PL EN


2019 | 2 | 1(3) | 89-94
Article title

Zawieszenie w wykonywaniu prawa do udziału w obradach zgromadzenia wspólników a prawo do wyrażenia sprzeciwu co do podjęcia uchwał bez formalnego zwołania. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 maja 2019 r., II CSK 307/18

Content
Title variants
EN
Suspension in the exercise of the right to participate in the general meeting of shareholders and the right to object to the adoption of resolutions without formal convening – a commentary to the Supreme Court’s decision of 23 May 2019 (II CSK 307/18)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest rozwiązanie problemu: czy zawieszenie uprawnienia wspólnika spółki z o.o. do udziału w obradach zgromadzenia wspólników powoduje, że zawieszony wspólnik nie może także złożyć sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania (art. 240 k.s.h.). Autor polemizuje ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w glosowanym wyroku, że takie zawieszenie powoduje również niemożność zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia nieformalnego zgromadzenia. Zdaniem autora zawieszenie wspólnika w wykonywaniu prawa do udziału w obradach zgromadzenia wspólników nie niweczy uprawnienia do wyrażenia sprzeciwu co do odbycia nieformalnego zgromadzenia, chyba że wspólnik został wyraźnie zawieszony także w wykonywaniu tego uprawnienia.
EN
The subject of the article is to solve the problem: does the suspension of a shareholder of a limited liability company from participating in the general meeting of shareholders mean that the suspended shareholder may not object to holding the general meeting without a formal convocation (Art. 240 of the Code of Commercial Companies)? The author subscribes to the opinion of the Supreme Court, expressed in the judgement referred to in the title, that such a suspension causes inability to object to holding an informal assembly. According to the author, the suspension of a shareholder from exercising the right to participate in the general meeting does not invalidate the right to object to holding an informal general meeting, unless the shareholder has been expressly suspended from exercising this right.
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
  • Błaszczak Łukasz, Zabezpieczenie roszczeń w sporach korporacyjnych na przykładzie spraw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników oraz spraw o wyłączenie wspólnika, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2019, nr 1, 5-34.
  • System prawa procesowego, t. V, Postępowanie zabezpieczające, red. Andrzej Jakubecki, Warszawa 2016.
  • Zdanikowski Paweł, Prawo udziałowe w spółce z o.o., Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dd81d854-453f-4656-b291-14c39c28c86e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.