Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 226 | 69-81

Article title

Zagraniczne dezinwestycje bezpośrednie – motywy, skala, wyzwania dla polityki państwa

Content

Title variants

EN
Foreign direct divestments – motives, magnitude and challenges for host countries’ policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kryzys gospodarczy wymusił na wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych ograniczenie skali i zakresu działania wybranych filii zagranicznych. Rekonfiguracji umiędzynarodowionej działalności sprzyja też wzrost kosztów wytwarzania, powodujący wyczerpywanie się przewag lokalizacyjnych po stronie krajów goszczących. Wszystkie te czynniki nasilają zjawisko dezinwestycji. W artykule przedstawiono możliwe motywy dokonywania dezinwestycji oraz określono szacunkową skalę zjawiska. Stanowi to punkt wyjścia do refleksji nad wyzwaniami, jakie dezinwestycje stwarzają dla polityki państw goszczących.
EN
Economic crisis forced many multinational enterprises to reduce the scale and scope of activities of selected foreign affiliates. The reconfiguration of foreign operations is now further stimulated by an increase in production costs, leading to the exhaustion of location advantages on the side of many host countries. All the above factors intensify the phenomenon of divestment. The article discusses possible motives of divestments and estimates their scale. This is a starting point for reflection on the challenges divestment pose for policies of host countries.

Year

Volume

226

Pages

69-81

Physical description

Contributors

References

 • Barkema H., Bell J., Pennings J. (1996), Foreign Entry, Cultural Barriers and Learning, „Strategic Management Journal”, Vol. 17.
 • Benito G., Welch L. (1997), De-internationalization, „Management International Review”, No. 2.
 • Bernard A., Jensen B. (2007), Firm Structure, Multinationals, and Manufacturing Plan Deaths, „The Review of Economics and Statistics”, Vol. 89(2).
 • Boddewyn J. (1979), Divestment: Local vs. Foreign, and U.S. vs. European Approaches, „Management International Review”, Vol. 19.
 • Boddewyn J. (1979), Foreign Divestment: Magnitude and Factors, „Journal of International Business Studies”, No. 10/1.
 • Boddewyn J. (1983), Foreign and Domestic Divestment and Investment Decisions: Like or Unlike?, „Journal of International Business Studies”, No. 14.
 • Deutsche Bundesbank (2008), Direktinvestitionen It. Zahlugsbilanzstatistik für die Berichtsjare 2004 bis 2007.
 • Deutsche Bundesbank (2010), Direktinvestitionen It. Zahlugsbilanzstatistik für die Berichtsjare 2006 bis 2009.
 • Hennart J., Roehl T., Zeng M. (2002), Do Exits Proxy a Liability of Foreignness? The Case of Japanese Exits from the US, „Journal of International Management”, No. 8/4.
 • Ibarra-Caton M. (2012), Foreign Direct Investment Relationship and Plant Exit: Evidence from the United States, BEA Working Paper, No. 1, Bureau of Economic Analysis,Washington.
 • Jagersma P., van Gorp D. (2003), International Divestments: An Empirical Perspective, „Journal of General Management”, Vol. 29(1).
 • Mata J., Portugal P. (2000), Closure and Divestiture by Foreign Entrants: the Impact of Entry and Post-entry Strategies, „Strategic Management Journal”, Vol. 21.
 • Mińska-Struzik E., Nowara W. (2014), Dylematy badań nad internacjonalizacją przedsiębiorstwa, „International Business and the Global Economy”, Vol. 33, s. 394-405.
 • Morschett D., Donath A., Swoboda B., Schramm-Klein H. (2009), What Determines International Divestment Decisions? A Systematic Review of Previous Research, EIBA International Conference, Valencia 2009.
 • Moschieri C., Mair J. (2005), Research on Corporate Unbundling: A Synthesis, Working Paper No. 592, University of Navarra, IESE Business School, Barcelona.
 • Nowara W. (2012), Cechy filii zagranicznej jako determinanty jej dezinwestycji, [w:] J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, nr 267, t. 2, s. 132-143.
 • Nowara W. (2013), Teoretyczne podstawy zagranicznych dezinwestycji bezpośrednich, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 1.
 • Osbert-Pociecha G. (1998), Dywestycje w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Shin S. (2000), The Foreign Divestment Factors in South Korea: An Analysis of the Trading Sector, „Multinational Business”, Review Fall.
 • Simoes V. (2005), Divestment by Foreign-Based Companies: Portuguese Experiences, Presentation on conference: Re-location of Production and Jobs to CEE Countries – Who Gains and Who Loses?, Hamburg.
 • Tsetsekos G., Gombola M. (1992), Foreign and Domestic Divestments: Evidence on valuation Effects of Plant Closings, „Journal of International Business Studies”, Vol. 23(2).
 • U.S. Bureau of Economic Analysis (2004), Survey of Current Business, September, www.bea.gov/scb/date_guide.asp
 • U.S. Bureau of Economic Analysis (2007), Survey of Current Business, September, www.bea.gov/scb/date_guide.asp
 • U.S. Bureau of Economic Analysis (2010), Survey of Current Business, September, www.bea.gov/scb/date_guide.asp
 • UNCTAD (2009), Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, New York and Geneva.
 • UNCTAD (2013), World Investment Report 2013, Global Value Chains: Investment and Trade for Development, New York and Geneva.
 • UNCTAD (2014), Investing in the SDGs: An Action Plan, New York and Geneva.
 • www.reshorenow.org (dostęp: 15.09.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-dd8977f0-c663-4a6d-99c5-0f4c4e80d709
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.