Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 227 | 109-124

Article title

Zastosowanie wybranych metod szacowania wymiaru fraktalnego do oceny poziomu ryzyka finansowych szeregów czasowych

Content

Title variants

EN
Application of chosen methods of estimating fractal dimension to the assessment risk of financial time series

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W literaturze związanej z teorią inwestycji finansowych można spotkać wiele metod klasycznych i nieklasycznych, pozwalających na ocenę ryzyka. W grupie miar klasycznych znajdują się m.in. odchylenie standardowe czy też współczynnik zmienności. Miary te jednak na ogół zaniżają poziom ryzyka. W pracy zaprezentowano bardziej rzetelną miarę należącą do metod nieklasycznych, tj. wymiar fraktalny. Szacowanie tego wymiaru oparto na trzech procedurach: analizie R/S, metodzie segmentowo- -wariacyjnej oraz metodzie podziału pola. Badanie przeprowadzono dla finansowych szeregów czasowych złożonych z cen zamknięcia wybranych indeksów giełdowych oraz akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie.
EN
In the literature on the theory of financial investments can meet many classical and non-classical methods which allowing for risk assessment. In the group of the classical measures are the standard deviation or variation coefficient. However, these measures generally understate the level of risk. In the paper presents a more reliable measure of which belongs to the non-classical methods, ie. fractal dimension. This dimension was estimated based on the three procedures: R/S analysis, segment-variation method and field division method. The test will be conducted based on the financial time series which consist of closing prices of stock market indices and companies listed on the Warsaw Stock Exchange.

Year

Volume

227

Pages

109-124

Physical description

Contributors

References

  • Chun S.H., Kim K.J., Kim S.H. (2002), Chaotic Analysis of Predictability versus Knowledge Discovery Techniques: Case Study of Polish Stock Market, „Expert Systems”, Vol. 19(5), s. 264- 272.
  • Dubuc B., Quininou J.F., Roques-Carmes C., Tricot C., Zucker S.W. (1989), Evaluating the Fractal Dimension of Profiles, „Physical Review A”, Vol. 39.
  • Orzeszko W. (2010), Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XLI. Nauki Humanistyczno--Społeczne”, z. 397, Toruń.
  • Przekota G. (2003), Szacowanie wymiaru fraktalnego szeregów czasowych metodą podziału pola, „Zeszyty Studiów Doktoranckich”, Poznań, z. 12, s. 47-68.
  • Purczyński J. (2000), Chaos a analiza R/S [w:] W. Tarczyński, red., Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Stawicki J., Janiak E.A., Müller-Frączek I. (1997), Różnicowanie fraktalne szeregów czasowych – wykładnik Hursta i wymiar fraktalny [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne: materiały na V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 1997, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń, s. 35- 41.
  • Zwolankowska D. (1999), Wykorzystanie wymiaru fraktalnego w ocenie ryzyka inwestycji giełdowych [w:] T. Trzaskalik, red., Modelowanie preferencji a ryzyko ’99. Cz. 1, Wydawnictwo AE, Katowice.
  • Zwolankowska D. (2000), Metoda segmentowo-wariacyjna. Nowa propozycja liczenia wymiaru fraktalnego, „Przegląd Statystyczny”, R. 47, z. 1-2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-dd63b8e0-40be-41b6-bbda-7d1a02b8fc2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.