 • Orr S., Sarni W. (2015), Does the concept of ‘creating shared value’ hold water?, “Journal Of Business Strategy”, No. 36(3).
 • Pavlovich K., Doyle Corner P. (2014), Conscious enterprise emergence: shared value creation through expanded conscious awareness, “Journal of Business Ethics”, No. 121.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2011), Creating shared value, “Harvard Business Review”, January.
 • Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Rok B. (2013), Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Poltext, Warszawa.
 • Savitz A., Weber K. (2014), The Triple Bottom Line: How Today’s Best-Run Companies Are Achieving Economic, Social and Environmental Success - and How You Can Too, Wiley, USA.
 • Wojtasiewicz L. (red.) (2008), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności firm należących do klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Wilburn K., Wilburn R. (2014), The double bottom line: Profit and social benefit, “Business Horizons”, No. 57.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dd5efcca-b50a-4b26-a446-ba5f986f8b83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.