PL EN


2013 | 1(80) | 120-128
Article title

Information technologies in education

Authors
Content
Title variants
PL
Technologie informatyczne w edukacji
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Wraz z rozwojem społecznym wzrasta wartość informacji i systemów służących jej gro-madzeniu, przetwarzaniu, przesyłaniu, a także prezentacji. Nowe możliwości w zakresie wymiany, przetwarzania i wykorzystania informacji zwiększają zapotrzebowanie gospo-darki, administracji, nauki na dostęp do niej, stymulują procesy konwergencji i globaliza-cji, które zwrotnie powodują trwały wzrost zapotrzebowania na coraz to nowe i doskonal-sze usługi informacyjne. Te wszystkie przesłanki przyczyniają się do ewolucji technologii komunikacyjno-informacyjnych. Postęp techniczny i rozwijające się wciąż nowoczesne metody dydaktyczne wymuszają coraz szersze zastosowanie nowatorskich narzędzi także w szkole. Nowoczesna szkoła powinna bowiem przygotować młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym, społeczeństwie kształcącym się przez całe życie.
PL
Together with the development of a society increases the importance of information and systems used to gather, process, transfer and present it. New possibilities in exchanging, processing and using information result in the increased need for getting access to information in economy, administration and education. Those possibilities also stimulate the processes of convergence and globalisation which, in turn, cause a constantly growing need for better information services. All of the above mentioned reasons contributed to the development of a new area of studies i.e. communication and information technology . Information technology is the combination of computer science and other similar disciplines. IT includes such issues as: information, computers, computer science and communication. Recently, a new term ‘telecomputer science’ has also been intro-duced to describe the science and technology domain which is a blend of com-puter science and telecommunications. It is sometimes called telematics, which emphasises its telecommunications aspects. Information technology has emerged to-gether with the development of computers, computer networks and software
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dddf618f-af57-44c6-af68-2b31f6fd9dfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.