PL EN


2019 | 65 | 93-102
Article title

Ocena poczucia własnej skuteczności u pacjentów po udarze mózgu objętych systematyczną rehabilitacją

Content
Title variants
EN
An assessment of self-efficacy in patients after stroke undergoing systematic rehabilitation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel badań. Celem badań była ocena poczucia własnej skuteczności u pacjentów po udarze mózgu objętych systematyczną fizjoterapią. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 38 pacjentów po pierwszym udarze mózgu, średnia wieku 66,9 roku (± 8,8), w tym 12 kobiet i 26 mężczyzn. W badaniach zebrano dane socjodemograficzne i kliniczne oraz wykorzystano: Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES), Indeks Mobilności Rivermead (RMA), a także Skalę Barthel (BI). Badania wykonano w dwóch punktach pomiarowych: w momencie przyjęcia na oddział rehabilitacyjny (t1) i po trzech tygodniach systematycznej rehabilitacji (t2). W analizie statystycznej zastosowano testy nieparametryczne: test Wilcoxona, test U Manna-Whitneya oraz korelację rang Spearmana. Wyniki. Pacjenci po udarze mózgu charakteryzowali się niższym, w porównaniu z innymi grupami klinicznymi, poczuciem własnej skuteczności. Po trzech tygodniach rehabilitacji odnotowano poprawę stanu funkcjonalnego badanych oraz wzrost poczucia własnej skuteczności. Analiza korelacji wykazała istotny statystycznie dodatni związek pomiędzy stanem funkcjonalnym w momencie rozpoczęcia usprawniania a poziomem własnej skuteczności po trzech tygodniach. Wnioski. Wyniki sugerują, że poczucie własnej skuteczności może być ważnym czynnikiem w procesie rehabilitacji poudarowej ale dalsze badania są konieczne.
EN
Background. The aim of the study was assessment of perceived self-efficacy among patients after stroke, undergoing regular physiotherapy. Material and methods. The study group consisted of 38 patients after first stroke, including 12 women and 26 men, mean age 66,9 (± 8,8). The sociodemographic and clinical data were collected. Before and after three weeks of physiotherapy, the Generalized Self-Efficacy Scale (GSES), the Rivermead Motor Assesment (RMA) and Barthel Index (BI) were also used. Because the hypothesis of a normal distribution was rejected, non –parametric tests were used: a Wilcoxon test, a U Manna-Whitney test and Spearman’s rank coefficient. Results. The studied patients after stroke were characterized by lower self-efficacy compared to other clinical groups. There was noted an improvement in the functional status of the patients and an increase in their self-efficacy after 3 weeks of rehabilitation. The results of the correlation analysis showed a statistically significant positive correlations between functional status at the beginning of rehabilitation and the level of perceived self-efficacy after three weeks. Conclusions. The results suggest that self-efficacy may be an important factor in the post-stroke rehabilitation process but further studies are necessary.
Year
Volume
65
Pages
93-102
Physical description
Dates
published
2019-09-26
Contributors
 • Zakład Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
 • Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Zakład Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
References
 • Arkan, G., Beser, A., Ozturk-Haney, M., Ozturk, V. (2019). Psychometric Testing of the Turkish version of the Stroke Self-Efficacy Questionnaire. J Nurs Res, doi: https://doi.org/10.1097/jnr.0000000000000308.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychology Review, 84, 191–215.
 • Baumgart, M., Szpinda, M., Radzimińska, A., Goch, A., Zukow, W. (2015). Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne. Journal of Education, Health and Sport, 5(8), 226–235.
 • Brünger, M., Spyra, K. (2018). A suitable screening to assess self-efficacy in clinical routine and studiem? Psychometric properties of the short-form Generalized self-efficacy scale (GSE-6) in rehabilitation. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, Suppl. 61, 542–543, doi: 10.1016/j.rehab.2018.05.1262.
 • Coolen, F.M., Wade, D.T., Robb, F.F., Bradshaw, C.M. (1991). The Rivermead Mobility Index: a further development of the Rivermead Motor Assessment. Int Disabil Stud, 13(2), 50–54.
 • Jachimowicz, V., Kostka, T. (2009). Ocena poczucia własnej skuteczności u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Gerontologia Polska, 17(1), 23–31.
 • Juczyński Z. (2000). Poczucie własnej skuteczności – teoria i pomiar. Acta Universitstis Lodziensis Folia Psychologica, 4, 11–23.
 • Kaczorowski, R., Murjas, B., Bartosik-Psujek, H. (2015). The development and new perspectives of stroke treatment in Poland. Medical Review, 13(4), 376–386.
 • Kamusińska, E., Rojowska, A. (2012). Akceptacja niepełnosprawności przez osoby po przebytym udarze mózgu. Studia Medyczne, 25(1), 37–47.
 • Kobylańska, M., Kowalska, J., Neustein, J., Mazurek, J., Wójcik, B., Bełza, M., Cichosz, M., Szczepańska-Gieracha, J. (2018). The role of biopsychosocial factors in the rehabilitation process of individuals with a stroke. Work - A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation, 61(4), 523-535, doi: 10.3233/WOR-162823.
 • Kowalska, J., Bojko, E., Szczepańska-Gieracha, J., Rymaszewska, J., Rożek-Piechura, K. (2016). Occurrence of depressive symptoms among older adults after a stroke in the nursing home facility. Rehabil Nurs, 41(2), 112–119, doi: 10.1002/rnj.203.
 • Kowalska, J., Mazurek, J., Kubasik, N., Rymaszewska, J. (2019). Effectiveness of physiotherapy in the elderly patients with dementia: a prospective, comparative analysis. Disabil Rehabil, 41(7), 815–819, doi: 10.1080/09638288.2017.1410859.
 • Kowalska, J., Mazurek, J., Rymaszewska, J. (2019). Analysis of the degree of acceptance of illnessamong older adults living in a nursing home undergoing rehabilitation – an observational study. Clinl Interv Aging, 14, 925–933, doi: 10.2147/CIA.S199975.
 • Lewin, A., Jöbges, M., Werheid, K. (2013). The influence of self-efficacy, pre-stroke depression and perceived social support on self-reported depressive symptoms Turing strokerehabilitation. Neuropsychol Rehabil, 23(4), 546–562, doi: 10.1080/09602011.2013.794742.
 • Mahoney, F., Barthel, D.W. (1965). Functional evaluation: The Barthel Index. Md State Med J, 14, 61–65.
 • Mazurek, J., Blaszkowska, A., Rymaszewska, J.(2013). Rehabilitacja po udarze mózgu – aktualne wytyczne. Nowiny Lekarskie, 82(1), 83–88.
 • Miller E. (2007). Ocena funkcjonalna skuteczności wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu-obserwacja półroczna. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 3, 205–210.
 • Park, G.Y., Im, S., Oh, C.H., Lee, S.J., Pae, C.U. (2015). The association between the severity of poststroke depression and clinical outcomes after first-onset stroke in Korean patients. General Hospital Psychiatry, 37(3), 245–250.
 • Rogala, D., Mazur, A., Maślińska, M., Koper, K., Wysocka, J. (2015). Poczucie własnej skuteczności i strategie przystosowania do choroby u pacjentek z nowotworem narządu rodnego. Current Gynecologic Oncology, 13(3), 154–164.
 • Schwarzer, R., Fuchs, R. (1996). Self- efficacy and Health Behaviours. W: Conner, M., Norman, P. (red.), Predicting Health Behaviour (ss. 163–196). Buckingham–Philadelphia: Open University Press.
 • Stelmach, A., Lorencowicz, R., Jasik, J., Turowski, K. (2016). Czynniki determinujące ocenę jakości życia dokonaną przez pacjentów, którzy przebyli udar mózgu. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 5(4), 136–143, doi: 10.15225/PNN.2016.5.4.2.
 • Szczepańska-Gieracha, J., Kowalska, J., Malicka, I., Rymaszewska J. (2010). Cognitive impairment, depressive symptoms and the physiotherapy efficacy in elderly people rehabilitated in a nursing home facility. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 19(6), 755–764.
 • Weber-Rajek, M., Ciechanowska, K., Mieszkowski, J., Niespodziński, B., Wycech, M., Perzyńska, A. (2014).Wpływ zasobów psychicznych na jakość życia chorych po udarze niedokrwiennym mózgu. Journal of Health Sciences, 4(9), 51–60.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dd8ab76e-1f6c-4ad6-8220-76490581764e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.