PL EN


2019 | 40 | 2 | 25-37
Article title

Ekologiczny wymiar kryzysu cywilizacji współczesnej w świetle myśli Karola Marksa

Content
Title variants
EN
Ecological crisis of contemporary civilization in the light of thought of Karl Marx
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Za zasadniczą przyczynę kryzysu ekologicznego uznaje się realizację nowożytnego postulatu postępu naukowo-technicznego. Niniejsze opracowanie ma na celu wykazanie, że – wbrew głosom ekologizującym myśl Karola Marksa – jego filozofia kontynuuje wezwanie do tworzenia dobrobytu narodów na drodze bezwzględnego wykorzystania przyrody i usprawiedliwia postęp rozumiany w kategoriach imperialistycznego antropocentrycznego podporządkowania przyrody człowiekowi, prowadząc jednocześnie do dalszego pogłębienia poczucia wyobcowania człowieka z przyrody i zaniku jakiegokolwiek respektu wobec niej.
EN
The implementation of the modern postulate of scientific and technical progress is considered the main cause of the ecological crisis. This study aims to show that – despite the authors ecologizing Karl Marx's thought – his philosophy continues to call for the well-being of nations through the ruthless use of nature and justifies progress understood in terms of imperialist anthropocentric subordination of nature to man, contributing to further deepening the feeling of alienation from nature and the disappearance of any respect for it.
Year
Volume
40
Issue
2
Pages
25-37
Physical description
Dates
printed
2019-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Berlin, Isaiah. 1999. Karol Marks. Jego życie i środowisko, tłum. Wojciech Orliński. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Clark, John P. 1989. Marx’s Inorganic Body. Environmental Ethics, 11(3), 243-258.
 • Engels, Fryderyk. 1972. Dialektyka przyrody. W: Karol Marks i Fryderyk Engels. Dzieła. Tom 20, tłum. Paweł Hoffman i Tadeusz Zabłudowski. Warszawa: Książka i Wiedza, 364-674.
 • Kamiński, Stanisław. 2017. Dziejów filozofia. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Dostęp: 24.02.2017. http://www.ptta.pl/pef/pdf/d/dziejowfilozofia.pdf.
 • Lee, Donald C. 1980. On the Marxian View of the Relationship between Man and Nature, Environmental Ethics, 2(1), 3-16.
 • Marks, Karol i Fryderyk Engels. 2007. Manifest Partii Komunistycznej. Dostęp: 24.05.2017. http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks-engels01.pdf.
 • Marks, Karol. 2008. Wprowadzenie do krytyki ekonomii politycznej (1857). Dostęp: 05.05.2018. http://marksizm.edu.pl/wydawnictwa/klasyka-mysli-marksistowskiej/karol-marks/wprowadzenie-do-krytyki-ekonomii-politycznej/.
 • Marx, Karl. 2017a. Grundrisse. Dostęp: 50.06.2017. https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_Grundrisse.pdf.
 • Marks, Karol. 2017b. Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. Przedmowa (1859 rok). Dostęp: 24.05.2017. http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks05.pdf.
 • Marks, Karol. 2017c. Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp. Dostęp: 24.05.2017. http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks04.pdf.
 • Marks, Karol. 2017d. Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r. Dostęp: 24.05.2017. http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks06.pdf.
 • Marks, Karol. 2017e. Tezy o Feuerbachu. Dostęp: 24.05.2017. http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks01.pdf.
 • Parsons, Howard L. 1977. Marks and Engels on Ecology. Westport, Conn.: Greenwood Press.
 • Routley, Val. 1981. On Karl Marx as an Environmental Hero. Environmental Ethics, 3(3), 238-244.
 • Sikora, Adam. 2001. Od Heraklita do Husserla. Spotkania z filozofią. Warszawa: OPEN.
 • Stępień, Antonii. 2001. Wstęp do filozofii. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Stokes, Philip. 2007. 100 największych filozofów, tłum. Jerzy Korpanty. Warszawa: Świat Książki.
 • Sztompka, Piotr. 2002. Socjologia. Kraków: Znak.
 • Tolman Charles. 1981. Karl Marx, Alienation, and the Mastery of Nature. Environmental Ethics, vol. 3(1), 63-74.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dd646ebe-83ea-4940-b518-061def75df05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.