Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 3 (75) | 14-21

Article title

Czy nowe kierunki studiów są dowodem na innowacyjność szkół wyższych?

Authors

Content

Title variants

EN
Are new fields of study indicative of innovative character of higher education institutions?

Languages of publication

Abstracts

EN
In this article, we verify the hypothesis that the creation of new fields of studies at the institutions of higher education is caused by factors other than thorough analysis of the needs demonstrated by employers at the job market. The author analyzes the rules of creating new degrees and the goals of their creation presented by colleges, pointing out in particular to the consequences it bears for financing the institutions of higher education. We demonstrate, through examples, the creativity of colleges and universities in harnessing the legal changes introduced by the new bill, The Law on Higher Education. That transpires, particularly, in exploiting the opportunities created by erasure of the list of degrees, which used to be made by the minister and ceding the authority in this area to the universities. The analysis shows that the creation of new areas of study not necessarily leads to a meritorious improvement (modernization) of the course of studies. That is particularly visible in declared educational outcomes.

Journal

Year

Issue

Pages

14-21

Physical description

Contributors

author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Bugaj, J.M., Szarucki, M. (2018). Czynniki determinując kreatywne środowisko w uniwersytecie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 161, 133-145.
 • Dietrich, M., Jankowska, A., Osiowski, J., Szapiro, T., Podgórska, M., Rocki, M., Trzeciak, M., Mirski, W. (1999). Koszty kształcenia w szkołach wyższych w Polsce. Model kalkulacyjny kosztów kształcenia. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji.
 • Frascati Manual 2015. Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development. OECD. http://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm
 • Osiowski, J. (1997). Jakość kształcenia w szkołach wyższych. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji.
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2018 roku o wskaźnikach kosztochłonności dla poszczególnych kierunków stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich. www.nauka.gov.pl/komunikaty
 • Rocki, M. (2017). Ocena dopasowania oferty dydaktycznej kierunków ekonomicznych do potrzeb rynku pracy na podstawie czasu poszukiwania pracy przez absolwentów. Handel Wewnętrzny, 4(369), 156-168.
 • Rocki, M. (2018a). Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów. Analiza przypadków. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(51), 219-239.
 • Rocki, M. (2018b). Kierunki atypowe: szansa czy ślepa ścieżka? Humanities and Social Sciences, 2, 213-226.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauk (Dz.U. z 2008 r. nr 82, poz. 489).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki (Dz.U. z 2011 r. nr 110, poz. 646).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich (Dz.U. z 2012 r. poz. 179).
 • Styhre, A., Sundgren, M. (2005). Managing Creativity in Organizations: Critique and Practices. New York: Palgrave Macmillan.
 • Sztanderska, U. (red., 2014). Koszty kształcenia na poziomie wyższym. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ddcd964e-c5de-4e97-8858-b4792a504076
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.