PL EN


Journal
2020 | 16 | 1 | 85-102
Article title

Does being central in formal network improve trust projection? A social network analysis of supply network structure

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Czy zajmowanie centralnej pozycji w formalnej sieci poprawia zdobycie zaufania? Analiza sieci socjalnych istniejących w strukturach łańcucha dostaw
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: This research attempts to extend the understanding and application of embeddedeness theory beyond the general network structure. Previous research on network analysis largely focused on the context of the decentralized network structure and how it impacts on the performance of the network member. However, each member of a supply network is embedded in a centralized network structure. The focal firm often plays the commanding role in such structure. Thus, the supply network is a centralized network because of the existence of the focal firm. The existence of the focal firm may influence the impact of firm performance, particularly on the generation of relational capital. Hence, the objective of this research is to determine how formality derives from the centralization of the supply network and influences trust projection in the supply network structure so that it is possible to organize supply network resources to their optimum capacity. Methods: Basing on the previously applied approach of Social Network Analysis from the sociology research field, we adopted the Social Network Analysis methodology to collect data on supply network connectivity or relations. Using an Exponential Random Graph Model [ERGM], we developed a random search algorithm for network relational capital optimization. Exponential Random Graph Modeling [ERGM] is a statistical method for modeling the generative processes that create social networks. In ERGM, the log-odds of a tie between members of a dyad of nodes or actors in the network are essentially modeled using an exponential form analogous to logistic regressions. Results: The findings of this study indicate that centrality negatively influences trust projection in the supply network. Hence, a firm embedded in upstream supply network benefits differently in terms of relational capital through the different degree of embeddedness. The firm's resources should be re-aligned to match the benefits of the different network structural positions. Conclusion: The results of the statistical network analysis reveal interesting findings in terms of prominent structural forms and the impact of involvement or embeddedness in the formal of a supply network. What this means is that the more embedded a firm is in the upstream supply network based on the formal contract tie, the less the likelihood that it will be perceived as trustworthy by other network members. Consequently, this tells us that firms’ embbededness in a centralized network structure which is based on a formal contract ties have a negative impact on the firms’ level of trust perception.
PL
Wstęp: Praca ma celu rozszerzenie znaczenia i stosowania poza strukturę sieci teorii zależności aktywności ekonomicznych od czynników socjalnych. Wcześniejsze badania dotyczące analizy sieci w dużej mierze koncentrowały się na zagadnieniu decentralizacji struktury sieci i wpływu tego procesu na działanie poszczególnych jej członków. Niemniej każdy członek łańcucha dostaw jest elementem zcentralizowanej struktury sieci. Zcentralizowana firma odgrywa przywódcza rolę w całej takiej strukturze. Dlatego też łańcuch dostaw jest siecią zcentralizowaną z powodu istnienia firmy przywódczej. Istnieje takiego typu firmy w sieci ma wpływ na wyniki działalności. Celem tej pracy jest określenie wpływu formalizmu, będącego wynikiem zcentralizowania łańcucha dostaw, ba poziom zaufania w obrębie tego łańcucha oraz możliwości organizacji wykorzystania zasobów tego łańcucha do uzyskania wykorzystania optimum zasobów. Metody: W oparciu o wcześniej stosowane podejście używające analizy sieci socjalnych, zastosowano metodologię analizy sieci socjalnych do zgromadzenia danych dotyczących połączeń i relacji w obrębie łańcucha dostaw. Przy użyciu modelu Exponential Random Graph Model [ERGM] opracowano losowo szukający algorytm dla rozwiązywani problemu optymalizacji relacji sieci. Exponential Random Graph Modeling [ERGM] to metoda statystyczna służąca kształtowaniu procesów generatywnych, tworzących sieci socjalne. W metodzie tej, zarówno połączenia nieparzyste jak i dwójki węzłów sieci są modelowane poprzez użycie postaci wykładniczej analogicznej do regresji logistycznej. Wyniki: Uzyskane wyniki badań wskazują, że centralizacja ma negatywny wpływ na poziom zaufania w łańcuchu dostaw. Firmy umieszczone w różnych częściach łańcucha dostaw zyskują w różny sposób z relacji socjalnych w obrębie tego łańcucha. Zasoby firmy musiałyby być przesunięte, aby uzyskiwać benefity wynikające z różnej pozycji w strukturze sieci. Wnioski: Wyniki uzyskane na podstawie analizy statystycznej sieci wskazują na ciekawe zależności w obrębie strukturalnych form, mający wpływ na zaangażowanie w formalnej strukturze łańcucha dostaw. Im dana firma znajduje się wyżej w sieci łańcucha dostaw w odniesieniu do formalnych połączeń i relacji, tym jest mniejsze prawdopodobieństwa, że będzie traktowana z zaufaniem przez innych członków danej sieci. W konsekwencji, należy wysunąć wniosek, że ze wzrostem pozycji w zcentralizowanej sieci, zaufanie do danej firmy maleje.
Journal
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
85-102
Physical description
Contributors
  • Universiti Kebangsaan, Selangor, Malaysia
  • Universiti Kebangsaan, Selangor, Malaysia
  • Universiti Kebangsaan, Selangor, Malaysia
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dd679526-6061-4f58-8ed1-7b21daf2557d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.