PL EN


2015 | 4 (783) | 14-21
Article title

Prakseologia Kotarbińskiego w nowej perspektywie

Authors
Title variants
EN
Praxeology of Kotarbiński- A New Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prakseologia stworzona przez T. Kotarbińskiego była wyjątkowym osiągnięciem polskiej szkoły filozoficznej XX wieku. Poszukiwanie uzasadnień dla sprawnego działania odnosiło się do każdego świadomego i celowego funkcjonowania człowieka. Również zagadnienia etyczne stanowiły dla T. Kotarbińskiego istotny wymiar egzystencji osoby, szczególnie w odniesieniu do innych. Pomimo upływu czasu racjonalne założenia prakseologii mogą być i współcześnie punktem odniesienia dla założeń etycznych i zarządczych w nowoczesnej firmie. Wartości prezentowane przez jednostkę mogą przyczyniać się do osiągnięcia wymiernego sukcesu każdego przedsiębiorstwa.
EN
The praxeology created by T. Kotarbiński was exceptional achieving the Polish philosophical school of the 20th century. Seeking grounds for efficient action referred to every deliberate and intentional human activity. Ethical issues also constituted for essential T. Kotarbiński dimension of existence of the person, particularly in the reference to other. In spite of the passage of time rational assumptions of these ethics can be a point of reference in our times for ethical and managerial assumptions in the modern company. Values presented by the person can contribute to achieve the measurable success of every company.
Contributors
author
  • mgr Paweł Siek, doktorant na UMCS w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dda7f3a6-0f06-43ed-bb21-3cd0561811bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.