PL EN


2019 | 1 | 73-81
Article title

CZŁOWIEK W OBSZARZE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

Content
Title variants
EN
MAN IN THE AREA OF RISK MANAGEMENT IN A MANUFACTURING ENTERPRISE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Na materializację ryzyka narażone są wszystkie obszary działalności organizacji. Człowiek stanowi obszar niepewny, który w przedsiębiorstwie produkcyjnym rzutuje na zachowanie ciągłości produkcji. W celu minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niepożądanych, organizacje powinny efektywnie zarządzać ryzykiem, biorąc pod uwagę zarządzanie kompetencjami pracowniczymi, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
EN
Risk are exposed to all areas of the organization's activities. Man is an uncertain area, which in the production enterprise affects the continuity of production. In order to minimize the likelihood of adverse events, organizations should effectively manage risk taking into account the management of employee competences, information security and occupational health and safety.
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Baruk J., Znaczenie oporu personelu jako bariery w działalności innowacyjnej – opinie menadżerów, „Problemy Jakości” 2013, nr 4.
 • Bizon-Górecka J., Praca kierownicza w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo, [w:] Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie, Wyd. TNOiK Oddział Poznań, Poznań 2008.
 • Dudzińska-Głaz J., Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012.
 • Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Szymańska D., Szymański M., Przekonaj pracowników do dbania o jakość. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/ EU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz. Urz. UE L 347/924 z 20.12.2013 r.)
 • Norma PN ISO 45001:2018-06. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania.
 • Norma PN ISO/IEC 27001:2017-06. Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania.
 • Norma PN ISO 31000:2018-08. Zarządzanie ryzykiem – Wytyczne.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 poz. 2247 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ddd8e629-b452-4b10-b500-2e3f3f53f170
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.